Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

`Abasa Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
80:1چهره در هم کشید و روی گردانید،
80:2از اینکه آن مرد نابینا نزد او آمد!
80:3تو چه می دانی شاید او [در پرتو تعالیم اسلام از آلودگی] پاک و پاکیزه شود
80:4یا متذکّر [حقایق] گردد و آن تذکر او را سود دهد؛
80:5اما کسی که خود را ثروتمند نشان می دهد
80:6تو به او روی می آوری [و نسبت به وی اهتمام می ورزی]
80:7در حالی که اگر او نخواهد خود را [از آلودگی های باطنی و عملی] پاک کند تکلیفی بر عهده تو [نسبت به او] نیست؛
80:8و اما آنکه شتابان نزد تو آمد
80:9در حالی که [از پروردگارش] می ترسد،
80:10تو [با روی گردانی] از او به دیگران می پردازی.
80:11این چنین [برخوردی شایسته] نیست، بی تردید این آیات قرآن مایه پند است.
80:12پس هرکه خواست از آن پند گیرد،
80:13در صحیفه هایی است ارزشمند
80:14بلند مرتبه و پاکیزه
80:15در دست سفیرانی
80:16بزرگوار و نیکوکار.
80:17مرگ بر انسان، چه کافر و ناسپاس است!
80:18[خدا] او را از چه چیز آفریده؟
80:19از نطفه ای [ناچیز و بی مقدار] آفریده است، پس او را [در ذات، صفات و اندام] اندازه لازم عطا کرد.
80:20آن گاه راه [هدایت، سعادت، خیر و طاعت] را برایش آسان ساخت.
80:21سپس او را میراند و در گور نهاد،
80:22و سپس چون بخواهد او را زنده می کند.
80:23این چنین نیست [که وظیفه اش را انجام داده باشد] هنوز آنچه را به او دستور داده به جا نیاورده است.
80:24پس انسان باید به خوراکش با تأمل بنگرد
80:25که ما [از آسمان] آب فراوانی فرو ریختیم.
80:26سپس زمین را [به صورتی سودمند] از هم شکافتیم.
80:27پس در آن دانه های فراوانی رویاندیم،
80:28و انگور و سبزیجات
80:29و زیتون و درخت خرما….
80:30و بوستان های پر از درخت تناور و بزرگ
80:31و میوه و چراگاه
80:32تا مایه برخورداری شما و دام هایتان باشد.….
80:33پس زمانی که آن بانگ هولناک و مهیب در رسد،
80:34روزی که آدمی فرار می کند، از برادرش….
80:35و از مادر و پدرش….
80:36و از همسر و فرزندانش
80:37در آن روز هرکسی از آنان را کاری است که او را به خود مشغول می کند [تا جایی که نمی گذارد به چیز دیگری بپردازد.]
80:38در آن روز چهره هایی درخشان و نورانی است
80:39خندان و خوشحال….
80:40و در آن روز چهره هایی است که بر آنان غبار نشسته
80:41[و] سیاهی و تاریکی آنان را فرا گرفته است؛….
80:42آنان همان کافران بد کارند.Share this Surah Translation on Facebook...