Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ad-Dhuha Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
93:1سوگند به ابتدای روز [وقتی که خورشید پرتو افشانی می کند]
93:2و سوگند به شب آن گاه که آرام گیرد،
93:3که پروردگارت تو را رها نکرده و مورد خشم و کینه قرار نداده است.
93:4و بی تردید آخرت برای تو از دنیا بهتر است،
93:5و به زودی پروردگارت بخششی به تو خواهد کرد تا خشنود شوی.
93:6آیا تو را یتیم نیافت، پس پناه داد؟
93:7و تو را بدون شریعت نیافت، پس به شریعت هدایت کرد؟
93:8و تو را تهیدست نیافت، پس بی نیاز ساخت؟
93:9و اما [به شکرانه این همه نعمت] یتیم را خوار و رانده مکن
93:10و تهیدست حاجت خواه را [به بانگ زدن] از خود مران
93:11و نعمت های پروردگارت را بازگو کن.Share this Surah Translation on Facebook...