Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

at-Taubah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
9:1Sloboda je od Allaha i Poslanika Njegovog onimaod mu
9:2Zato putujte po Zemlji
9:3A obznana je od Allaha i Poslanika Njegovogljudima na dan had
9:4Izuzev onih mu
9:5Pa kad izmaknu sveti mjeseci, tad ubijajtemu
9:6A ako neko od mu
9:7Kako da bude za mu
9:8Kako - a ako bi vas nadvladali, ne bi cijenilime
9:9Prodaju ajete Allahove za vrijednost malu teodvra
9:10Ne cijene kod vjernika srodstvo, niti ugovor.Ti takvi su prekr
9:11Pa ako se pokaju i budu obavljali salat idavali zekat, tad su bra
9:12A ako prekr
9:13Zar se ne
9:14Borite se protiv njih! Kazni
9:15I odstrani
9:16Zar mislite da
9:17Nije za mu
9:18Jedino
9:19Zar dr
9:20Oni koji vjeruju i isele se, i bore na putuAllahovom imecima svojim i du
9:21Obradova
9:22Vje
9:23O vi koji vjerujete! Ne uzimajte o
9:24Reci: \"Ako su o
9:25Doista vas je pomogao Allah na poljima mnogim,i na dan Hunejna, kad vas je zanijela brojnost va
9:26Potom je spustio Allah smirenost Svoju naPoslanika Svog i na vjernike, i spustio vojske kojeniste vidjeli i kaznio one koji nisu vjerovali, a toje pla
9:27Zatim je Allah oprostio nakon toga kome jehtio; a Allah je Oprosnik, Milosrdni.
9:28O vi koji vjerujete! Samo su mu
9:29Borite se protiv onih koji ne vjeruju u Allahaniti u Dan posljednji i ne zabranjuju
9:30A govore jevreji: \"Uzejr je sin Allahov\"; igovore kr
9:31Uzimaju rabine svoje i monahe svoje gospodimamimo Allaha, i Mesiha, sina Merjemina. A nare
9:32
9:33On je Taj koji je poslao Poslanika Svog sUputom i Vjerom Istine, da ona prevlada nad vjeromsvakom, makar mrzili mu
9:34O vi koji vjerujete! Uistinu, mnogi od rabinai monaha jedu imanja ljudi zaludno i odvra
9:35Na Dan (kad) se ono bude u
9:36Uistinu! Broj mjeseci kod Allaha je dvanaestmjeseci u Knjizi Allahovoj, na Dan kad je stvorionebesa i Zemlju. Od njih su
9:37Zaista je odlaganje (svetog mjeseca) pove
9:38O vi koji vjerujete![ta vam je kad vam se ka
9:39Ako ne nastupite, kazni
9:40Ako ga ne pomognete, pa doista ga je pomogaoAllah kad su ga protjerali oni koji ne vjeruju,drugog od dvojice - kad su njih dvojica bili upe
9:41Nastupajte lahki i te
9:42Da je bio dobitak blizak i pohod kratak,sigurno bi te slijedili, me
9:43Allah ti oprostio! Za
9:44Ne
9:45Od tebe
9:46A da su
9:47Da su iza
9:48Doista su tra
9:49A od njih je ko govori: \"Dopusti mi i neisku
9:50Ako te zadesi dobro,
9:51Reci: \"Pogodi
9:52Reci: \"O
9:53Reci: \"Tro
9:54A sprje
9:55Zato nek te ne odu
9:56I zaklinju se Allahom (da) su uistinu od vas,a nisu oni od vas, nego su oni narod koji strahuje.
9:57Ako bi na
9:58I od njih je ko te kori zbog sadaka. Pa ako imse da od tog, zadovoljni su, a ako im se ne da odtog, gle! oni se ljute.
9:59A da su se oni zadovoljili onim
9:60Sadake su jedino za fukare i siromahe i onekoji rade na njima i one
9:61I od njih su oni koji vrije
9:62Zaklinju vam se Allahom da bi vas zadovoljili,a Allah i Poslanik Njegov su dostojniji da Njegazadovolje, ako su vjernici.
9:63Zar ne znaju da onaj ko se suprotstavljaAllahu i Poslaniku Njegovom - ta da
9:64Pla
9:65A ako ih upita
9:66Ne pravdajte se! Doista niste vjerovali nakonvjerovanja va
9:67Munafici i munafikinje - oni su jedni oddrugih. Nare
9:68Obe
9:69Kao oni prije vas; bili su
9:70Zar im nije stigla vijest onih prije njih:naroda Nuhovog, i Ada i Semuda, i naroda Ibrahimovog,i stanovnika Medjena i Mu'tefikata? Dolazili su imposlanici njihovi sa dokazima jasnim. Pa nije Allahbio za
9:71A vjernici i vjernice - oni su za
9:72Allah je obe
9:73O Vjerovjesni
9:74Kunu se Allahom da nisu govorili, a doista sugovorili rije
9:75I od njih je ko se obavezao Allahu: \"Ako namda iz blagodati Svoje, sigurno
9:76Pa po
9:77Pa im je u srcima njihovim prouzrokovaolicemjerstvo do Dana kad
9:78Zar ne znaju da Allah zna tajnu njihovu isa
9:79Oni koji kleve
9:80Tra
9:81Radovali su se ostavljeni u po
9:82Zato nek se smiju malo, a neka pla
9:83Pa ako te vrati Allah skupini njih, te zatra
9:84I ne obavi salat ni nad jednim od njih (koji)umre, nikada, i ne stoj nad kabrom njegovim. Uistinu,oni nisu vjerovali u Allaha i Poslanika Njegovog, iumrli su, a oni su bili grje
9:85I neka te ne zadivljuju imanja njihova i djecanjihova! Allah samo
9:86A kad se objavi sura: \"Vjerujte u Allaha iborite se uz Poslanika Njegovog!\", tra
9:87Zadovoljni su da budu sa onima koje ostaju, azape
9:88Me
9:89Pripremio je Allah za njih ba
9:90I dolazili su oni koji se pravdaju od beduina,da im se dozvoli, i sjedili su oni koji su lagaliAllahu i Poslaniku Njegovom. Pogodi
9:91Nema ukora slabima, niti bolesnima, ni onimakoji ne nalaze
9:92Niti onima kojima, kad ti do
9:93Samo je put protiv onih koji tra
9:94Pravdaju vam se kad im se vratite. Reci: \"Nepravdajte se, ne
9:95Zaklinja
9:96Kunu vam se da se njima zadovoljite, pa ako sezadovoljite njima - pa uistinu, Allah se nezadovoljava narodom grje
9:97Beduini su
9:98A od beduina je ko uzima ono
9:99I od beduina (ima) ko vjeruje u Allaha i Danposljednji, i uzima ono
9:100A prethodnici, prvi od muhad
9:101A izme
9:102A drugi su priznali grijehe svoje, pomije
9:103Uzmi iz imetaka njihovih sadaku,
9:104Zar ne znaju da Allah - On prima pokajanje odrobova Svojih i uzima sadake, i da je Allah - OnPrimalac pokajanja, Milosrdni.
9:105I reci: \"Radite! Ta vidje
9:106I drugi koji i
9:107A oni koji su uzeli mesd
9:108Ne stani u njega nikada! Sigurno je mesd
9:109Pa da li je onaj koji utemelji gra
9:110Ne
9:111Uistinu! Allah je kupio od vjernika du
9:112Pokajanici, obo
9:113Nije za Vjerovjesnika i one koji vjeruju datra
9:114A Ibrahimovo tra
9:115A ne
9:116Uistinu! Allah! Njegova je vlast nebesa iZemlje; o
9:117Doista je Allah oprostio Vjerovjesniku imuhad
9:118I trojici koji su izostali. Dok, kad im jeotje
9:119O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i buditesa iskrenima!
9:120Nije za stanovni
9:121I ne
9:122A ne treba da svi vjernici nastupaju. Paza
9:123O vi koji vjerujete! Borite se protiv onihnevjernika koji su vam blizu, i neka u vama na
9:124I kad god bude objavljena sura, tad od njihbude onaj ko ka
9:125A
9:126Zar ne vide da oni bivaju isku
9:127I kad god se objavi sura, gledaju oni jedni udruge: \"Da li vas je vidio iko?\" Zatim se okrenu.Okrenuo je Allah srca njihova, zato
9:128Doista vam je do
9:129Pa ako se okrenu, tad reci: \"Dovoljan mi jeAllah, samo je On Bog; u Njega se pouzdavam, a On jeGospodar ArShare this Surah Translation on Facebook...