Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

`Abasa Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
80:1De profeet fronst zijn voorhoofd en wendt zich af.
80:2Omdat de blinde man tot hem kwam.
80:3En hoe kunt gij weten of hij niet misschien van zijne zonden gezuiverd zal worden;
80:4Of dat hij vermaand zal worden, en dat de vermaning van eenig voordeel zal wezen.
80:5Den mensch die rijk is.
80:6Ontvangt gij gij met eerbied;
80:7Terwijl gij er niet van beschuldigd wordt, dat hij niet gezuiverd is.
80:8Maar hij die tot u komt, om zijn heil ernstig te zoeken.
80:9En die God vreest.
80:10Verwaarloost gij.
80:11Gij moest volstrekt niet zoo handelen. Waarlijk, de Koran is eene vermaning.
80:12(En hij die daartoe gezind is, onthoudt deze).
80:13En hij is op geachte bladen geschreven.
80:14Verheven en zuiver.
80:15Met de handen van
80:16Ge
80:17Gevloekt zij de mensch! Wat heeft hem tot ontrouw verleid?
80:18Van wat schiep God hem?
80:19Van een droppel zaad schiep hij hem; En hij vormde hem met evenredigheid.
80:20Daarna vergemakkelijkte hij zijn uitgang uit den schoot der moeder.
80:21Daarna deed hij hem sterven, en legde hem in het graf.
80:22Hierna, als het hem zal behagen, zal hij hem tot het leven opwekken.
80:23Waarlijk, hij heeft tot hiertoe niet volkomen vervuld wat God hem heeft bevolen.
80:24Laat den mensch zijn voedsel beschouwen (en op welke wijze het wordt voortgebracht).
80:25Wij doen het water door regenbuien nederstorten;
80:26Daarna splijten wij de aarde met spleten.
80:27En wij doen het koren daaruit voortspruiten.
80:28Den wijngaard en het klaverblad;
80:29Den olijfboom en den palmboom.
80:30En tuinen dicht met boomen beplant.
80:31En vruchten en gras.
80:32Voor het gebruik van u zelven en van uw vee.
80:33Als de verdoovende klank van de trompet zal gehoord worden.
80:34Op dien dag zal de mensch van zijn broeder vluchten.
80:35Van zijne moeder en zijn vader.
80:36Van zijn vrouw en zijne kinderen.
80:37Ieder mensch zal op dien dag genoeg stof voor zich zelven hebben, om zijne gedachten bezig te houden.
80:38Op dien dag zullen de aangezichten van sommigen schitteren.
80:39Lachend en vroolijk zijn.
80:40En op de aangezichten van anderen zal, op dien dag, stof liggen;
80:41Duisternis zal hen bedekken;
80:42Dit zijn de ongeloovigen, de zondaars.Share this Surah Translation on Facebook...