Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Ma`arij Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
70:1درخواست کننده ای عذابی را که واقع شدنی است درخواست کرد،
70:2[عذابی که] ویژه کافران است، [و] آن را بازدارنده ای نیست.
70:3[این عذاب] از سوی خدای صاحب درجات است.
70:4فرشتگان و روح در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی او بالا می روند.
70:5پس صبر کن صبری نیکو [صبری که در کنارش جزع و ناخشنودی نباشد.]
70:6دشمنان و مخالفان، آن [عذاب] را دور می بینند
70:7و ما آن را نزدیک می بینیم.
70:8روزی که آسمان چون فلز گداخته گردد
70:9و کوه ها مانند پشم رنگینِ حلاجی شده شود
70:10و هیچ خویشاوند و دوست صمیمی از [اوضاع و احوال] خویشاوند و دوست صمیمی اش نپرسد!
70:11آنان را نشانشان می دهند [ولی به خاطر دل مشغولی خود هرگز به آنان توجه نکنند!] گنهکار آرزو می کند که ای کاش می توانست فرزندانش را در برابر عذاب آن روز فدیه و عوض دهد!
70:12و نیز همسر و برادرش را
70:13و قبیله و قومش را که [در دنیا] به او پناه می دادند،
70:14و نیز همه کسانی را که در روی زمین اند تا [این فدیه و عوض] او را [از عذاب آن روز] نجات دهد!
70:15این چنین نیست [که برایش راه نجاتی باشد] همانا آتش زبانه می کشد،
70:16در حالی که دست و پا و پوست سر را بر می کند!!
70:17هر که را به حق پشت کرده واز دعوت حق روی گردانده، می طلبد،
70:18و آن را که ثروت جمع کرده و به ذخیره سازی و انباشتن پرداخته، می خواند؛
70:19همانا انسان حریص و بی تاب آفریده شده است؛
70:20چون آسیبی به او رسد، بی تاب است،
70:21و هنگامی که خیر و خوشی [و مال و رفاهی] به او رسد، بسیار بخیل و بازدارنده است،
70:22مگر نماز گزاران،
70:23آنان که همواره بر نمازشان مداوم و پایدارند،
70:24و آنان که در اموالشان حقّی معلوم است
70:25برای درخواست کننده [تهیدست] و محروم [از معیشت و ثروت،]
70:26و آنان که همواره روز پاداش را باور دارند،
70:27و آنان که از عذاب پروردگارشان بیمناکند،
70:28زیرا که از عذاب پروردگارشان ایمنی نیست،
70:29و آنان که دامنشان را [از آلوده شدن به شهوات حرام] حفظ می کنند،
70:30مگر در کام جویی از همسران و کنیزانشان که آنان در این زمینه مورد سرزنش نیستند.
70:31پس کسانی که در بهره گیری جنسی راهی غیر از این جویند، تجاوزکار از حدود حق اند،
70:32و آنان که امانت ها و پیمان های خود را رعایت می کنند،
70:33و آنان که بر ادای گواهی های خود پای بند و متعهدند،
70:34و آنان که همواره بر [اوقات و شرایط ظاهری و معنوی] نمازهایشان محافظت دارند.
70:35اینان در بهشت ها، مکرّم و محترم اند
70:36کافران را چه شده که به تو چشم دوخته به سویت شتابانند؟
70:37از راست و چپ، گروه گروه،
70:38آیا هر یک از آنان طمع دارد که او را در بهشت پرنعمت درآورند؟!
70:39این چنین نیست، ما آنان را از آنچه خود می دانند [آبی گندیده و بی مقدار] آفریدیم.
70:40به پروردگار مشرق ها و مغرب ها سوگند که ما تواناییم،
70:41بر اینکه به جای آنان بهتر از آنان را بیاوریم؛ و هیچ چیز ما را مغلوب نمی کند.
70:42پس آنان را واگذار تا [در گفتار باطل] فرو روند و مشغول بازی باشند، تا روزشان را که به آنان وعده داده اند دیدار کنند،
70:43روزی که شتابان از خاک بیرون آیند، گویی به سوی نشانه های نصب شده می دوند،
70:44درحالی که دیدگانشان [از شدت ترس] فرو افتاده، خواری و ذلت آنان را می پوشاند. این همان روزی است که همواره وعده داده می شدند.Share this Surah Translation on Facebook...