Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Naba` Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
78:1(مردم) از چه خبر مهمی پرسش و گفتگو می‌کنند؟
78:2از خبر بزرگ (قیامت).
78:3که در آن با هم به جدال و اختلاف کلمه برخاستند.
78:4چنین نیست (که منکران پنداشته‌اند) به زودی (به وقت مرگ) خواهند دانست.
78:5و باز چنین نیست (که منکران پنداشته‌اند) البته به زودی آگاه می‌شوند.
78:6آیا ما زمین را مهد آسایش خلق نگردانیدیم؟
78:7و کوهها را عماد و نگهبان آن نساختیم؟
78:8و شما را جفت (زن و مرد) آفریدیم.
78:9و خواب را برای شما مایه (قوم حیات و) استراحت قرار دادیم.
78:10و (پرده سیاه) شب را ساتر (احوال خلق) گردانیدیم.
78:11و روز روشن را برای تحصیل معاش آنان مقرر داشتیم.
78:12و بر فراز شما هفت آسمان محکم بنا کردیم.
78:13و چراغی (چون خورشید) رخشان بر افروختیم.
78:14و از فشار و تراکم ابرها آب باران فرو ریختیم.
78:15تا بدان آب، دانه و گیاه رویانیم.
78:16و باغهای پر درخت (و انواع میوه‌ها) پدید آوریم.
78:17همانا روز فصل (یعنی روز قیامت که در آن فصل خصومتها شود) وعده گاه خلق است.
78:18آن روزی که در صور بدمند (تا مردگان زنده شوند) و فوج فوج (به محشر) در آیید.
78:19و درهای آسمان به ابواب مختلف گشوده شود (تا هر فوجی از دری شتابند).
78:20و کوهها را به گردش آرند تا به مانند سراب گردد.
78:21همانا دوزخ کمینگاه (کافران و بد کاران) است.
78:22آن دوزخ جایگاه مردم سرکش ستمکار است.
78:23که در آن قرنها بمانند (و عذاب کشند).
78:24هرگز در آنجا هیچ هوی خنک و شراب (طهور) نیاشامند.
78:25مگر آبی پلید و سوزان که حمیم و غسّاق جهنم است به آنها دهند.
78:26کیفری که با اعمال آنها موافق است.
78:27زیرا آنها به حقیقت امید به روز حساب نداشتند.
78:28و آیات ما را سخت تکذیب کردند.
78:29و حال آنکه حساب هر چیزی را ما در کتابی (به احصاء و شماره) رقم کرده‌ایم.
78:30پس بچشید (کیفر تکذیب و بدکاری را) که هرگز بر شما چیزی جز رنج و عذاب دوزخ نیفزاییم.
78:31متقیان را در آن جهان مقام گشایش و هر گونه آسایش است.
78:32باغها و تاکستانهاست.
78:33و دختران زیبای دلربا که همه در خوبی و جوانی مانند یکدیگرند.
78:34و جامهای پر از شراب (طهور و انواع نوشابه‌های شیرین و خوش).
78:35هرگز در آنجا سخن بیهوده و دروغ نشنوند.
78:36این (نعمتهای ابدی) مزدی به عطاء و حساب پروردگار توست.
78:37خدایی که آسمانها و زمین و همه مخلوقاتی که در بین آسمان و زمین است بیافریده همان خدای مهربان که (در عین مهربانی) کسی (از قهر و سطوتش) با او به گفتگو نتواند لب گشود.
78:38روزی که آن فرشته بزرگ روح القدس با همه فرشتگان صف زده و به نظم برخیزند و هیچ کس سخن نگوید جز آن کسی که خدای مهربانش به سخن اذن دهد و او سخن به صواب گوید (و به اذن خدا شفاعت گنهکاران کند).
78:39چنین روز حتمی و محقق خواهد بود، پس هر که می‌خواهد نزد خدای خود (در آن روز) مقام و منزلتی یابد (امروز در راه ایمان و طاعت بکوشد).
78:40ما شما را از روز عذاب که نزدیک است ترسانیده و آگاه ساختیم، روزی که هر کس هر چه کرده در پیش روی خود حاضر بیند و کافر در آن روز گوید که ای کاش خاک بودم (تا چنین به آتش کفر خود نمی‌سوختیم).Share this Surah Translation on Facebook...