Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Buruj Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
85:1سوگند به آسمان که دارای برجهای بسیار است،
85:2و سوگند به آن روز موعود،
85:3و سوگند به «شاهد» و «مشهود»! [«شاهد»: پیامبر و گواهان اعمال، و «مشهود»: اعمال امّت است‌]
85:4مرگ بر شکنجه‌گران صاحب گودال (آتش)،
85:5آتشی عظیم و شعله‌ور!
85:6هنگامی که در کنار آن نشسته بودند،
85:7و آنچه را با مؤمنان انجام می‌دادند (با خونسردی و قساوت) تماشا می‌کردند!
85:8آنها هیچ ایرادی بر مؤمنان نداشتند جز اینکه به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده بودند؛
85:9همان کسی که حکومت آسمانها و زمین از آن اوست و خداوند بر همه چیز گواه است!
85:10کسانی که مردان و زنان باایمان را شکنجه دادند سپس توبه نکردند، برای آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است!
85:11و برای کسانی که ایمان آوردند و اعمال شایسته انجام دادند، باغهایی از بهشت است که نهرها زیر درختانش جاری است؛ و این نجات و پیروزی بزرگ است!
85:12گرفتن قهرآمیز و مجازات پروردگارت به یقین بسیار شدید است!
85:13اوست که آفرینش را آغاز می‌کند و بازمی‌گرداند،
85:14و او آمرزنده و دوستدار (مؤمنان) است،
85:15صاحب عرش و دارای مجد و عظمت است،
85:16و آنچه را می‌خواهد انجام می‌دهد!
85:17آیا داستان لشکرها به تو رسیده است،
85:18لشکریان فرعون و ثمود؟!
85:19ولی کافران پیوسته در تکذیب حقند،
85:20و خداوند به همه آنها احاطه دارد!
85:21(این آیات، سحر و دروغ نیست،) بلکه قرآن باعظمت است...
85:22که در لوح محفوظ جای دارد!Share this Surah Translation on Facebook...