Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Buruj Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
85:1Ik zweer bij den hemel met teekenen versierd.
85:2Bij den beloofden dag des oordeels.
85:3Bij den getuige en de getuigenis
85:4Gevloekt zijn de meesters van den kuil.
85:5Met vuur waar onophoudelijk wordt bijgevoegd.
85:6Toen zij daar in de rondte zaten.
85:7En getuigen waren van hetgeen zij tegen de ware geloovigen deden.
85:8En zij bedroefden hen om geene andere reden, dan omdat zij in den machtigen, den glorierijken God geloofden.
85:9Aan wien het koninkrijk van hemel en aarde behoort, en die getuige van alle dingen is.
85:10Waarlijk, voor hen, die de ware geloovigen van beiderlei kunne vervolgen, en daarna geen berouw betoonen, is de marteling der hel gereed gemaakt, en zij zullen de pijn der verbranding ondergaan.
85:11Maar voor hen die gelooven, en datgene doen wat recht is, zijn tuinen bestemd, door welke rivieren stroomen. Dat zal een groote gelukzaligheid wezen.
85:12Waarlijk, de wraak van uwen Heer is gestreng.
85:13Hij schept en brengt (tot het leven) terug.
85:14Hij is vergevensgezind en barmhartig;
85:15De bezitter van den glansrijken troon;
85:16Die datgene doet wat hem behaagt.
85:17Kent gij het verhaal niet van de heirscharen.
85:18Van Pharao en van Thamoed?
85:19Nochtans houden de ongeloovigen niet op, de goddelijke openbaringen van valschheid te beschuldigen.
85:20Maar God overvalt hen van achteren, en omsingelt hen, (zoodat zij niet kunnen ontvluchten).
85:21Waarlijk, datgene, wat gij verwerpt is een glansrijke Koran.
85:22Waarvan het oorspronkelijke op een tafel is geschreven, die in den hemel wordt bewaard.Share this Surah Translation on Facebook...