Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Buruj Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
85:1سوگند به آسمان که دارای برج هاست
85:2و سوگند به روزی که [برپا شدنش را برای داوری میان مردم] وعده داده اند
85:3و سوگند به شاهد [که پیامبر هر امت است] و مورد مشاهده [که اعمال هر امت است؛]
85:4مرده باد صاحبان آن خندق [که مؤمنان را در آن سوزاندند.]
85:5آن آتشی که آتش گیرانه اش فراوان و بسیار بود،
85:6هنگامی که آنان پیرامونش [به تماشا] نشسته بودند
85:7و آنچه را از شکنجه و آسیب درباره مؤمنان انجام می دادند تماشاگر و ناظر بودند
85:8و از مؤمنان چیزی را منفور و ناپسند نمی داشتند مگر ایمانشان را به خدای توانای شکست ناپذیر و ستوده؛
85:9خدایی که مالکیّت و فرمانروایی آسمان ها و زمین در سیطره اوست و خدا بر همه چیز گواه است.
85:10کسانی که مردان و زنان مؤمن را مورد شکنجه و آزار قرار دادند، سپس توبه نکردند، نهایتاً عذاب دوزخ و عذاب سوزان برای آنان است.
85:11بی تردید کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند بهشت هایی که از زیرِ [درختانِ] آن نهرها جاری است، ویژه آنان است، این است کامیابی بزرگ.
85:12بی تردید به قهر گرفتن و می ازات پروردگارت بسیار سخت است.….
85:13اوست که [مخلوقات را] می آفریند، و [پس از مرگ] باز می گرداند….
85:14و او بسیار آمرزنده و دوستدار [مؤمنان] است.
85:15صاحب عرش و ارجمند [و عالی صفات] است.….
85:16آنچه را بخواهد [بی آنکه بازدارنده ای در برابرش باشد] انجام می دهد.….
85:17آیا خبر آن سپاهیان به تو رسیده است؟
85:18[سپاهیان] فرعون و ثمود [که به سبب تکذیبشان به عذابی دردناک دچار شدند؛]
85:19[فقط آنان تکذیب گر نبودند] بلکه کافران [قوم تو] در تکذیبی سخت ترند….
85:20و خدا از همه سو بر آنان احاطه دارد.
85:21[چنین نیست که درباره قرآن می پندارند] بلکه آن، قرآنی باعظمت و بلند مرتبه است
85:22که در لوح محفوظ است [به همین خاطر از دستبرد هر تحریف گری مصون است.]Share this Surah Translation on Facebook...