Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-An`am Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
6:1Hvala Allahu koji je stvorio nebesa i Zemlju ina
6:2On je Taj koji vas je stvorio od ilova
6:3A On je Allah, u nebesima i na Zemlji. Znatajno va
6:4I nije im do
6:5Pa doista su porekli Istinu po
6:6Zar nisu vidjeli koliko smo uni
6:7A da smo ti spustili Knjigu na papiru, pa da jeopipaju rukama svojim, sigurno bi rekli oni koji nevjeruju: \"Ovo je samo sihr o
6:8I govore: \"Za
6:9A da smo ga u
6:10A doista su ismijavani poslanici prije tebe,pa je sna
6:11Reci: \"Putujte po Zemlji, zatim pogledajtekakav je bio kraj poricatelja.\
6:12Reci: \
6:13I Njegovo je
6:14Reci: \"Zar da mimo Allaha uzmem za
6:15Reci: \"Uistinu, ja se bojim - ako ne poslu
6:16Ko bude od nje otklonjen Tog dana, tad mu se(Allah) doista smilovao; a to je uspjeh o
6:17A ako te dotakne Allah nesre
6:18I On je Pokoritelj nad robovima Svojim, a Onje Mudri, Obavije
6:19Reci: \"Koja je stvar najve
6:20Oni kojima smo dali Knjigu, prepoznaju ga kao
6:21A ko je nepravedniji od onog ko izmi
6:22A na Dan kad ih sve skupimo, zatim reknemoonima koji su pridru
6:23Zatim ne
6:24Vidi kako
6:25I od njih je ko te slu
6:26A oni ga zabranjuju i udaljuju se od njega; isamo uni
6:27A da vidi
6:28Naprotiv, ukaza
6:29I govore: \"Nema ni
6:30A da vidi
6:31Doista
6:32A
6:33Doista znamo:
6:34A doista su poricani poslanici prije tebe, pasu se strpili nad (tim)
6:35A ako ti je te
6:36Odazivaju se jedino oni koji slu
6:37I govore: \"Za
6:38A nema nijedne
6:39A oni koji pori
6:40Reci: \"Da li vidite, ako vam do
6:41Naprotiv! Njega biste prizivali, pa biotklonio ono za
6:42A doista, slali smo zajednicama prije tebe, pasmo ih dohvatili bijedom i nesre
6:43Pa za
6:44Pa po
6:45Zato je sasje
6:46Reci: \"Da li vi vidite, ako Allah oduzme sluhva
6:47Reci: \"Da li vi vidite, ako vam do
6:48I
6:49A oni koji pori
6:50Reci: \"Ne ka
6:51I opominji njime one koji se pla
6:52I ne tjeraj one koji prizivaju Gospodara svogjutrom i nave
6:53A tako ih isku
6:54A kad ti do
6:55I tako razla
6:56Reci: \"Meni je uistinu zabranjeno da obo
6:57Reci: \"Uistinu, ja sam na dokazu jasnom odGospodara svog, a pori
6:58Reci: \"Da je kod mene to
6:59A kod Njega su klju
6:60I On je Taj koji vas uzima no
6:61I On je Pokoritelj nad robovima Svojim; i
6:62Zatim
6:63Reci: \"Ko vas izbavlja iz tmina kopna i mora?Zovete Ga ponizno i tajno: 'Ako nas izbavi
6:64Reci: \"Allah vas izbavlja iz njih i iz svakenevolje, potom vi pridru
6:65Reci: \"On je kadar da po
6:66I pori
6:67Za svaku vijest ima rok, a sazna
6:68A kad vidi
6:69I nema ni
6:70I ostavi one koji vjeru svoju uzimaju igrom izabavom, a obmanuo ih je
6:71Reci: \"Zar da prizivamo mimo Allaha ono
6:72I da obavljamo salat i Njega se bojimo\"; a Onje Taj kojem
6:73I On je Taj koji je stvorio nebesa i Zemlju sIstinom. A na dan kad rekne: \"Budi!\", tad
6:74I kad re
6:75I tako pokazasmo Ibrahimu carstvo nebesa iZemlje, i da bi bio od sigurnih.
6:76Pa po
6:77Pa po
6:78Pa po
6:79Uistinu! Ja okre
6:80I raspravljao je s njim narod njegov. Re
6:81A kako da se bojim onoga
6:82Oni koji vjeruju i ne presvla
6:83I to je dokaz Na
6:84I podarili smo mu Ishaka i Jakuba; svakojegsmo uputili; i Nuha smo uputili ranije; i odpotomstva njegovog Dawuda i Sulejmana i Ejjuba iJusufa i Musaa i Haruna - a tako nagra
6:85I Zekerijjaa i Jahjaa i Isaa i Iljasa - svakije od dobrih -
6:86I Ismaila i El'jesea i Junusa i Luta -svakojeg smo odlikovali nad svjetovima -
6:87I (neke) od o
6:88To je Uputa Allahova, upu
6:89To su oni kojima smo dali Knjigu i sud ivjerovjesni
6:90To su oni koje je uputio Allah. Zato slijediuputu njihovu! Reci: \"Ne tra
6:91I ne cijene Allaha istinskim cijenjenjemNjegovim kad ka
6:92A ova Knjiga koju smo objavili, blagoslovljenaje, potvrda one prije nje, i da opomene
6:93A ko je nepravedniji od onog ko izmi
6:94A doista, do
6:95Uistinu! Allah je Taj koji cijepa zrno iko
6:96Cjepalac je zore! I u
6:97I On je Taj koji je na
6:98I On je Taj koji vas je stvorio od du
6:99I On je Taj koji spu
6:100I
6:101Za
6:102Takav je Allah, Gospodar va
6:103Ne dose
6:104Ve
6:105I tako iznosimo znakove i da ka
6:106Slijedi
6:107A da je htio Allah, ne bi pridru
6:108I ne vrije
6:109I kunu se Allahom, najja
6:110I okrenu
6:111I
6:112I tako, u
6:113I da se tome naklonu srca onih koji nevjeruju u Ahiret i da se zadovolje time, i da zaradeono
6:114Pa zar da mimo Allaha tra
6:115I ostvaruje se Rije
6:116A ako bi poslu
6:117Uistinu, Gospodar tvoj - On je Najboljiznalac onog ko skre
6:118Pa jedite od onog nad
6:119A nije za vas da ne jedete ono nad
6:120I ostavite vanj
6:121I ne jedite od onog nad
6:122Zar je onaj ko je bio mrtav - pa smo gao
6:123A tako smo na
6:124I kad im do
6:125Pa onome koga Allah
6:126A ovo je put Gospodara tvog - ispravan.Doista smo razlo
6:127Ima
6:128A na Dan kad ih skupi zajedno: \"O skupinod
6:129A tako okre
6:130O skupino d
6:131To zato
6:132A ima
6:133A Gospodar tvoj je Neovisni, Vlasnik milosti.Ako ho
6:134Uistinu, ono
6:135Reci: \"O narode moj! Radite na mjestu svom.Uistinu! Ja sam radnik. Pa spoznat
6:136I dodjeljuju Allahu ne
6:137A isto tako, uljep
6:138I govore: \"Ova stoka i ljetina je zabranjena.Ne
6:139I govore: \
6:140Doista su izgubili oni koji su ubijali djecusvoju glupo, bez znanja, i zabranjivali ono
6:141A On je Taj koji stvara ba
6:142A od stoke, tovarnu i sitnu. Jedite od onog
6:143Osam parova: od ovaca dvoje i od koza dvoje.Reci: \"Da li je dva mu
6:144I od deve dvoje i od goveda dvoje. Reci: \"Dali je dva mu
6:145Reci: \"Ne nalazim (ni
6:146A onima koji su jevreji, zabranili smo svakus papkom (nerazdvojenim), a od goveda i bravazabranili smo im sala njihova, izuzev
6:147Pa ako te poreknu, tad reci: \"Gospodar va
6:148Re
6:149Reci: \"Pa Allahov argument je kona
6:150Reci: \"Dovedite svjedoke va
6:151Reci: \"Do
6:152I ne pribli
6:153\"A ovo je Moj put pravi, zato ga slijedite. Ine slijedite puteve (druge), pa da vas odvoje od putaNjegovog; to vam zapovijeda da biste se vi pobojali.\
6:154Zatim smo dali Musau Knjigu potpunom za onogko
6:155A ova Knjiga koju objavljujemo,blagoslovljena je, zato je slijedite i bojte se(Allaha), da bi vam se smilovalo,
6:156Da ne biste rekli: \"Samo je objavljena Knjigadvjema grupama prije nas, a doista smo bili premau
6:157Ili ka
6:158
6:159Uistinu! Oni koji su razdijelili vjeru svojui postali sekte, nisi od njih ni u
6:160Ko do
6:161Reci: \"Uistinu! Mene je uputio Gospodar mojputu pravom: vjeri pravoj, milletu Ibrahima hanife, anije bio od mu
6:162Reci: \"Uistinu, salat moj i
6:163On nema sudruga; a to mi je nare
6:164Reci: \"Zar da mimo Allaha tra
6:165I On je Taj koji vas je uShare this Surah Translation on Facebook...