Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mutaffifin Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
83:1وای به حال کم فروشان.
83:2آنان که چون به کیل (یا وزن) چیزی از مردم بستانند تمام بستانند.
83:3و چون چیزی بدهند در کیل و وزن به مردم کم دهند.
83:4آیا آنها نمی‌دانند که (پس از مرگ برای مجازات) بر انگیخته می‌شوند،
83:5در روزی که آن بسیار روز بزرگی است؟
83:6روزی که مردم تمام در حضور پروردگار عالم (برای حساب) می‌ایستند.
83:7چنین نیست (که منکران پندارند) البته (روز قیامت) بد کاران با نامه عمل سیاهشان در عذاب سجّینند.
83:8و چگونه به حقیقت سجّین آگاه توانی شد؟
83:9کتابی است (که به قلم حق) نوشته شده.
83:10وای آن روز به حال منکران و تکذیب کنندگان.
83:11آنان که روز جزا را تکذیب می‌کنند.
83:12در صورتی که آن روز را کسی تکذیب نمی‌کند مگر هر ظالم و بد کاری در عالم.
83:13که بر او چون آیات ما تلاوت شود گوید: این سخنان افسانه پیشینیان است.
83:14چنین نیست، بلکه ظلمت ظلم و بد کاریهاشان بر دلهای تیره آنها غلبه کرده است (که قرآن را انکار می‌کنند).
83:15چنین نیست (که می‌پندارند) ، آنها در آن روز از (رحمت و کرم) پروردگارشان محجوب و محرومند.
83:16سپس آنها را به آتش دوزخ در افکنند.
83:17و به آنان گویند: این همان دوزخی است که تکذیب آن می‌کردید.
83:18چنین نیست (که شما کافران پنداشتید، امروز) نکو کاران عالم با نامه اعمالشان در بهشت علّیّین روند.
83:19و چگونه به حقیقت علّیّین آگاه توانی شد؟
83:20کتابی است (که به قلم حق) نوشته شده.
83:21که مقربان درگاه حق به مشاهده آن مقام نائل شوند.
83:22محققا نیکوکاران در بهشت ابد متنعّمند.
83:23آنجا بر تختها (ی عزت تکیه زنند و رحمت و نعمتهای خدا را) بنگرند.
83:24در رخسارشان نشاط و شادمانی نعیم بهشتی خواهی دید.
83:25(ساقیان حور و غلمان) به آنها شراب ناب سر به مهر بنوشانند.
83:26که به مشک مهر کرده‌اند و راغبان (عاقل) بر این نعمت و شادمانی ابدی باید به شوق و رغبت بکوشند.
83:27و ترکیب طبع آن شراب ناب از (جشمه‌ای از) عالم بالاست.
83:28سر چشمه‌ای که مقربان خدا از آن می‌نوشند.
83:29همانا (در دنیا) بد کاران بر اهل ایمان می‌خندیدند.
83:30و چون به آنها می‌گذشتند به چشم طعن و استهزا می‌نگریستند.
83:31و چون به سوی کسان خود باز می‌گشتند به سخن مزاح و فکاهی (به نکوهش نماز و طاعت مؤمنان) با هم تفریح می‌کردند.
83:32و چون مؤمنان را می‌دیدند می‌گفتند که اینان به حقیقت مردم گمراهی هستند.
83:33در صورتی که آن بدان را موکّل کار و نگهبان اعمال مؤمنان نفرستاده بودند (تا بدین سخنان پردازند).
83:34پس امروز هم اهل ایمان به کفار می‌خندند.
83:35در حالی که بر تختها (ی عزت تکیه زده و دوزخیان را) مشاهده می‌کنند.
83:36آیا کافران به نتیجه افعال زشتی که می‌کردند رسیدند؟Share this Surah Translation on Facebook...