Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mutaffifin Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
83:1Teško onima koji pri mjerenju zakidaju,
83:2koji punu mjeru uzimaju kada od drugih kupuju,
83:3a kada drugima mjere na litar ili na kantar – zakidaju.
83:4Kako ne pomisle da će oživljeni biti
83:5na Dan veliki,
83:6na Dan kada će se ljudi zbog Gospodara svjetova dići!
83:7Uistinu! Knjiga grješnika je u Sidždžinu,
83:8a znaš li ti šta je Sidždžin?
83:9Knjiga ispisana!
83:10Teško toga dana onima koji su poricali –
83:11koji su onaj svijet poricali –
83:12a njega može poricati samo prijestupnik, grješnik,
83:13koji je, kada su mu ajeti Naši kazivani, govorio: \"Izmišljotine naroda drevnih!\
83:14A nije tako! Ono što su radili prekrilo je srca njihova,
83:15uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti,
83:16zatim će, sigurno, u oganj ući,
83:17pa će im se reći: \"Eto, to je ono što ste poricali!\
83:18Uistinu! Knjiga čestitih je u Illijjunu,
83:19a znaš li ti šta je Illijjun?
83:20Knjiga ispisana! –
83:21nad njom bdiju oni Allahu bliski.
83:22Dobri će, zaista, u nasladama boraviti,
83:23sa divana gledati,
83:24na licima njihovim prepoznaćeš radost sretna života,
83:25daće im se pa će piće zapečaćeno piti,
83:26čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! –
83:27pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti,
83:28sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti.
83:29Grješnici se smiju onima koji vjeruju;
83:30kada pored njih prolaze, jedni drugima namiguju,
83:31a kada se porodicama svojim vraćaju, šale zbijajući vraćaju se;
83:32kada ih vide, onda govore: \"Ovi su, doista, zalutali!\" –
83:33a oni nisu poslani da motre na njih.
83:34Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati,
83:35sa divana će gledati.
83:36Zar će nevjernici biti drugačije kažnjeni nego prema onome kako su postupali!Share this Surah Translation on Facebook...