Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Naba` Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
78:1درباره چه چیز از یکدیگر می پرسند؟
78:2از آن خبر بزرگ [قیامت کبری]
78:3که همواره درباره آن با یکدیگر اختلاف دارند [که واقع می شود یا نه؟]
78:4نه چنین است [که می پندارند] به زودی [به حتمی بودن وقوع آن] آگاه خواهند شد.
78:5باز هم نه چنین است [که می پندارند] به زودی [به حتمی بودن وقوع آن] آگاه خواهند شد.
78:6آیا زمین را بستر آرامش قرار ندادیم؟
78:7و کوه ها را میخ هایی [برای استواری آن؟]
78:8و شما را جفت هایی [به صورت نر و ماده] آفریدیم،
78:9و خوابتان را مایه استراحت و آرامش [و تمدّد اعصاب] قرار دادیم،
78:10و شب راپوششی
78:11و روز را وسیله معاش مقرّر کردیم؛
78:12و بر فرازتان هفت آسماناستوار بنا نهادیم،
78:13و چراغی روشن و حرارت زا پدید آوردیم،
78:14و از ابرهای متراکم و باران زا آبی ریزان نازل کردیم
78:15تا به وسیله آن دانه و گیاه برویانیم،
78:16و باغ هایی از درختان به هم پیچیده و انبوه بیرون آوریم.
78:17بی تردید روز داوری وعده گاه است.
78:18روزی که در صور می دمند و شما گروه گروه به عرصه محشر می آیید،
78:19و آسمان گشوده می شود، پس به صورت درهایی درمی آید.
78:20و کوه ها را [از جای خود] روان کنند و سرابی شوند!
78:21بی تردید دوزخ کمین گاه است.
78:22جایگاه بازگشت برای سرکشان و طاغیان است.
78:23روزگاری دراز در آن بمانند.
78:24در آنجا نه [آب] خنکی می چشند و نه آشامیدنی [باب طبع]
78:25مگر آب جوشان و چرکاب و خونابه ای [از بدن دوزخیان]
78:26پاداشی است مناسب [اعمالشان.]
78:27اینان بودند که به [روز] حساب امیدی نداشتند،
78:28و آیات ما را به شدت و با همه وجود انکار می کردند
78:29و [ما] همه چیز را [از خوبی و بدی آنان] برشمرده و در نامه اعمالشان ثبت کرده ایم.
78:30[در قیامت به آنان می گوییم:] پس بچشید که هرگز جز عذاب بر شما نیفزاییم.
78:31بی تردید برای پرهیزکاران پیروزی و کامیابی است.
78:32باغ هایی [سرسبز و خرم] و انواع انگورها
78:33و دخترانی نو رسیده و هم سن
78:34و جام هایی لبریز [از باده طهور]
78:35در آنجا نه سخن بیهوده ای می شنوند و نه دروغ و تکذیبی.
78:36[این] پاداشی کافی و به اندازه از سوی پروردگار توست.
78:37همان پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آنهاست، آن مهربانی که هیچ کس را اختیار چون و چرای با او نیست.
78:38روزی که روح و فرشتگان در یک صف می ایستند و سخن نمی گویند مگر کسی که [خدای] رحمان به او اجازه دهد و سخن حق و درست گوید.
78:39آن [روز] روز حق است، پس هرکه بخواهد راه بازگشتی به سوی پروردگارش برگزیند؛
78:40ما شما را از عذابی نزدیک هشدار دادیم، روزی که آدم آنچه را [از خیر و شر] پیش فرستاده است بنگرد و کافر گوید: ای کاش من خاک بودم [و موجودی مکلّف آفریده نمی شدم تا چنین روز سختی را ببینم!]Share this Surah Translation on Facebook...