Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Naba` Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
78:1Nopens wat ondervragen de ongeloovigen elkander?
78:2Nopens het groote nieuws der opstanding.
78:3Omtrent welke zij niet overeenstemmen.
78:4Waarlijk, zij zullen hiernamaals de waarheid daarvan kennen.
78:5Nogmaals, zij zullen hiernamaals de waarheid daarvan kennen.
78:6Hebben wij de aarde niet als een bed gespreid.
78:7En de bergen als staken om haar te bevestigen?
78:8Hebben wij u niet van twee seksen geschapen.
78:9En bepaald dat gij slapen zoudt om te rusten?
78:10Hebben wij van den nacht, geen kleed gemaakt om u te bedekken.
78:11En hebben wij niet den dag bestemd, ten einde daarop uw levensonderhoud te winnen?
78:12Hebben wij niet zeven stevige hemelen boven u gebouwd.
78:13En daarin eene brandende lamp geplaatst?
78:14En doen wij niet, uit de wolken, een overvloed van water stroomen.
78:15Om daardoor graan en kruiden voort te brengen.
78:16En tuinen, dicht beplant met boomen?
78:17Waarlijk, de dag der scheiding is een onbepaald tijdstip;
78:18De dag waarop de trompet zal klinken, en gij in scharen ten oordeel zult optrekken.
78:19De hemelen zullen geopend wezen, en zij zullen vol poorten zijn, om er de engelen te laten doorgaan.
78:20De bergen zullen voorbijgaan, en als damp worden.
78:21Waarlijk, de hel zal eene plaats van verbranding zijn;
78:22Eene bergplaats voor de zondaren
78:23Die daar gedurende eeuwen zullen wonen.
78:24Zij zullen daar geenerlei verversching proeven, noch eenigen drank.
78:25Behalve kokend water en bedorven vocht:
78:26Eene geschikte vergelding voor hunne daden!
78:27Want zij hoopten, dat zij geene rekenschap zouden moeten afleggen.
78:28En zij geloofden niet in onze teekenen, welke zij van valschheid beschuldigden.
78:29Maar elke zaak hebben wij opgeteld en nedergeschreven.
78:30Proef dus de vergelding: wij zullen u niets dan marteling toevoegen.
78:31Maar voor de godvruchtigen is eene plaats van heil gereed gemaakt:
78:32Tuinen met boomen beplant en wijngaarden.
78:33En maagden met zwellende borsten, van gelijken ouderdom met hen.
78:34En een vollen beker.
78:35Zij zullen daar geene ijdele gesprekken, of eenige onwaarheid hooren.
78:36Dit zal hunne belooning wezen van hunnen Heer; eene volkomen toereikende gift.
78:37Van den Heer over hemel en aarde, en over alles wat daartusschen is: den Barmhartigen; maar de bewoners van den hemel of de aarde zullen hem geen gehoor durven vragen.
78:38Den dag waarop de geest (Gabri
78:39Dit is de onvermijdelijke dag. Wie dus wil, laat die tot zijn Heer terugkeeren.
78:40Waarlijk, wij bedreigen u met eene straf die nabij ligt. Op den dag waarop de mensch de goede of slechte daden zal aanschouwen, welke zijne handen voor hem uit hebben gezonden, en waarop de on geloovige zal zeggen: God gaf, ik ware stof!Share this Surah Translation on Facebook...