Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Hadid Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
57:1 تمام چيزهايى كه در آسمان‌ها و زمين وجود دارند خدا را تسبيح مى‌گويند و او قدرتمند و حكيم است.(1)
57:2 فرمانروايى آسمان‌ها و زمين متعلق به خداست، زنده مى‌كند و مى‌ميراند و قادر به هر كارى است.(2)
57:3 او اول و آخر و ظاهر و باطن است و هر چيزى را مى‌داند.(3)
57:4 اوست كه آسمان‌ها و زمين را در شش مرحله آفريد و بعد بر عرش قرار گرفت. آنچه در زمين فرومى‌رود و آنچه از آن بيرون مى‌آيد و آنچه از آسمان پايين مى‌آيد و آنچه به آسمان بالا مى‌رود(همه را)مى‌داند و هرجا باشيد با شما است. خدا تمام كارهايى را كه مى‌كنيد مى‌بيند.(4)
57:5 فرمانروايى آسمان‌ها و زمين متعلق به او است و تمام كارها به او برگردانده مى‌شود.(5)
57:6 شب را داخل روز مى‌كند و روز را داخل شب مى‌كند و از آنچه در سينه‌ها است اطلاع دارد.(6)
57:7 به خدا و رسولش ايمان بياوريد و از آنچه شما را در آن جانشين گذشتگان كرده انفاق كنيد. افرادى از شما كه ايمان آوردند و انفاق كردند پاداش بزرگى دارند.(7)
57:8 چرا به خدا ايمان نمى‌آوريد؟ در صورتى كه پيغمبر شما را دعوت مى‌كند كه به خداوندتان ايمان بياوريد. و اگر ايمان داريد از شما تعهد گرفته است.(8)
57:9 اوست كه بر بنده خود (محمد) آيات روشنى نازل مى‌كند تا شما را از تاريكى‌ها خارج كند و به نور ببرد. چون خدا نسبت به شما پرمهر و مهربان است.(9)
57:10 چرا در راه خدا انفاق نمى‌كنيد؟ در صورتى كه ميراث آسمان‌ها و زمين مال خدا است (مى‌ميريد و هرچه داريد به‌جا مى‌گذاريد). كسانى‌كه قبل از فتح انفاق كردند و در راه خدا جنگيدند با كسانى‌كه بعداً اين كار را كردند مساوى نيستند. درجه آن‌ها بالاتر از درجه كسانى است كه بعد از فتح انفاق كردند و در راه خدا جنگيدند. ولى خدا به همه آن‌ها وعده خوبى داده است. خدا از كارهايى كه مى‌كنيد خبر دارد.(10)
57:11 چه كسى به خدا قرض نيكو مى‌دهد تا خدا آن را براى او چندبرابر كند؟ چنين كسى پاداش پرارزشى دارد.(11)
57:12 روزى كه مردان و زنان باايمان را مى‌بينى كه نورشان جلوى آن‌ها و طرف راستشان به سرعت حركت مى‌كند. امروز مژدگانى شما بهشت‌هايى است كه نهرها در آن روان است و در آن جاودان خواهيد بود. اين موفقيت بزرگى است.(12)
57:13 روزى كه مردان و زنان منافق به افراد باايمان مى‌گويند به ما توجه كنيد تا مقدارى از نور شما را بگيريم. به آن‌ها گفته مى‌شود به عقب برگرديد و كسب نور كنيد. بين آن‌ها ديوارى قرار داده مى‌شود كه درى دارد. داخل آن رحمت است و بيرون آن عذاب.(13)
57:14 داد مى‌زنند كه آيا ما با شما نبوديم؟ مى‌گويند چرا بوديد. ولى شما خودتان را گول زديد و انتظار كشيديد و شك كرديد و آرزوها شما را گول زد تا اين‌كه فرمان خدا صادر شد و شيطان فريبكار شما را فريب داد.(14)
57:15 پس امروز از شما و افرادى كه انكار مى‌كردند تاوانى پذيرفته نمى‌شود. جاى شما در آتش جهنم است. اين آتش سزاوار شما است و بد جايى است.(15)
57:16 آيا وقت آن نشده كه افراد باايمان دلشان به‌ياد خدا و حقى كه نازل كرده خاشع شود؟ و مثل كسانى‌كه قبلاً به آن‌ها كتاب داده شده نباشند؟ كه چون زمانى طولانى سپرى شد، قلبشان سخت شد و عده زيادى از آن‌ها ديگر از فرمان خدا اطاعت نمى‌كردند.(16)
57:17 بدانيد كه خدا زمين را بعد از مرگش زنده مى‌كند. براى شما نشانه‌ها را بيان كرديم تا درباره آن فكر كنيد.(17)
57:18 مردان و زنانى كه انفاق كنند و به خدا قرض نيكو دهند، براى آن‌ها چندبرابر مى‌شود و پاداش پرارزشى دارند.(18)
57:19 افرادى كه به خدا و پيغمبرانش ايمان آوردند، راستگو و پيش خداوندشان شاهد هستند. آن‌ها پاداش و نورشان را خواهند داشت و افرادى كه حقيقت را پوشاندند و منكر آيات ما شدند، اهل جهنم هستند.(19)
57:20 بدانيد كه زندگى دنيا بازى و سرگرمى و تجمل و فخرفروشى بين خودتان و زياده‌خواهى نسبت به‌هم در مال و فرزند است. مثل بارانى كه روياندن گياهانش كشاورزان را به تعجب بيندازد ولى بعد مى‌بينى كه زرد مى‌شود و خرد و خاشاك مى‌شود ،و در آخرت از يك‌طرف عذاب شديد و از طرف ديگر آمرزش و رضايت الهى وجود دارد. در صورتى كه زندگى دنيا فقط وسيله فريب است.(20)
57:21 براى رسيدن به آمرزش خداوندتان و بهشتى كه پهناى آن به اندازه پهناى آسمان و زمين است و براى افرادى كه به خدا و پيغمبرانش ايمان دارند آماده شده، با هم مسابقه بدهيد و از هم جلو بزنيد. اين فضل خدا است، به هر كس كه بخواهد مى‌دهد. خدا صاحب فضل بزرگى است.(21)
57:22 هر مصيبتى كه در زمين يا در وجود خودتان به شما وارد مى‌شود، قبل از اين‌كه آن‌را بوجود آوريم، در كتاب ثبت شده است (مطابق قوانين خداست). اين كار براى خدا آسان است.(22)
57:23 براى اين‌كه بر آنچه از دست شما رفت افسوسى نخوريد و براى آنچه به شما داد شادى نكنيد. خدا افراد خودپسند فخرفروش را دوست ندارد.(23)
57:24 خودپسندانى كه بخل مى‌ورزند و مردم را هم به بخل امر مى‌كنند. كسى‌كه قبول نكند بداند كه خدا بى‌نياز و سزاوار ستايش است.(24)
57:25 پيغمبرانمان را با دليل‌هاى روشن فرستاديم و با آن‌ها كتاب و وسيله سنجش نازل كرديم براى اين‌كه مردم عدالت رابرقرار كنند. و آهن را كه در آن سختى زياد و منفعت‌هايى براى مردم وجود دارد، نازل كرديم، براى اين‌كه خدا اشخاصى را كه او و پيغمبرانش را از صميم قلب يارى مى‌كنند بشناسد. چون خدا نيرومند و توانا است.(25)
57:26 ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در بين فرزندان آن‌ها پيغمبرى و كتاب گذاشتيم. عده‌اى از آن‌ها هدايت شدند و عده زيادى از آن‌ها از فرمان و نظر خدا اطاعت نكردند.(26)
57:27 دنبال آن‌ها پيغمبرانمان را فرستاديم و دنبال آن‌ها عيسى‌بن مريم را فرستاديم و به او انجيل داديم و در دل افرادى كه از او پيروى كردند نرمى و مهربانى قرار داديم، و رهبانيتى كه خودشان(روحانيون مسيحى)درست كردند ، ما بر آن‌ها مقرر نكرديم، ما فقط دنبال رضاي خدا رفتن رابر آن‌ها واجب کرديم . ولى آن‌ها آن را آن‌طور كه بايد رعايت نكردند. ما به افرادى از آن‌ها كه ايمان آوردند پاداششان را داديم ولى عده زيادى از آن‌ها از فرمان خدا اطاعت نمى‌كردند.(27)
57:28 اى افراد باايمان، از نافرمانى خدا بترسيد و به پيغمبرش ايمان بياوريد تا رحمتش را به شما دوبرابر بدهد و نورى براى شما بوجود آورد كه با آن حركت كنيد و شما را بيامرزد. خدا آمرزنده و مهربان است.(28)
57:29 براى اين‌كه اهل كتاب بدانند كه اختيار فضل خدا به‌دست آن‌ها نيست و فضل در اختيار خداست، به هر كس كه بخواهد مى‌دهد، خدا داراى فضل بزرگ است.(29)Share this Surah Translation on Facebook...