Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mutaffifin Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
83:1 واى بر كم‌فروشانى كه وقتى جنسى از مردم مى‌گيرند كامل مى‌گيرند و وقتى براى مردم كيل و وزن مى‌كنند كم مى‌گذارند.(1 تا 3)
83:4 آيا فكر نمى‌كنند كه براى ديدن جزاى كارهايشان زنده مى‌شوند؟(4)
83:5 براى روز بزرگ. روزى كه مردم براى صاحب‌اختيار جهانيان برمى‌خيزند.(5 و 6)
83:7 اين‌طور كه فكر مى‌كنند نيست. پرونده اعمال بدكاران در سجين است.(7)
83:8 چه مى‌دانى سجين چيست؟(8)
83:9 كتاب نوشته شده‌اى است.(9)
83:10 در آن روز واى بر تكذيب‌كنندگان روز جزا.(10 و 11)
83:12 فقط هر متجاوز گناه‌كارى منكر آن مى‌شود.(12)
83:13 گناه‌كارى كه وقتى آيات ما براى او خوانده مى‌شود مى‌گويد اين داستان‌هاى افسانه‌اى گذشتگان است.(13)
83:14 اين‌طور كه فكر مى‌كنند نيست بلكه كارهايى كه كرده‌اند زنگ دلشان شده.(14)
83:15 اين‌طور كه فكر مى‌كنند نيست. آن‌ها در آن روز از خداوندشان محجوبند.(15)
83:16 آن‌ها وارد جهنم مى‌شوند.(16)
83:17 بعد به آن‌ها گفته مى‌شود اين همان چيزى است كه انكار مى‌كرديد.(17)
83:18 اين‌طور كه فكر مى‌كنند نيست. پرونده اعمال افراد نيكوكار در عليين است.(18)
83:19 چه مى‌دانى عليين چيست؟(19)
83:20 كتاب نوشته شده‌اى است.(20)
83:21 فرشتگان مقرب بر آن شهادت مى‌دهند.(21)
83:22 افراد نيكوكار غرق در نعمت هستند.(22)
83:23 از روى تخت‌ها نگاه مى‌كنند.(23)
83:24 در صورت آن‌ها شادابى نعمت را مى‌بينى.(24)
83:25 از شراب سربسته مى‌نوشند.(25)
83:26 مهر آن مشك است و در استفاده از آن بر هم پيشدستى مى‌كنند.(26)
83:27 تركيب آن از تسنيم است كه چشمه‌اى است كه مقربان خدا از آن مى‌نوشند.(27 و 28)
83:29 افراد گناه‌كار قبلا مؤمنان را مسخره مى‌كردند.(29)
83:30 و وقتى از كنار آن‌ها رد مى‌شدند با چشم به‌هم اشاره مى‌كردند.(30)
83:31 و وقتى پيش خانواده خودشان برمى‌گشتند دلشاد بودند.(31)
83:32 و وقتى آن‌ها را مى‌ديدند مى‌گفتند اين‌ها گمراه هستند.(32)
83:33 در صورتى‌كه آن‌ها براى نگهبانى افراد باايمان فرستاده نشده بودند.(33)
83:34 امروز افراد باايمان به وضع بد افراد بى‌ايمان مى‌خندند.(34)
83:35 از روى تخت‌ها نگاه مى‌كنند.(35)
83:36 آيا جزاى افراد بى‌ايمان مطابق كارهايى كه مى‌كردند به آن‌ها داده شده؟(36)Share this Surah Translation on Facebook...