Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mutaffifin Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
83:1Wee over hen, die de maat of het gewicht vervalschen!
83:2Die, als zij van anderen koopen eene volle maat verlangen,
83:3Maar die bedriegen als zij voor anderen meten of wegen.
83:4Weten zij niet, dat zij eens zullen worden opgewekt
83:5Op den grooten dag;
83:6Den dag waarop de mensch voor den Heer van alle schepselen zal staan? Volstrekt niet.
83:7Waarlijk, het register van de zondaren is zekerlijk in Sidj
83:8En wat zal u doen begrijpen, wat Sidj
83:9Het is een duidelijk geschreven boek.
83:10Wee op dien dag over hen, die de profeten van bedrog hebben beschuldigd.
83:11Die den dag des oordeels als een valschheid loochenen!
83:12Niemand loochent dien als eene valschheid, behalve de zondaar en de schuldige;
83:13Die, als hun onze teekenen worden herinnerd, zeggen: Dit zijn fabelen van de ouden.
83:14Volstrekt niet.--Maar hunne lusten hebben veeleer een sluier over hunne harten geworpen.
83:15Volstrekt niet. Dien dag zullen zij van hunnen Heer zijn uitgesloten;
83:16En zij zullen in de hel worden gezonden, om verbrand te worden.
83:17Dan zullen de wachters der hel tot hen zeggen: Dit is, wat gij als een valschheid hebt geloochend.
83:18Waarlijk, het register van de daden der rechtvaardigen is Illioen.
83:19En wat zal u doen begrijpen wat Illioen is.
83:20Het is een duidelijk geschreven boek.
83:21Zij, die God naderen zijn getuigen daarvan.
83:22Waarlijk, de rechtvaardigen zullen te midden van genoegens wonen.
83:23Op zetels (uitgestrekt), zullen zij voorwerpen van genoegens aanschouwen.
83:24Gij zult den glans der vreugde op hunne aangezichten zien.
83:25Men zal hun zuiveren (keurigen) wijn te drinken geven, die gezegeld zal zijn.
83:26Het zegel zal van muskus wezen. Laat dus hen die trachten deze gelukzaligheid te verkrijgen, streven haar te verdienen.
83:27En het daarmede gemengde water zal van Tasnim zijn;
83:28Eene fontein waarvan degenen zullen drinken, die de goddelijke tegenwoordigheid nabij komen.
83:29Zij die zondig handelen, bespotten de ware geloovigen.
83:30Als zij hen voorbij gaan, wenken zij elkander toe.
83:31En als zij tot hun volk wederkeeren, komen zij terug, terwijl zij spottende gebaren maken.
83:32En als zij hen zien, zeggen zij: Waarlijk, deze zijn verdoolde menschen.
83:33Maar zij zijn niet gezonden om over hen te waken,
83:34Daarom zullen ware geloovigen eens de ongeloovigen bespotten;
83:35Op zetels liggende, zullen zij op hen in de hel nederzien.
83:36Zal den ongeloovigen niet vergolden worden hetgeen zij hebben gedaan?Share this Surah Translation on Facebook...