Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Ma`arij Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
70:1تقاضاکننده‌ای تقاضای عذابی کرد که واقع شد!
70:2این عذاب مخصوص کافران است، و هیچ کس نمی‌تواند آن را دفع کند،
70:3از سوی خداوند ذی المعارج [= خداوندی که فرشتگانش بر آسمانها صعود و عروج می‌کنند]!
70:4فرشتگان و روح [= فرشته مقرّب خداوند] بسوی او عروج می‌کنند در آن روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است!
70:5پس صبر جمیل پیشه کن،
70:6زیرا آنها آن روز را دور می‌بینند،
70:7و ما آن را نزدیک می‌بینیم!
70:8همان روز که آسمان همچون فلز گداخته می‌شود،
70:9و کوه‌ها مانند پشم رنگین متلاشی خواهد بود،
70:10و هیچ دوست صمیمی سراغ دوستش را نمی‌گیرد!
70:11آنها را نشانشان می‌دهند (ولی هر کس گرفتار کار خویشتن است)، چنان است که گنهکار دوست می‌دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا کند،
70:12و همسر و برادرش را،
70:13و قبیله‌اش را که همیشه از او حمایت می‌کرد،
70:14و همه مردم روی زمین را تا مایه نجاتش گردند؛
70:15امّا هرگز چنین نیست (که با اینها بتوان نجات یافت، آری) شعله‌های سوزان آتش است،
70:16دست و پا و پوست سر را می‌کند و می‌برد!
70:17و کسانی را که به فرمان خدا پشت کردند صدا می‌زند،
70:18و (همچنین آنها که) اموال را جمع و ذخیره کردند!
70:19به یقین انسان حریص و کم‌طاقت آفریده شده است،
70:20هنگامی که بدی به او رسد بیتابی می‌کند،
70:21و هنگامی که خوبی به او رسد مانع دیگران می‌شود (و بخل می‌ورزد)،
70:22مگر نمازگزاران،
70:23آنها که نمازها را پیوسته بجا می‌آورند،
70:24و آنها که در اموالشان حق معلومی است...
70:25برای تقاضاکننده و محروم،
70:26و آنها که به روز جزا ایمان دارند،
70:27و آنها که از عذاب پروردگارشان بیمناکند،
70:28چرا که هیچ کس از عذاب پروردگارش در امان نیست،
70:29و آنها که دامان خویش را (از بی‌عفّتی) حفظ می‌کنند،
70:30جز با همسران و کنیزان (که در حکم همسرند آمیزش ندارند)، چرا که در بهره‌گیری از اینها مورد سرزنش نخواهند بود!
70:31و هر کس جز اینها را طلب کند، متجاوز است!
70:32و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت می‌کنند،
70:33و آنها که با ادای شهادتشان قیام می‌نمایند،
70:34و آنها که بر نماز مواظبت دارند،
70:35آنان در باغهای بهشتی (پذیرایی و) گرامی داشته می‌شوند.
70:36این کافران را چه می‌شود که با سرعت نزد تو می‌آیند...
70:37از راست و چپ، گروه گروه (و آرزوی بهشت دارند)!
70:38آیا هر یک از آنها (با این اعمال زشتش) طمع دارد که او را در بهشت پر نعمت الهی وارد کنند؟!
70:39هرگز چنین نیست؛ ما آنها را از آنچه خودشان می‌دانند آفریده‌ایم!
70:40سوگند به پروردگار مشرقها و مغربها که ما قادریم...
70:41که جای آنان را به کسانی بدهیم که از آنها بهترند؛ و ما هرگز مغلوب نخواهیم شد!
70:42آنان را به حال خود واگذار تا در باطل خود فروروند و بازی کنند تا زمانی که روز موعود خود را ملاقات نمایند!
70:43همان روز که از قبرها بسرعت خارج می‌شوند، گویی به سوی بتها می‌دوند...
70:44در حالی که چشمهایشان از شرم و وحشت به زیر افتاده، و پرده‌ای از ذلّت و خواری آنها را پوشانده است! این همان روزی است که به آنها وعده داده می‌شد!Share this Surah Translation on Facebook...