Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Buruj Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
85:1 قسم به آسمان كه برج‌هايى دارد.(1)
85:2 قسم به روز موعود.(2)
85:3 قسم به بيننده و آنچه ديده مى‌شود.(3)
85:4 مرگ بر ياران گودال آتش.(4)
85:5 كه آتش سوزان درست كرده و كنار آن نشسته بودند.(5 و 6)
85:7 و بلايى كه سر مؤمنان درمى‌آوردند مى‌ديدند.(7)
85:8 آن‌ها از افراد باايمان فقط براى اين انتقام مى‌گرفتند كه آن‌ها به خداى توانا و ستوده ايمان آوردند.(8)
85:9 خدايى كه فرمانروايى آسمان‌ها و زمين اختصاص به او دارد. و خدا شاهد هر كارى است.(9)
85:10 افرادى كه مردان و زنان باايمان را شكنجه كردند و بعد هم توبه نكردند، عذاب جهنم و عذاب سوزان در پيش دارند.(10)
85:11 ولى افرادى كه ايمان آوردند و كارهاى درست انجام دادند بهشت‌هايى دارند كه نهرها در آن روان است. اين موفقيت بزرگى است.(11)
85:12 بدان كه عذاب خداوندت شديد است.(12)
85:13 او بوجود مى‌آورد و برمى‌گرداند.(13)
85:14 و او آمرزنده و مهربان است.(14)
85:15 صاحب عرش با شكوه است.(15)
85:16 هر كارى كه بخواهد مى‌كند.(16)
85:17 آيا حكايت لشكريان فرعون و قوم ثمود به تو رسيده است؟(17 و 18)
85:19 افرادى كه ايمان ندارند آن را انكار مى‌كنند.(19)
85:20 در صورتى كه خداوند بر آن‌ها احاطه كامل دارد.(20)
85:21 آرى اين قرآن پرشكوه است.(21)
85:22 كه در لوحى محفوظ است.(22)Share this Surah Translation on Facebook...