Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Nazi`at Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
79:1قسم به فرشتگانی که (جان کافران را) به سختی بگیرند.
79:2قسم به فرشتگانی که (جان اهل ایمان را) به آسایش و نشاط ببرند.
79:3و قسم به فرشتگانی که با کمال سرعت (فرمان حق را) انجام دهند.
79:4قسم به فرشتگانی که (درنظم عالم) بر هم سبقت گیرند.
79:5قسم به فرشتگانی که (به فرمان حق) به تدبیر نظام خلق می‌کوشند (که قیامتی و حشری خواهد آمد).
79:6روزی که آن لرزاننده (یعنی نفخه صور الهی، جهان را) بلرزاند.
79:7و لرزاننده دیگر (یعنی نفخه صور دیگر) از پی آن در آید.
79:8در آن روز سخت دلهای برخی مضطرب و هراسان شود.
79:9که (از ترس) چشمها به زیر افکنند.
79:10(مردم غافل دنیا) گویند: آیا ما پس از مرگ باز زندگانی دیگری خواهیم یافت؟
79:11چگونه چون مردیم و استخوان ما پوسید زنده خواهیم شد؟
79:12و گویند: در این صورت که دیگر بار زنده شویم بسی زیانکار خواهیم بود.
79:13جز یک صدای مهیب (که در صور اسرافیل کنند) نشنوند.
79:14و ناگاه همه از خاک بر شوند و به صحرای قیامت رهسپار گردند.
79:15آیا خبر موسی عمران به تو رسیده؟
79:16آن گاه که خدایش او را در وادی مقدس طوی (قرب طور) ندا کرد.
79:17که به سوی فرعون برو که او سخت به راه طغیان رفته است.
79:18پس بگو: میل داری که (از پلیدی خود پرستی و شرک) پاک و پاکیزه شوی؟
79:19و تو را به راه خدا هدایت کنم تا بترسی (و به درگاه عظمت و قدرت او خاشع و فروتن شوی).
79:20پس آن آیت و معجزه بزرگتر را به او نمود.
79:21فرعون تکذیب و نافرمانی کرد.
79:22از آن پس (که معجزه موسی دید) باز روی از حق بگردانید و (برای دفع موسی) به جهد و کوشش برخاست.
79:23پس (با رجال بزرگ دربار خود) انجمن کرد و ندا داد.
79:24و گفت: منم خدای بزرگ شما.
79:25خدا هم او را به عقاب دنیا و آخرت گرفتار کرد.
79:26تا به هلاکت او اهل ترس از خدا عبرت گیرند.
79:27آیا بنای شما آدمیان استوارتر است یا بنای آسمان بلند که خدا آفرید؟
79:28که سقفی بس بلند و محکم بنیان در کمال زیبایی استوار ساخت.
79:29و شامش را تیره و روزش را روشن گردانید.
79:30و زمین را پس از آن بگسترانید.
79:31و از آن آب و گیاه پدید آورد.
79:32و کوهها را بر روی آن استوار ساخت.
79:33تا (از آن آب و گیاه که از بیابان و کوه بر انگیزد) قوت شما و چهارپایانتان بر آید.
79:34پس چون آن واقعه بزرگ (و حادثه عظیم قیامت) پدید آید.
79:35در آن روز آدمی هر چه کرده به یاد آرد.
79:36و دوزخ برای بینندگان آشکار شود.
79:37پس هر کس (از حکم شرع خدا) سرکش و طاغی شد.
79:38و زندگی دنیا را برگزید.
79:39دوزخ جایگاه اوست.
79:40و هر کس از حضور در پیشگاه عزّ ربوبیت بترسید و از هوای نفس دوری جست.
79:41همانا بهشت منزلگاه اوست.
79:42از تو سؤال کنند که قیامت کی بر پا شود؟
79:43تو را چه کار است دیگر که از آن به یاد آری؟ (بسیار یاد آور شدی و منکران از تو نپذیرفتند).
79:44کار آن ساعت به خدای تو منتهی شود.
79:45تو را جز این نباشد که اهل ایمان را هر کس از یاد آن روز هراسان می‌شود به اهوال آن روز آگاه سازی.
79:46چون آن روز را مردم ببینند گویی همه عمر دنیا شامگاهی یا چاشتگاهی بیش نبوده است.Share this Surah Translation on Facebook...