Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

`Abasa Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
80:1Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,
80:2karena telah datang seorang buta kepadanya.
80:3Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa),
80:4atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?
80:5Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup,
80:6maka kamu melayaninya.
80:7Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).
80:8Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran),
80:9sedang ia takut kepada (Allah),
80:10maka kamu mengabaikannya.
80:11Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan,
80:12maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya,
80:13di dalam kitab-kitab yang dimuliakan,
80:14yang ditinggikan lagi disucikan,
80:15di tangan para penulis (malaikat),
80:16yang mulia lagi berbakti.
80:17Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya?
80:18Dari apakah Allah menciptakannya?
80:19Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya.
80:20Kemudian Dia memudahkan jalannya.
80:21kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur,
80:22kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali.
80:23Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya,
80:24maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.
80:25Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit),
80:26kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya,
80:27lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu,
80:28anggur dan sayur-sayuran,
80:29zaitun dan kurma,
80:30kebun-kebun (yang) lebat,
80:31dan buah-buahan serta rumput-rumputan,
80:32untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.
80:33Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua),
80:34pada hari ketika manusia lari dari saudaranya,
80:35dari ibu dan bapaknya,
80:36dari istri dan anak-anaknya.
80:37Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
80:38Banyak muka pada hari itu berseri-seri,
80:39tertawa dan bergembira ria,
80:40dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu,
80:41dan ditutup lagi oleh kegelapan.
80:42Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.Share this Surah Translation on Facebook...