Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Mulk Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
67:1Uzvišen je Onaj u čijoj je ruci vlast – On sve može! –
67:2Onaj koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje postupati; – On je Silni, Onaj koji prašta,
67:3Onaj koji je sedam nebesa jedna iznad drugih stvorio – ti u onome što Milostivi stvara ne vidiš nikakva nesklada, pa ponovo pogledaj vidiš li ikakav nedostatak,
67:4zatim ponovo više puta pogledaj, pogled će ti se vratiti klonuo i umoran.
67:5Mi smo vama najbliže nebo sjajnim zvijezdama ukrasili i učinili da vatra iz njih pogađa šejtane, za koje smo patnju u ognju pripremili.
67:6A za one koji ne vjeruju u Gospodara svoga kazna je Džehennem, užasno je on boravište!
67:7Kad budu u nj bačeni, pucketanje njegovo će čuti, i on će ključati,
67:8skoro da se od bijesa raspadne. Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: \"Zar nije niko dolazio da vas opominje?\
67:9\"Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao\" – odgovoriće – \"a mi smo poricali i govorili: 'Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!'\
67:10I reći će: \"Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!\
67:11I oni će priznati da su bili nevjernici – pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!
67:12Onima koji se Gospodara svoga boje i kad ih niko ne vidi – oprost i nagrada velika!
67:13Govorili vi tiho ili glasno – pa, On, sigurno, zna svačije misli!
67:14A kako i ne bi znao Onaj koji stvara, Onaj koji sve potanko zna, koji je o svemu obaviješten.
67:15On vam je Zemlju pogodnom učinio, pa hodajte predjelima njezinim i hranite se onim što On daje, Njemu ćete poslije oživljenja odgovarati.
67:16Jeste li sigurni da vas Onaj koji nebesima vlada neće u zemlju utjerati, kad se ona počne iznenada tresti?
67:17Ili, jeste li sigurni da Onaj koji nebesima vlada na vas neće vjetar s kamenjem poslati? Tada biste saznali kakva je prijetnja Moja!
67:18A poricali su i oni prije njih, pa kakva je samo bila kazna Moja!
67:19Zar oni ne vide ptice iznad sebe kako raširenih krila lete, a i skupljaju ih? Samo ih Milostivi drži; On, zaista, sve dobro vidi.
67:20Ili, ko je taj koji će biti vojska vaša i vama pomoći, osim Milostivog? – Nevjernici su samo obmanuti.
67:21Ili, ko je taj koji će vas nahraniti, ako On hranu Svoju uskrati? – Ali, oni su uporni u bahatosti i u bježanju od istine.
67:22Da li je na ispravnijem putu onaj koji se idući spotiče ili onaj koji Pravim putem uspravno ide?
67:23Reci: \"On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!\
67:24Reci: \"On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete se sakupiti.\
67:25A oni govore: \"Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!\
67:26Reci: \"Sam Allah zna! A ja sam dužan samo da javno opominjem.\
67:27Kad je izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i biće rečeno: \"Evo, ovo je ono što ste požurivali!\
67:28Reci: \"Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, ko će nevjernike od neizdržljive patnje zaštititi?\
67:29Reci: \"On je Milostivi, u Njega vjerujemo i na Njega se oslanjamo, a vi ćete, sigurno, saznati ko je u očitoj zabludi.\
67:30Reci: \"Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?\"Share this Surah Translation on Facebook...