Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

at-Talaq Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
65:1 اى پيغمبر، وقتى زنان را طلاق مى‌دهيد آن‌ها را در پايان عده‌شان طلاق دهيد و حساب عده را نگهداريد و از نافرمانى خدا كه صاحب‌اختيار شماست بپرهيزيد و آن‌ها را تا پايان عده از خانه‌شان بيرون نكنيد. آن‌ها هم حق رفتن ندارند مگر اين‌كه كار زشت آشكارى (زنا) كرده باشند. اين حدود الهى است. كسى‌كه از حدود الهى تجاوز كند به‌خودش ظلم كرده. چه مى‌دانى شايد خدا بعد از اين (عصبانيت و تصميم شما) حالتى بوجود آورد كه طلاق صورت نگيرد.(1)
65:2 ولى وقتى عده تمام شد يا آن‌ها را به‌خوبى نگه داريد يا به خوبى از آن‌ها جدا شويد. و دو نفر عادل را از خودتان به شهادت بگيريد و شهادت را براى خدا بدهيد. اين چيزى است كه مؤمنان به خدا و آخرت به آن سفارش مى‌شوند. كسى‌كه از نافرمانى دستورهاى خدا بپرهيزد خدا برايش راه نجاتى قرار مى‌دهد.(2)
65:3 و از جايى كه فكر نمى‌كند به او روزى مى‌دهد. هر كس به خدا توكل كند، خدا برايش كافى است. چون خدا كارش را انجام مى‌دهد و براى هر چيزى اندازه‌اى قرار داده(3)
65:4 زنانى كه از قاعده‌شدن نااميدند، اگر شك داريد، عده‌شان سه‌ماه است، و زنانى كه قاعده نمى‌شوند هم همين‌طور. عده زنان حامله تا وقتى است كه بچه‌شان را بزايند. كسى‌كه از نافرمانى دستورهاى خدا بپرهيزد خدا كارش را آسان مى‌كند.(4)
65:5 اين حكم خداست كه برايتان نازل كرده. كسى‌كه از نافرمانى دستورهاى خدا بپرهيزد خدا گناهانش را بخشيده و اجرش را مى‌افزايد.(5)
65:6 زنانتان را به اندازه توانايى خود در منزل خودتان مسكن دهيد. به آن‌ها ضررى نزنيد تا كار را بر آن‌ها سخت كنيد و اگر حامله بودند، خرج آن‌ها را بدهيد تا اين‌كه وضع حمل كنند. اگر به بچه شما شير دادند مزد آن‌ها را بدهيد و بين خودتان به‌خوبى مشورت كنيد و اگر به توافق نرسيديد، زن ديگرى (دايه) به بچه شير بدهد.(6)
65:7 كسى‌كه ثروتمند است بايد به اندازه توانايى خود خرج بدهد و كسى‌كه تنگدست است، به‌اندازه‌اى كه خدا به او داده است خرج كند. خدا كسى را جز به اندازه‌اى كه به او داده تكليف نمى‌كند. خدا بعد از سختى آسانى را پيش مى‌آورد.(7)
65:8 چه بسيار شهرهايى كه از دستور خداوندشان و پيغمبران او سرپيچى كردند. ما حساب سختى از آن‌ها كشيديم و آن‌ها را به سختى عذاب كرديم.(8)
65:9 و نتيجه بد كارشان را چشيدند و عاقبت كارشان ضرر بود.(9)
65:10 خدا براى آن‌ها عذاب سختى آماده كرده. پس اى خردمندان باايمان، از نافرمانى دستورهاى خدا دورى كنيد. خدا براى شما تذكرى نازل كرده.(10)
65:11 پيغمبرى كه آيات روشن خدا را براى شما تلاوت مى‌كند تا افرادى را كه ايمان آورده و كار درست كرده‌اند از تاريكى‌ها خارج كرده و به‌سوى نور ببرد. هر كس به خدا ايمان بياورد و كار درست بكند، خدا او را وارد بهشت‌هايى مى‌كند كه نهرها در آن روان است و هميشه در آن خواهد بود. خدا روزى او را نيكو كرده است.(11)
65:12 خدا كسى است كه هفت آسمان را و از زمين نيز مثل آن را خلق كرده و فرمان او بين آن‌ها نازل مى‌شود براى اين‌كه بدانى كه خدا هر كارى را مى‌تواند بكند. و علم خدا هر چيزى را دربر مى‌گيرد.(12)Share this Surah Translation on Facebook...