Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Ma`arij Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
70:1سائلی از عذاب قیامت که وقوعش حتمی است (از رسول) پرسید (که آن عذاب چه مردمی راست).
70:2(بداند که) بر فرقه کافران است و هیچ کس از آنان دفع نتواند کرد.
70:3که آن عذاب از (قهر) خدای مالک آسمانهاست (یا مراد عذاب واقع بر نعمان بن حارث است که به نصب خلافت علی علیه السلام بر رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم اعتراض کرد، رسول صلّی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: به امر خدا کردم. او گفت: اگر چنین است خدایا بر من عذابی فرست. فورا سنگی از آسمان بر فرقش رسید و هلاک شد).
70:4فرشتگان و روح الامین (برای اخذ فرمان) به سوی (عرش) خدا بالا روند در روزی که مدتش پنجاه هزار سال خواهد بود.
70:5پس صبر نیکو پیش گیر.
70:6که این مردم آن روز را بسیار دور (از امکان) بینند.
70:7و ما نزدیک (به وقوع) می‌بینیم.
70:8روزی که آسمان چون فلز گداخته شود.
70:9و کوهها مانند پشم زده متلاشی گردند.
70:10و هیچ کس از خویش خود جویا نشود.
70:11چون حقیقت حالشان به آنها بنمایند آن روز کافر بدکار آرزو کند که کاش توانستی فرزندانش را فدای خود سازد و از عذاب برهد.
70:12و هم زن و برادرش.
70:13و هم خویشان و قبیله‌اش را که همیشه حمایتش می‌کردند.
70:14و هر که را روی زمین است خواهد همه را فدای خویش گردند تا مگر او را (از آن عذاب) برهاند.
70:15و هرگز نجات نیابد که آتش دوزخ بر او شعله‌ور است.
70:16تا سر و صورت و اندمش پاک بسوزد.
70:17دوزخ کسی را می‌خواند که از خدا رو گردانیده و با حق مخالفت کرده.
70:18و مال دنیا را جمع کرده و همه را ذخیره نموده است.
70:19که انسان مخلوقی طبعا سخت حریص و بی‌صبر است.
70:20چون شر و زیانی به او رسد سخت جزع و بی‌قراری کند.
70:21و چون مال و دولتی به او رو کند منع (احسان) نماید.
70:22مگر نماز گزاران حقیقی.
70:23آنان که دایم در نماز (و طاعت الهی) عمر گذرانند.
70:24و آنان که در مال و دایی خود حقّی معیّن و معلوم گردانند.
70:25تا به فقیران سائل و فقیران آبرومند محروم رسانند.
70:26و آنان که روز قیامت و جزا را تصدیق کنند.
70:27و آنان که از قهر و عذاب خدای خویش سخت ترسانند.
70:28که از عذاب خدا هیچ کس ایمن نتواند بود.
70:29و آنان که اندام خود را (از شهوت رانی) نگاه می‌دارند.
70:30مگر بر زنان حلال و کنیزان ملکی خویش که (از اعمال شهوت با آنها) هیچ ملامت ندارند.
70:31و هر که غیر از این جوید اینان به حقیقت متعدی و ستمکارند.
70:32و آنان که امانت و عهد و پیمانشان را رعایت کنند.
70:33و آنان که برای گواهی به حق قیام کنند.
70:34و آنان که نماز خود را (به وقت و شرایط و حضور قلب) محافظت کنند.
70:35آنان در باغها (ی بهشت ابد) با عزّت و احترام متنعّمند.
70:36(ای رسول) چه شده است کافران را که (با تمسخر) به جانبت می‌شتابند؟!
70:37از راست و چپ گروه گروه (باز پراکنده می‌شوند و به دین خدا نمی‌گروند).
70:38آیا هر یک طمع دارند که باز آنها را در بهشت با ناز و نعمت داخل کنند؟!
70:39هرگز این نشود (چون) آنها خود می‌دانند که ما آنها را از چه (نطفه پستی) آفریده‌ایم (باز به آفریننده خود ایمان نمی‌آورند و به کفر می‌شتابند و طمع آن دارند که چون مؤمنان به بهشت روند).
70:40چنین نیست، سوگند به خدای مشرق‌ها و مغرب‌ها که ما قادریم.
70:41که به جای آنها خلقی بهتر از آنها بیافرینیم و هرگز کسی (به قدرت و قوت) بر ما سبقت نخواهد یافت.
70:42پس آنها را به کفر و ضلالت خود بگذار که به بازیچه دنیا دل بازند تا با روزی که وعده عذاب آنهاست رو به رو شوند.
70:43آن روزی که به سرعت سر از قبرها برآورده، گویی به سوی بتها (و نتیجه پرستش غیر خدا) می‌شتابند.
70:44در حالی که چشمهاشان (از هول و وحشت قیامت) به خواری فرو افتاده و ذلّت (کفر و عصیان) بر آنها احاطه کرده، این همان روزی است که به آنها وعده می‌دادند.Share this Surah Translation on Facebook...