Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-A`raf Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
7:1Alif. Lam. Mim. Sad.
7:2Knjiga se spu
7:3Slijedite
7:4A koliko je naselja koja smo uni
7:5Zato je bio priziv njihov kad bi im do
7:6Pa sigurno
7:7Tad
7:8A mjerenje
7:9A onaj
7:10A doista smo vas u
7:11I doista, stvorili smo vas, zatim vasoblikovali, potom rekosmo melecima: \"U
7:12(Allah) re
7:13(Allah) re
7:14Re
7:15(Allah) re
7:16Re
7:17Zatim
7:18(Allah) re
7:19\"I o Ademe! Nastani ti i
7:20Pa je do
7:21I zaklete se njima dvoma: \"Uistinu! Ja sam vamsigurno od savjetnika!\
7:22Tad prouzro
7:23Reko
7:24Re
7:25Re
7:26O sinovi Ademovi! Doista smo vam spustiliodje
7:27O sinovi Ademovi! Neka vas nikako ne zavede
7:28A kad u
7:29Reci: \"Gospodar moj nare
7:30Dio je uputio, a dio - obistinila se na njimazabluda. Uistinu, oni uzimaju
7:31O sinovi Ademovi! Uzmite ukras svoj kod svakogmesd
7:32Reci: \"Ko je zabranio ukras Allahov kojeg jeiznio robovima Svojim, i dobre stvari od opskrbe?\"Reci: \"One su za one koji vjeruju u
7:33Reci: \"Gospodar moj je zabranio jedinorazvratnosti, ono
7:34A svaka zajednica ima rok, pa kad do
7:35O sinovi Ademovi! Ako vam do
7:36A oni koji poreknu ajete Na
7:37Pa ko je nepravedniji od onog ko izmi
7:38(Allah)
7:39I re
7:40Uistinu, oni koji budu poricali ajete Na
7:41Ima
7:42A oni koji vjeruju i
7:43I istrgnu
7:44I doziva
7:45Onima koji su odvra
7:46I izme
7:47I kad skrenu pogledi njihovi premastanovnicima vatre, re
7:48I poziva
7:49Jesu li to oni (za koje) ste se kleli da imne
7:50I zva
7:51Onima koji su uzimali vjeru svoju igrom izabavom, a obmanuo ih je
7:52A doista, donijeli smo im Knjigu, pa smo jebazirali na znanju, Uputu i milost za ljude kojivjeruju.
7:53
7:54Uistinu! Gospodar va
7:55Zazivajte Gospodara svog skru
7:56I ne
7:57A On je Taj koji
7:58A dobra zemlja izvodi rastinje svoje sdozvolom Gospodara svog; a koja je lo
7:59Doista smo poslali Nuha narodu njegovom, pare
7:60Uglednici iz naroda njegovog reko
7:61Re
7:62Dostavljam vam poslanice Gospodara svog isavjetujem vas, i znam od Allaha ono
7:63Zar se
7:64Tad ga poreko
7:65I Adu, brata njihovog Huda. Re
7:66Uglednici koji nisu vjerovali iz narodanjegovog, reko
7:67Re
7:68Dostavljam vam poslanice Gospodara mog i jasam vam savjetnik pouzdani.
7:69Zar se
7:70Reko
7:71Re
7:72Pa smo spasili njega i one s njim milo
7:73I Semudu, brata njihovog Saliha. Re
7:74I sjetite se kad vas je u
7:75Uglednici koji su se uzoholili iz narodanjegovog reko
7:76Oni koji su se uzoholili reko
7:77Tad rani
7:78Pa ih sna
7:79Tad se okrenu od njih i re
7:80I Luta! Kad re
7:81Uistinu, vi prilazite stra
7:82Odgovor naroda njegovog bio je jedino
7:83Pa smo spasili njega i porodicu njegovu,izuzev
7:84I izlili smo na njih ki
7:85I Medjenu, brata njihovog,
7:86I ne sjedajte na svakom putu prijete
7:87A ako bude skupina me
7:88Velikani koji su se uzoholili iz narodanjegovog, reko
7:89Doista bismo izmi
7:90I reko
7:91Pa zadesi njih potres, te osvanu
7:92Oni koji su porekli
7:93Tad se okrenu od njih i re
7:94A nismo poslali u grad nijednog vjerovjesnika,a da nismo pogodili stanovni
7:95Zatim bismo zamijenili namjesto zla dobro, dokse ne bi namno
7:96A da su stanovnici gradova vjerovali i bojalise, sigurno bismo im otvorili berekete iz neba iZemlje. Me
7:97Pa jesu li sigurni stanovnici gradova da imne
7:98Zar su sigurni stanovnici gradova da im ne
7:99Pa jesu li se osigurali od plana Allahovog? Pasiguran je u plan Allahov jedino narod gubitnika.
7:100Zar ne upu
7:101To su bili gradovi
7:102I nismo na
7:103Zatim smo poslali poslije njih Musaa saznacima Na
7:104I re
7:105Du
7:106(Faraon) re
7:107Tad (Musa) baci
7:108I izvu
7:109Uglednici iz naroda faraonovog reko
7:110
7:111Reko
7:112Dove
7:113I do
7:114Re
7:115Reko
7:116Re
7:117I objavismo Musau: \"Baci
7:118Tad se dogodi Istina, i propade ono
7:119Tad bijahu tu pora
7:120I baci
7:121Reko
7:122Gospodara Musaovog i Harunovog.\
7:123Faraon re
7:124Sigurno
7:125Reko
7:126A sveti
7:127I reko
7:128Musa re
7:129Reko
7:130I doista smo pogodili narod faraonovnerodicama i smanjenjem plodova, da bi se onipou
7:131Pa kad bi im do
7:132I reko
7:133Pa poslasmo na njih potop i skakavce i u
7:134Pa po
7:135Pa po
7:136Tad smo im se osvetili i potopili ih u moru
7:137I dali smo u naslije
7:138I prevedosmo sinove Israilove preko mora, tedo
7:139\"Uistinu, takvi
7:140Re
7:141I kad vas izbavismo od ljudstva faraonovog;podvrgavali su vas opakoj kazni, ubijaju
7:142I odredili smo Musau trideset no
7:143I po
7:144Re
7:145I napisasmo mu na plo
7:146Okrenut
7:147A oni koji pori
7:148I uzeo je narod Musaov poslije njega, odukrasa svojih, tele tjelesno, imalo je ono (mo
7:149I po
7:150I po
7:151(Musa) re
7:152Uistinu, oni koji su uzeli tele: Stigla ih jesrd
7:153A oni koji rade zla djela, potom se pokajunakon toga i budu vjerovali, uistinu, Gospodar tvojje poslije toga Oprosnik, Milosrdni.
7:154I po
7:155I odabra Musa iz svog naroda sedamdeset ljudiza Na
7:156I propi
7:157Onima koji slijede Poslanika, Vjerovjesnikaummijja, onog kojeg nalaze kod sebe zapisanog uTewratu i Ind
7:158Reci: \"O ljudi! Doista sam ja poslanikAllahov vama svima - Onog
7:159A od naroda Musaovog je zajednica (onih koji)se vode Istinom i po njoj kroje pravdu.
7:160I podijelili smo ih na dvanaest plemena,naroda; i objavili smo Musau - kad je narod njegovzatra
7:161I kad im bi re
7:162Tad su oni od njih koji su
7:163I pitaj ih o gradu koji je bio pored mora,kad su kr
7:164I kad re
7:165Pa po
7:166Pa po
7:167I kad je najavio Gospodar tvoj da
7:168I razdijelili smo ih po Zemlji (kao) narode.Neki od njih su dobri, a drugi od njih su mimo toga.I isku
7:169Pa je poslije njih slijedilo pokoljenje (onihkoji su) naslijedili Knjigu. Uzimali su prolaznustvar Dunjaa i govorili: \"Oprosti
7:170A oni koji se dr
7:171I kad podigosmo brdo nad njima, kao da je ononadstre
7:172I kad uze Gospodar tvoj od sinova Ademovih,iz le
7:173Ili rekli: \"Samo su pridru
7:174I tako razla
7:175I izrecituj im vijest onog kojem smo daliajete Na
7:176A da smo htjeli, sigurno bismo ga uzdiglinjima, me
7:177Lo
7:178Koga uputi Allah - pa on je upu
7:179A doista, stvorili smo za D
7:180A Allahova imena su najljep
7:181A od onog koga smo stvorili ima umma koja sevodi Istinom i njome kroji pravdu.
7:182A oni koji pori
7:183I pu
7:184Zar ne
7:185Zar ne
7:186Koga zabludi Allah, pa nema za njegaupu
7:187Pitaju te o
7:188Reci: \"Ne vladam za du
7:189On je Taj koji vas je stvorio od du
7:190Pa po
7:191Zar pridru
7:192A ne mogu im pru
7:193I ako ih pozovete Uputi, ne slijede vas. Istovam je: pozivali ih ili vi bili
7:194Uistinu! Oni koje zazivate mimo Allaha,robovi su sli
7:195Zar imaju oni noge, kojima hode? Ili imajuoni ruke, kojima dr
7:196Uistinu, Za
7:197A oni koje prizivate mimo Njega, ne mogu vampru
7:198I ako ih pozovete Uputi, ne
7:199Dr
7:200A ako te potakne podsticaj od
7:201Uistinu, oni koji se boje (Allaha), kad ihdotakne podsticaj od
7:202A bra
7:203I kad im ne donese
7:204A kad se u
7:205I sje
7:206Uistinu, oni koji su kod Gospodara Tvog, neohole se prema oboShare this Surah Translation on Facebook...