Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

`Abasa Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
80:1چهره در هم کشید و روی برتافت...
80:2از اینکه نابینایی به سراغ او آمده بود!
80:3تو چه می‌دانی شاید او پاکی و تقوا پیشه کند،
80:4یا متذکّر گردد و این تذکّر به حال او مفید باشد!
80:5امّا آن کس که توانگر است،
80:6تو به او روی می‌آوری،
80:7در حالی که اگر او خود را پاک نسازد، چیزی بر تو نیست!
80:8امّا کسی که به سراغ تو می‌آید و کوشش می‌کند،
80:9و از خدا ترسان است،
80:10تو از او غافل می‌شوی!
80:11هرگز چنین نیست که آنها می‌پندارند؛ این (قرآن) تذکّر و یادآوری است،
80:12و هر کس بخواهد از آن پند می‌گیرد!
80:13در الواح پرارزشی ثبت است،
80:14الواحی والاقدر و پاکیزه،
80:15به دست سفیرانی است‌
80:16والا مقام و فرمانبردار و نیکوکار!
80:17مرگ بر این انسان، چقدر کافر و ناسپاس است!
80:18(خداوند) او را از چه چیز آفریده است؟!
80:19او را از نطفه ناچیزی آفرید، سپس اندازه‌گیری کرد و موزون ساخت،
80:20سپس راه را برای او آسان کرد،
80:21بعد او را میراند و در قبر پنهان نمود،
80:22سپس هرگاه بخواهد او را زنده می‌کند!
80:23چنین نیست که او می‌پندارد؛ او هنوز آنچه را (خدا) فرمان داده، اطاعت نکرده است!
80:24انسان باید به غذای خویش (و آفرینش آن) بنگرد!
80:25ما آب فراوان از آسمان فرو ریختیم،
80:26سپس زمین را از هم شکافتیم،
80:27و در آن دانه‌های فراوانی رویاندیم،
80:28و انگور و سبزی بسیار،
80:29و زیتون و نخل فراوان،
80:30و باغهای پردرخت،
80:31و میوه و چراگاه،
80:32تا وسیله‌ای برای بهره‌گیری شما و چهارپایانتان باشد!
80:33هنگامی که آن صدای مهیب [= صیحه رستاخیز] بیاید، (کافران در اندوه عمیقی فرومی‌روند)!
80:34در آن روز که انسان از برادر خود می‌گریزد،
80:35و از مادر و پدرش،
80:36و زن و فرزندانش؛
80:37در آن روز هر کدام از آنها وضعی دارد که او را کاملاً به خود مشغول می‌سازد!
80:38چهره‌هائی در آن روز گشاده و نورانی است،
80:39خندان و مسرور است؛
80:40و صورتهایی در آن روز غبارآلود است،
80:41و دود تاریکی آنها را پوشانده است،
80:42آنان همان کافران فاجرند!Share this Surah Translation on Facebook...