Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Nazi`at Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
79:1سوگند به فرشتگانی که (جان مجرمان را بشدّت از بدنهایشان) برمی‌کشند،
79:2و فرشتگانی که (روح مؤمنان) را با مدارا و نشاط جدا می‌سازند،
79:3و سوگند به فرشتگانی که (در اجرای فرمان الهی) با سرعت حرکت می‌کنند،
79:4و سپس بر یکدیگر سبقت می‌گیرند،
79:5و آنها که امور را تدبیر می‌کنند!
79:6آن روز که زلزله‌های وحشتناک همه چیز را به لرزه درمی‌آورد،
79:7و بدنبال آن، حادثه دومین [= صیحه عظیم محشر] رخ می‌دهد،
79:8دلهایی در آن روز سخت مضطرب است،
79:9و چشمهای آنان از شدّت ترس فروافتاده است!
79:10(ولی امروز) می‌گویند: «آیا ما به زندگی مجدّد بازمی‌گردیم؟!
79:11آیا هنگامی که استخوانهای پوسیده‌ای شدیم (ممکن است زنده شویم)؟!»
79:12می‌گویند: «اگر قیامتی در کار باشد، بازگشتی است زیانبار!»
79:13ولی (بدانید) این بازگشت تنها با یک صیحه عظیم است!
79:14ناگهان همگی بر عرصه زمین ظاهر می‌گردند!
79:15آیا داستان موسی به تو رسیده است؟!
79:16در آن هنگام که پروردگارش او را در سرزمین مقدّس «طوی» ندا داد (و گفت):
79:17به سوی فرعون برو که طغیان کرده است!
79:18و به او بگو: «آیا می‌خواهی پاکیزه شوی؟!
79:19و من تو را به سوی پروردگارت هدایت کنم تا از او بترسی (و گناه نکنی)؟!»
79:20سپس موسی بزرگترین معجزه را به او نشان داد!
79:21امّا او تکذیب و عصیان کرد!
79:22سپس پشت کرد و پیوسته (برای محو آیین حق) تلاش نمود!
79:23و ساحران را جمع کرد و مردم را دعوت نمود،
79:24و گفت: «من پروردگار برتر شما هستم!»
79:25از این رو خداوند او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار ساخت!
79:26در این عبرتی است برای کسی که (از خدا) بترسد!
79:27آیا آفرینش شما (بعد از مرگ) مشکل‌تر است یا آفرینش آسمان که خداوند آن را بنا نهاد؟!
79:28سقف آن را برافراشت و آن را منظّم ساخت،
79:29و شبش را تاریک و روزش را آشکار نمود!
79:30و زمین را بعد از آن گسترش داد،
79:31و از آن آب و چراگاهش را بیرون آورد،
79:32و کوه‌ها را ثابت و محکم نمود!
79:33همه اینها برای بهره‌گیری شما و چهارپایانتان است!
79:34هنگامی که آن حادثه بزرگ رخ دهد،
79:35در آن روز انسان به یاد کوششهایش می‌افتد،
79:36و جهنّم برای هر بیننده‌ای آشکار می‌گردد،
79:37امّا آن کسی که طغیان کرده،
79:38و زندگی دنیا را مقدّم داشته،
79:39مسلّماً دوزخ جایگاه اوست!
79:40و آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوی بازدارد،
79:41قطعاً بهشت جایگاه اوست!
79:42و از تو درباره قیامت می‌پرسند که در چه زمانی واقع می‌شود؟!
79:43تو را با یادآوری این سخن چه کار؟!
79:44نهایت آن به سوی پروردگار تو است (و هیچ کس جز خدا از زمانش آگاه نیست)!
79:45کار تو فقط بیم‌دادن کسانی است که از آن می‌ترسند!
79:46آنها در آن روز که قیام قیامت را می‌بینند چنین احساس می‌کنند که گویی توقّفشان (در دنیا و برزخ) جز شامگاهی یا صبح آن بیشتر نبوده است!Share this Surah Translation on Facebook...