Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Nazi`at Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
79:1سوگند به فرشتگانی که [روح بدکاران را به شدت از بدن هایشان] بر می کنند،
79:2و سوگند به فرشتگانی که [روح نیکوکاران را به نرمی و ملایمت از بدن هایشان] بیرون می آورند؛
79:3و سوگند به فرشتگانی که [برای اجرای فرمان های حق] به سرعت نازل می شوند،
79:4و سوگند به فرشتگانی که [در ایمان، عبادت، پرستش و اطاعت] بر یکدیگر [به صورتی ویژه] سبقت می گیرند،
79:5و سوگند به فرشتگانی که [به اذن خدا امور آفرینش را] تدبیر می کنند؛
79:6[که همه برای رسیدن به پاداش و کیفر برانگیخته می شوند در] روزی که لرزاننده همه چیز را به شدت بلرزاند؛
79:7در حالی که لرزاننده دیگری از پی آن در آید.
79:8دل هایی در آن روز مضطرب و هراسان اند
79:9دیدگانشان [از ترس و هول قیامت] فرو افتاده است.
79:10می گویند: آیا ما [پس از مرگ] به همان حالت اول [که در دنیا بودیم] باز گردانده می شویم؟
79:11[شگفتا!] آیا زمانی که ما استخوان های پوسیده و ریز ریز شدیم [بازمی گردیم؟!]
79:12[و] گویند: [اگر قیامتی در کار باشد] بازگشت به حیات دوباره در آن زمان بازگشتی زیانبار است.
79:13جز این نیست آن بازگشت فقط با یک بانگ عظیم است [و بس]
79:14که ناگاه همه بر یک زمین صاف و هموار حاضر شوند.
79:15آیا سرگذشت موسی به تو رسیده است؟
79:16هنگامی که پروردگارش او را در وادی مقدس طوی ندا داد
79:17که به سوی فرعون برو؛ زیرا که طغیان کرده است.
79:18پس به او بگو: می خواهی [از آلودگی شرک و طغیان] پاک و پاکیزه شوی؟
79:19من تو را به سوی پروردگارت راهنمایی می کنم تا از او بترسی [و از طغیان دست برداری.]
79:20پس آن معجزه بزرگ تر را به او نشان داد.
79:21ولی [او آن را] تکذیب کرد و سرپیچی نمود.
79:22سپس [به حق] پشت کرد [و برای نابودی موسی] به تلاش برخاست!
79:23پس [قومش را] گرد آورد، و ندا داد
79:24و گفت: من پروردگار بزرگ تر شما هستم.
79:25پس خدا هم [به کیفر این ادعای نابجا] او را به عذاب آخرت و دنیا دچار ساخت.
79:26بی تردید در این سرگذشت برای کسی که [از عذاب خدا] بترسد عبرتی است.
79:27آیا آفریدن شما [پس از مرگ] دشوارتر است یا آسمان که او آن را بنا کرد؟
79:28سقفش را برافراشت، پس آن را درست و نیکو قرار داد،
79:29و شبش را تاریکو روزش را روشن ساخت،
79:30و زمین را پس از آن گسترانید،
79:31و از آن آبو چراگاهش را بیرون آورد،
79:32و کوه ها را محکم و استوار نمود
79:33تا مایه بهرهوری شما و دام هایتان باشد.
79:34پس زمانی که آن حادثه بزرگ تر [و غیر قابل دفع] در رسد،
79:35در آن روز انسان آنچه تلاش و کوشش کرده به یاد آورد
79:36و دوزخ رابرای هر بیننده ای آشکار سازند،
79:37و اما کسی که طغیان و سرکشی کرده
79:38و زندگی دنیا را [بر زندگی ابد و جاوید آخرت] ترجیح داده،
79:39پس بی تردید جایگاهش دوزخ است؛
79:40و اما کسی که از مقام و منزلت پروردگارش ترسیده و نفس را از هوا و هوس بازداشته است؛
79:41پس بی تردید جایگاهش بهشت است.
79:42همواره ازتو درباره قیامت می پرسند که در چه زمانی واقع می شود؟
79:43تو از بسیار یاد کردنش [و سخن گفتن درباره آن] چه به دست می آوری؟
79:44نهایتش به سوی پروردگار توست [کیفیت برپا شدن و زمان وقوع و اوصافش را کسی جز خدا نمی داند.]
79:45وظیفه تو فقط بیم دادن کسانی است که همواره از آن می ترسند.
79:46گویی آنان روزی که قیامت را می بینند چنین می پندارند که در برزخ جز شامگاهی یا صبح گاه آن درنگ نکرده اند!Share this Surah Translation on Facebook...