Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Ma`arij Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
70:1 كسى درباه عذابى كه واقع خواهد شد سؤال كرد.(1)
70:2 هيچ‌كس نمى‌تواند آن را از افراد بى‌ايمان دور كند.(2)
70:3 از طرف خداست كه مالك آسمان‌هاست.(3)
70:4 فرشتگان و روح در روزى كه مقدار آن پنجاه هزار سال است به طرف خدا بالا مى‌روند.(4)
70:5 پس تو صبر نيكويى داشته باش.(5)
70:6 آن‌ها آن را دور مى‌بينند و ما آن را نزديك مى‌بينيم.(6 و 7)
70:8 روزى كه آسمان مثل مس گداخته و كوه‌ها مثل پشم زده شده خواهد بود.(8 و 9)
70:10 روزى كه دوست درباره وضع دوستش سؤالى نمى‌كند.(10)
70:11 دوستانشان را به آن‌ها نشان مى‌دهند. گناه‌كار دوست دارد كه فرزند و همسر و برادر و خويشاوندانى كه از او حمايت مى‌كردند و تمام كسانى را كه در زمين هستند تاوان بدهد تا از عذاب آنروز نجات پيدا كند.(11 تا 14)
70:15 هرگز اينكار نخواهد شد. جهنم شعله‌ور است. جهنمى كه پوست را مى‌كند.(15 و 16)
70:17 هركس را كه روگردانده و پشت كرده و مال‌اندوزى كرده صدا مى‌زند.(17 و 18)
70:19 چون انسان حريص و بى‌تاب آفريده شده.(19)
70:20 وقتى ناراحتى به او برسد بيتابى مى‌كند.(20)
70:21 و وقتى خيرى به او برسد از رساندن آن به ديگران خوددارى مى‌كند.(21)
70:22 غير از نمازگزارانى كه پيوسته نمازشان را بجا مى‌آورند.(22 و 23)
70:24 و در مالشان حق معلومى براى سائل و محروم وجوددارد.(24 و 25)
70:26 كسانى‌كه روز جزا را تصديق مى‌كنند.(26)
70:27 كسانى‌كه از عذاب خداوندشان مى‌ترسند.(27)
70:28 چون از عذاب خداوندشان در امان نيستند.(28)
70:29 كسانى‌كه شرمگاه خود را حفظ مى‌كنند.(29)
70:30 به‌جز در مورد همسرانشان يا كنيزانشان. چون چنين افرادى سزاوار سرزنش نيستند.(30)
70:31 كسانى‌كه دنبال غير آن بروند متجاوز هستند.(31)
70:32 كسانى‌كه رعايت امانت و عهدشان را مى‌كنند.(32)
70:33 كسانى‌كه به‌شهادت دادن اقدام مى‌كنند.(33)
70:34 كسانى‌كه مواظب نمازشان هستند.(34)
70:35 چنين افرادى در بهشت مورد احترام هستند.(35)
70:36 براى كافران چه پيشامدى كرده كه از راست و چپ دسته‌دسته به طرف تو مى‌دوند.(36 و 37)
70:38 آيا هر كدام آن‌ها اميدوارند كه وارد بهشت پرنعمت شوند؟(38)
70:39 اين‌طور كه فكر مى‌كنند نيست، ما آن‌ها را از چيزى كه مى‌دانند خلق كرديم.(39)
70:40 به خداوند مشرق‌ها و مغرب‌ها قسم كه ما قادريم بجاى آن‌ها افراد بهترى را به وجود آوريم و ناتوان نيستيم.(40 و 41)
70:42 آن‌ها را به حال خود بگذار تا در افكار باطل خود فرو روند و سرگرم بازى شوند تا بروزى كه به آن‌ها وعده داده شده برسند.(42)
70:43 روزى كه باسرعت از قبرها خارج مى‌شوند مثل اين‌كه به‌سوى بت‌هايشان مى‌دوند.(43)
70:44 نگاهشان به پايين است و ذلت آن‌ها را فراگرفته. اين همان روزى است كه به آن‌ها وعده داده مى‌شد.(44)Share this Surah Translation on Facebook...