Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mutaffifin Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
83:1وای بر کم فروشان!
83:2آنان که چون از مردم کالایی را با پیمانه و وزنمی ستانند، تمام و کامل می ستانند،
83:3و چون برای آنان پیمانه و وزن کنند، کم می دهند.
83:4آیا اینان یقین ندارند که حتماً بر انگیخته می شوند؟
83:5برای روزی بزرگ،
83:6روزی که مردم در برابر پروردگار جهانیان به پا می ایستند.
83:7این چنین نیست که می پندارند [در آن روز] یقیناً پرونده بدکاران در سجّین است.
83:8و تو چه می دانی که سجّین چیست؟
83:9قضا و سرنوشتی حتمی [برای خائنان] است.
83:10وای در آن روز بر تکذیب کنندگان.
83:11آنان که همواره روز جزا را تکذیب می کنند.
83:12و آن را جز هر متجاوز گناه پیشه تکذیب نکند،
83:13[که] هرگاه آیات ما را بر او خوانند می گوید: افسانه های پیشینیان است.
83:14این چنین نیست که می گویند، بلکه گناهانی که همواره مرتکب شده اند بر دل هایشان چرک و زنگار بسته است [که حقایق را افسانه می پندارند.]
83:15این چنین نیست که آنان می پندارند، بلکه اینان در آن روز از پروردگارشان محجوب اند.
83:16سپس آنان بی تردید وارد دوزخ می شوند.
83:17[به آنان] گویند: این است آن دوزخی که همواره تکذیبش می کردید.
83:18این چنین نیست [که این سبک مغزان درباره نیکان می پندارند] بلکه پرونده نیکان در علیّین است
83:19تو چه می دانی علیّین چیست؟
83:20قضا و سرنوشتی حتمی [برای نیکان] است.
83:21مقربان آن را مشاهده می کنند.
83:22بی تردید نیکان در نعمتی فراوانند
83:23بر تخت ها [ی آراسته و پرارزش تکیه زده و مناظر زیبای بهشت را با چشم سر و جمال محبوب را با چشم دل] می نگرند.
83:24در چهره هایشان شادابی و طراوت نعمت را می یابی.
83:25آنان را از باده ناب و طهوری که سربسته و مُهر و موم شده است، می نوشانند.
83:26مُهر و مومش مشک است، و رقابت کنندگان و مسابقه گران باید به سوی این نعمت ها بر یکدیگر پیشی گیرند،
83:27و [این باده ناب مُهر و موم شده،] آمیخته ای از « تسنیم » است
83:28[آن] چشمه ای که همواره مقربان از آن می نوشند.
83:29بدکاران همواره [در دنیا از روی ریشخند و استهزا] به مؤمنان می خندیدند
83:30و هنگامی که بر آنان می گذشتند آنان را با اشاره چشم وابرو به مسخره می گرفتند،
83:31و چون به خانواده خود بازمی گشتند [به سبب تمسخر مؤمنان] خوشحال و شادمان باز می گشتند،
83:32و هنگامی که مؤمنان را می دیدند، می گفتند: بی تردید اینان گمراه اند؛
83:33و حال آنکه کافران را بر مؤمنان نگهبان و مراقب نفرستاده بودند [که مراقب هدایت و گمراهی آنان باشند.]
83:34پس امروز همواره مؤمنان به کافران می خندند.
83:35بر تخت ها [ی آراسته و پرارزش تکیه زده] می نگرند
83:36که آیا کافران را در برابر آنچه همواره انجام می دادند کیفر داده اند؟Share this Surah Translation on Facebook...