Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Nazi`at Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
79:1Tako Mi onih koji čupaju grubo,
79:2i onih koji vade blago,
79:3i onih koji plove brzo,
79:4pa naređenja izvršavaju žurno
79:5i sređuju ono što nije sređeno…
79:6na Dan kada se Zemlja potresom zatrese,
79:7za kojim će slijediti sljedeći –
79:8srca toga dana biće uznemirena,
79:9a pogledi njihovi oboreni.
79:10Ovi pitaju: \"Zar ćemo, zaista, biti opet ono što smo sada?
79:11Zar kad truhle kosti postanemo?\
79:12,"i još kažu: \"E tada bismo mi bili izgubljeni!\
79:13A biće to samo povik jedan,
79:14i evo njih – na Zemlji.
79:15Da li je do tebe doprla vijest o Musau,
79:16kad ga je Gospodar njegov u svetoj dolini Tuva zovnuo,
79:17\"Idi faraonu, on se osilio,
79:18i reci: 'Da li bi ti da se očistiš,
79:19da te o Gospodaru tvome poučim, pa da Ga se bojiš?'\
79:20I onda mu je najveće čudo pokazao,
79:21ali je on porekao i nije poslušao,
79:22već se okrenuo i potrudio
79:23i sabrao i povikao:
79:24\"Ja sam gospodar vaš najveći!\" – on je rekao,
79:25i Allah ga je i za ove i za one prijašnje riječi kaznio.
79:26To je pouka za onoga koji se bude Allaha bojao.
79:27A šta je teže: vas ili nebo stvoriti? On ga je sazdao,
79:28svod njegov visoko digao i usavršio,
79:29noći njegove mračnim, a dane svijetlim učinio.
79:30Poslije toga je Zemlju poravnao,
79:31iz nje je vodu i pašnjake izveo,
79:32i planine nepomičnim učinio –
79:33na uživanje vama i stoci vašoj.
79:34A kada dođe nevolja najveća,
79:35Dan kada se čovjek bude sjećao onoga što je radio
79:36i kada se Džehennem svakome ko vidi bude ukazao,
79:37onda će onome koji je obijestan bio
79:38i život na ovome svijetu više volio
79:39Džehennem prebivalište postati sigurno.
79:40A onome koji je pred dostojanstvom Gospodara svoga strepio i dušu od prohtjeva uzdržao
79:41Džennet će boravište biti sigurno.
79:42Pitaju te o Smaku svijeta: \"Kada će se dogoditi?\
79:43Ti ne znaš, pa kako da o njemu zboriš,
79:44o njemu samo Gospodar tvoj zna.
79:45Tvoja opomena će koristiti samo onome koji ga se bude bojao,
79:46a njima će se učiniti, onoga Dana kada ga dožive, da su samo jednu večer ili jedno jutro njezino ostali.Share this Surah Translation on Facebook...