Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Nazi`at Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
79:1And olsun (kafirlərin canını) zorla alanlara;
79:2And olsun (mö’minlərin canını) rahatlıqla alanlara;
79:3And olsun sür’ətlə üzənlərə;
79:4And olsun (bir-birini) ötdükcə ötənlərə;
79:5And olsun işə əncam çəkənlərə (Allahın əmri ilə dünyanın işlərini idarə edən mələklərə ki, qiyamət haqdır və siz qiyamət günü dirilib haqq-hesab üçün Allahın hüzurunda duracaqsınız)!
79:6O gün sarsılan sarsılacaq (surun birinci üfürülməsi ilə yer, göy lərzəyə gələcək),
79:7Onun ardınca bir sarsıntı da olacaqdır! (Sur ikinci dəfə üfürüləcəkdir. İsrafil suru birinci dəfə çaldıqda hər şey məhv olacaq, ikinci dəfə çaldıqda isə hamı diriləcəkdir. Bunların arası dünya vaxtı ilə müqayisədə qırx il çəkəcəkdir).
79:8O gün ürəklər qorxub titrəyəcək,
79:9Gözləri (o ürəklərin sahib olduğu gözlər dəhşətdən) zəlilcəsinə yerə dikiləcəkdir.
79:10(Qiyaməti inkar edən kafirlər dünyada istehza ilə) deyirlər: “Doğrudanmı biz (öləndən sonra dirilib) əvvəlki vəziyyətimizə qaytarılacağıq?!
79:11Özü də çürümüş sümüklər olduğumuz zamanmı?!”
79:12Onlar deyirlər: “Elə isə bu ziyanlı dönüşdür (çünki onun arxasında şiddətli bir əzab durur).
79:13(Ey kafirlər! Bu, Allah üçün çətin deyildir). Doğrudan da, o (surun axırıncı dəfə çalınması) ancaq tək bir dəhşətli səsdir (nə’rədir)!
79:14Onlar dərhal (qəbirlərindən çıxıb) dümdüz bir yerdə olacaqlar!
79:15(Ya Peyğəmbər!) Musanın hekayəti (söhbəti) sənə gəlib çatdımı?
79:16O zaman ki, Rəbbi ona müqəddəs Tuva vadisində belə xitab etdi:
79:17“Fir’onun yanına get. Çünki o, (allahlıq iddiasına düşməklə, xalqa zülm etməklə) çox azmışdır (həddini aşmışdır).
79:18Və de: “(Günahlardan) təmizlənmək istəyirsənmi?
79:19Səni Rəbbinə tərəf gətirimmi ki, (Ondan) qorxasan?”
79:20(Musa gəlib Allahın buyuruğunu Fir’ona ərz elədi) və ona (özünün həqiqi peyğəmbər olmasına dəlalət edən) ən böyük mö’cüzəni (əsanın dönüb əjdaha olmasını) göstərdi.
79:21Lakin (Fir’on Musanı) təkzib edib (ona) asi oldu.
79:22Sonra geri dönüb (özünə buyurulanlardan üz döndərərək fitnə-fəsad törətməyə, Musaya qarşı tədbir tökməyə) tələsdi.
79:23Və (ə’yan-əşrafını, bütün təbəələrini) toplayıb (onlara) belə xitab etdi:
79:24“Həqiqətən, mən sizin ən uca Rəbbinizəm!”
79:25Allah da onu axirət və dünya əzabına giriftar etdi. (Yaxud: Allah ona axırıncı və əvvəlinci sözlərinin cəzasını verdi).
79:26Şübhəsiz ki, bunda (Allahdan) qorxan kimsələr üçün ibrət dərsi vardır.
79:27(Ey kafirlər!) Sizi yaratmaq çətindir, yoxsa göyü ki (Allah) onu yaratdı;
79:28Qübbəsini ucaltdı, düzəldib nizama saldı;
79:29Gecəsini qaranlıq, gündüzünü işıqlı etdi?!
79:30Bundan sonra da yeri döşəyib (yayıb) düzəltdi (üstündə gəzmək və yaşamaq üçün onu yararlı hala saldı).
79:31Ondan suyunu və otlağını çıxartdı.
79:32(Orada) dağları yerləşdirdi.
79:33(Bütün bunlar) sizin və heyvanlarınızın istifadəsi üçündür.
79:34O böyük bəla (qiyamət) gələndə,
79:35O gün insan nələr etdiyini (dünyadakı bütün yaxşı, pis əməllərini) yadına salacaqdır.
79:36Cəhənnəm də hər görənə görünəcəkdir.
79:37Kim (dünyada) azğınlıq etmişsə,
79:38Dünyanı (axirətdən) üstün tutmuşsa,
79:39Şübhəsiz ki, onun məskəni Cəhənnəmdir!
79:40Amma kim (qiyamət günü) Rəbbinin hüzurunda durmaqdan qorxmuş və nəfsinə istəyini (şəfvəti) qadağan etmişsə,
79:41Həqiqətən, onun yurdu Cənnətdir!
79:42(Ya Peyğəmbər! Müşriklər) səndən o saatın nə vaxt gələcəyi (qiyamətin nə vaxt qopacağı) barəsində soruşarlar.
79:43Sən onu (onun vaxtını) nə bilirsən?!
79:44Onu sonuna qədər (bütün təfərrüatı ilə) bilmək ancaq sənin Rəbbinə məxsusdur.
79:45Sən ancaq ondan (qiyamətdən) xəbərdar edib çəkindirənsən!
79:46Onu (qiyaməti) gördükləri gün (dünyada və ya qəbir evində) yalnız bir axşam, yaxud bir səhər qaldıqlarını sanacaqlar!Share this Surah Translation on Facebook...