Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Nazi`at Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
79:1(Ik zweer) bij de engelen, die de zielen van sommigen met geweld uitscheuren.
79:2En bij hen, die de zielen van anderen met zachtheid verwijderen.
79:3Bij hen, die al zwemmende, met de bevelen van God (door de lucht) voortglijden;
79:4Bij hen, die den rechtvaardige naar het paradijs voorafgaan en leiden.
79:5En die als ondergeschikten de zaken van deze wereld leiden.
79:6Op een zekeren dag zal de benarrende klank der trompet het heelal verontrusten:
79:7En een tweede klank zal daarop volgen.
79:8Op dien dag zullen de harten der menschen beven;
79:9Zij zullen hunne oogen nederslaan.
79:10De ongeloovigen zeggen: Zal men ons zekerlijk daarheen doen terugkeeren, van waar wij kwamen?
79:11Nadat wij verrotte beenderen zijn geworden, zullen wij dan weder tot het leven worden opgewekt?
79:12Zij zeggen: waarlijk deze opstanding is hersenschimming.
79:13Waarlijk, de trompet zal zich slechts eenmaal doen hooren.
79:14En ziet, zij zullen levend op de oppervlakte der aarde verschijnen.
79:15Heeft het verhaal van Mozes u niet bereikt.
79:16Toen zijn Heer in de heilige vallei Toewa hem toeriep;
79:17Zeggende: Ga tot Pharao; want hij is op eene onbeschaamde wijze zondig.
79:18En zeg: Begeert gij rechtvaardig en heilig te worden?
79:19Ik wil u tot uwen Heer leiden, opdat gij moogt vreezen te zondigen.
79:20En hij toonde hem het zeer groote teeken van den staf, die in eene slang veranderde.
79:21Maar Pharao beschuldigde Mozes van bedrog, en was weerspannig tegen God.
79:22Daarop wendde hij zich haastig af.
79:23Hij verzamelde de toovenaren, en riep luid:
79:24Zeggende: Ik ben uw opperste Heer.
79:25Daarom kastijdde God hem met de straf van het volgende leven en met die van het tegenwoordige leven.
79:26Waarlijk, hierin is een voorbeeld voor hem, die vreest weerspannig te zijn.
79:27Is het moeielijker u te scheppen, dan wel den hemel?
79:28God heeft dien gebouwd. Hij heeft dien hoog opgevoerd, en heeft dien volmaakt gevormd.
79:29En hij heeft den nacht daarvan duister gemaakt, en heeft zijn licht voortgebracht.
79:30Hierna strekte hij de aarde uit.
79:31Waaruit hij het water en het gras doet voortspruiten.
79:32En hij richtte de bergen op,
79:33Voor uw gebruik en voor het gebruik van uw vee.
79:34Als de voorname, de groote dag zal komen.
79:35Op dien dag zal de mensch zich herinneren, wat hij opzettelijk heeft gedaan.
79:36En de hel zal aan het oog van den toeschouwer worden vertoond.
79:37En wie gezondigd zal hebben.
79:38En dit tegenwoordige leven de voorkeur zal hebben gegeven.
79:39Waarlijk, de hel zal zijn verblijf wezen.
79:40Maar hij die de verschijning voor zijn Heer zal hebben gevreesd, en zijne ziel in hare lusten zal hebben bedwongen.
79:41Waarlijk, het paradijs zal zijne belooning zijn.
79:42Zij zullen u ondervragen nopens het jongste uur, en wanneer de vastbepaalde tijd daarvan zal zijn.
79:43Op welke wijze kunt gij eenige inlichting daaromtrent geven?
79:44Aan uw Heer behoort de kennis van het tijdstip daarvan.
79:45En gij zijt slechts een waarschuwer, voor hen die het vreezen.
79:46Op den dag waarop zij dit zullen zien, zal het hun toeschijnen, als waren zij niet langer op de aarde gebleven dan een avond of een ochtend van dien dag.Share this Surah Translation on Facebook...