Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

`Abasa Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
80:1 چهره در هم كشيد و رويش را برگرداند.(1)
80:2 از اين‌كه كورى نزد او آمد.(2)
80:3 از كجا مى‌دانى شايد او تزكيه (پاك) شود؟(3)
80:4 يا توجه پيدا كند و اين توجه براى او مفيد باشد؟(4)
80:5 اما كسى‌كه بى‌نياز است.(5)
80:6 تو به او توجه مى‌كنى.(6)
80:7 اگر تزكيه و پاك نشود اشكالى بر تو نيست.(7)
80:8 اما كسى‌كه با عجله پيش تو مى‌آيد.(8)
80:9 در حالى‌كه از خدا مى‌ترسد.(9)
80:10 تو از او غفلت مى‌كنى؟(10)
80:11 اين‌طور كه فكر كرده‌اى نيست، قرآن تذكرى است.(11)
80:12 هر كس كه بخواهد متوجه آن مى‌شود.(12)
80:13 در نامه‌هاى گرانقدرى است.(13)
80:14 نامه‌هايى والا و پاك.(14)
80:15 به‌دست سفيرانى بزرگوار و نيكوكار.(15 و 16)
80:17 نابودباد انسانى كه اين‌قدر ناسپاسى مى‌كند.(17)
80:18 خدا او را از چه چيزى خلق كرده؟(18)
80:19 خدا او را از نطفه‌اى ناچيز خلق كرد و به اندازه ساخت.(19)
80:20 بعد راه را برايش آسان ساخت.(20)
80:21 بعد جانش را گرفت و در گور دفنش كرد.(21)
80:22 و هر وقت بخواهد دوباره زنده‌اش مى‌كند.(22)
80:23 اين‌طور كه فكر مى‌كند نيست، هنوز دستورى كه خدا به او داده انجام نداده است.(23)
80:24 انسان بايد به غذايش بنگرد.(24)
80:25 ما باران را فرستاديم.(25)
80:26 و زمين را شكافتيم.(26)
80:27 و دانه و انگور و سبزى و زيتون و درخت خرما و باغ‌هاى پردرخت و ميوه و علف در آن رويانديم.(27 تا 31)
80:32 تا شما و چارپايانتان از آن استفاده كنيد.(32)
80:33 وقتى صداى مهيب برآيد.(33)
80:34 روزى كه انسان از برادرش و مادر و پدرش و همسر و فرزندش فرار مى‌كند.(34 تا 36)
80:37 هر كسى از آن‌ها در آن روز كارى دارد كه سرگرم آن است.(37)
80:38 چهره‌هايى در آن روز روشن است.(38)
80:39 و خندان و شادند.(39)
80:40 و بر چهره‌هايى در آن روز غبار است.(40)
80:41 سياهى آن‌ها را پوشانده.(41)
80:42 آن‌ها افراد بى‌ايمان و بدكار هستند.(42)Share this Surah Translation on Facebook...