Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

`Abasa Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
80:1On se namrštio i okrenuo
80:2zato što je slijepac njemu prišao.
80:3A šta ti znaš – možda on želi da se očisti,
80:4ili pouči pa da mu pouka bude od koristi.
80:5Onoga koji je bogat,
80:6ti njega savjetuješ,
80:7a ti nisi kriv ako on neće da vjeruje;
80:8a onoga koji ti žureći prilazi
80:9i strah osjeća,
80:10ti se na njega ne osvrćeš.
80:11Ne čini tako! Oni su pouka –
80:12pa ko hoće, poučiće se –
80:13na listovima su cijenjenim
80:14uzvišenim, čistim,
80:15u rukama pisārā
80:16časnih, čestitih.
80:17Proklet neka je čovjek! Koliko je on samo nezahvalan!
80:18Od čega ga On stvara?
80:19Od kapi sjemena ga stvori i za ono što je dobro za njega pripremi,
80:20i Pravi put mu dostupnim učini,
80:21zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen,
80:22i poslije će ga, kada On bude htio, oživiti.
80:23Uistinu! On još nije ispunio ono što mu je On naredio!
80:24Neka čovjek pogleda u hranu svoju;
80:25Mi obilno kišu prolivamo,
80:26zatim zemlju pukotinama rasijecamo
80:27i činimo da iz nje žito izrasta
80:28i grožđe i povrće,
80:29i masline i palme,
80:30i bašče guste,
80:31i voće i pića,
80:32na uživanje vama i stoci vašoj.
80:33A kada dođe glas zaglušujući –
80:34na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći
80:35i od majke svoje i od oca svoga
80:36i od drúge svoje i od sinova svojih –
80:37toga Dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti –
80:38neka lica biće toga Dana blistava,
80:39nasmijana, radosna,
80:40a na nekim licima toga Dana biće prašina,
80:41tama će ih prekrivati,
80:42to će nevjernici – razvratnici biti.Share this Surah Translation on Facebook...