Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Waqi`ah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
56:1هنگامی که آن واقعه بزرگ (قیامت) واقع می‌گردد.
56:2که در وقوعش هیچ کذب و جای هیچ شک و ریب نیست.
56:3آن روز (قومی را به دوزخ) خوار و ذلیل کند و (طایفه‌ای را به جنّت) سربلند و رفیع گرداند.
56:4آن‌گاه که زمین شدید به حرکت و لرزه در آید.
56:5و کوههای سخت متلاشی شوند.
56:6و مانند ذرّات گرد در هوا پراکنده گردند.
56:7و شما خلایق بر سه دسته مختلف شوید.
56:8گروهی راستان، اصحاب یمین باشند که چقدر حالشان (در بهشت ابد) نیکوست!
56:9و گروهی ناراستان، اصحاب شومی و شقاوتند که چقدر روزگارشان (در دوزخ) سخت است.
56:10و (طایفه سوم) آنان که (مشتاقانه در ایمان) بر همه پیشی گرفتند و (در اطاعت خدا و رسول) مقام تقدم یافتند.
56:11آنان به حقیقت مقربان درگاهند.
56:12آنان در بهشت پرنعمت جاودانی متنعّمند.
56:13آنها جمعی بسیار از امم پیشینیان هستند.
56:14و عدّه قلیلی از متأخّران (یا بسیاری از مقدّمان امّت محمّد ص و قلیلی از مردم آخر زمان این امّت باشند).
56:15آنان بر سریرهای زربفت مرصّع به انواع جواهر تکیه زنند.
56:16همه (شادان) با یاران و دوستان رو به روی یکدیگر بر آن سریرهای عزّت می‌نشینند.
56:17و پسرانی زیبا که حسن و جوانیشان همیشگی و ابدی است گرد آنها به خدمت می‌گردند.
56:18با کوزه‌ها (ی بلورین) و مشربه‌ها (ی زرّین) و جامهای پر از شراب ناب.
56:19نه هرگز از آنها (هر چه نوشند) دردسری یابند و نه مستی عقل و رنج خمار کشند.
56:20و میوه خوش از هر چه برگزینند،
56:21و گوشت مرغان و هر غذا که مایل باشند،
56:22و زنان سیه چشم زیبا صورت،
56:23که (در بهاء و لطافت) چون درّ و لؤلؤ مکنونند (بر آنها مهیّاست).
56:24(این نعمتهای الهی) پاداش اعمال نیک آن بهشتیان است.
56:25نه آنجا هیچ حرفی لغو و بیهوده شنوند و نه به یکدیگر گناهی بربندند.
56:26هیچ جز سلام و تحیّت و احترام هم نگویند و نشنوند.
56:27و اصحاب یمین هم چه خوش روزگارند!
56:28در سایه درختان سدر پرمیوه بی‌خار.
56:29و درختان پربرگ سایه‌دار.
56:30و در سایه بلند درختان.
56:31و در طرف نهر آبهای روان زلال.
56:32و میوه‌های بسیار.
56:33که هیچ وقت منقطع نشود و هیچ کس بهشتیان را از آن میوه‌ها منع نکند.
56:34و فرشهای پربها (یا فراش و زنان زیبا).
56:35که آنها را ما در کمال حسن و زیبایی بیافریده‌ایم.
56:36و همیشه آن زنان را با کره گردانیده‌ایم.
56:37و شوهر دوست و با غنج و ناز و جوان و همسالان دلنواز.
56:38این نعمتهای بهشتی مخصوص اصحاب یمین است.
56:39که جمعی از پیشینیان،
56:40و جمعی از امت رسول آخر زمان هستند.
56:41و اما اصحاب شومی و شقاوت (که نامه عملشان به دست چپ است) چقدر روزگارشان سخت است!
56:42آنها در عذاب باد سموم و آب گرم باشند.
56:43و سایه‌ای از دود آتش دوزخ.
56:44که نه هرگز سرد شود و نه خوش نسیم گردد.
56:45این عذاب آنها را بدین سبب است که از این پیش به ناز و نعمت پرداختند.
56:46و بر گناه بزرگ (شرک و عناد) لجاجت و اصرار داشتند.
56:47و دایم می‌گفتند: آیا ما چون مردیم و خاک و استخوان پوسیده شدیم باز هم ما زنده می‌شویم؟
56:48و آیا پدران گذشته ما زنده خواهند شد؟
56:49بگو: البته تمام خلق اولین و آخرین،
56:50همه در وعده گاه روز معیّن محشر گرد آورده می‌شوند.
56:51آن گاه شما ای گمراهان منکر (قیامت).
56:52از درخت زقّوم تلخ دوزخ البته خواهید خورد.
56:53تا آنکه شکم را از آن پر می‌سازید.
56:54آن‌گاه همه از آب گرم جهنم بر روی آن می‌آشامند.
56:55بدان‌سان از عطش، آن آب را می‌نوشید که شتران تشنه آب می‌آشامند.
56:56این است طعام و شراب کافران در روز جزا.
56:57ما شما را بیافریدیم پس چرا تصدیق نمی‌کنید؟
56:58آیا ندیدید (و به حقیقت در نیافتید) که نخست شما نطفه‌ای (بی‌قدر و قابلیّت) بودید؟
56:59آیا شما خود آن نطفه را (به صورت فرزند انسان) می‌آفرینید یا ما آفریننده‌ایم؟
56:60ما مرگ را بر همه شما مقدّر ساختیم و هیچ کس بر قدرت ما سبق نتواند برد.
56:61در اینکه شما را فانی کرده و خلقی دیگر مثل شما بیافرینیم و شما را به صورتی (در جهانی دیگر) که اکنون از آن بی‌خبرید برانگیزیم.
56:62و بی‌شک شما از نشأه اوّل خود آگاه شدید (که از عدم به وجودتان آوردیم) پس چرا متذکر (عالم آخرت) نمی‌شوید؟
56:63آیا دیدید تخمی را که در زمین می‌کارید؟
56:64آیا شما آن تخم را می‌رویانید یا ما رویاننده‌ایم؟
56:65اگر ما بخواهیم کشت و زرع شما را خشک و تباه می‌سازیم تا با حسرت و ندامت به سخنان بیهوده پردازید.
56:66(و گویید) که ما سخت در زیان و غرامت افتادیم.
56:67بلکه به کلی محروم گردیدیم.
56:68آیا آبی را که شما می‌نوشید متوجهید؟
56:69آیا شما آن آب را از ابر فرو ریختید یا ما نازل ساختیم؟
56:70اگر می‌خواستیم آن آب را شور و تلخ می‌گردانیدیم، پس چرا شکرگزاری نمی‌کنید؟!
56:71آیا آتشی که روشن می‌کنید می‌نگرید؟
56:72آیا شما درخت آن را آفریدید یا ما آفریدیم؟
56:73ما آن را مایه پند و عبرت و توشه مسافران (کوه و بیابان عالم) گردانیدیم.
56:74پس (ای رسول) به نام بزرگ خدای خود تسبیح گو.
56:75سوگند به مواقع نزول ستارگان (یا آیات کریمه قرآن).
56:76و این سوگند اگر بدانید بسی سوگند بزرگی است.
56:77که این قرآن کتابی بسیار بزرگوار و سودمند و گرامی است.
56:78که در لوح محفوظ سرّ حق مقام دارد.
56:79که جز دست پاکان (و فهم خاصّان) بدان نرسد.
56:80تنزیلی از پروردگار عالم است.
56:81آیا با این سخن (آسمانی) باز انکار و نفاق می‌ورزید؟
56:82و بهره خود را تکذیب آن قرار می‌دهید؟
56:83پس چرا هنگامی که جان کسی به گلو رسد.
56:84و شما وقت مرگ (بر بالین آن مرده حاضرید و او را) می‌نگرید.
56:85و ما به او از شما نزدیکتریم لیکن شما بصیرت ندارید.
56:86پس چرا اگر حیات به دست شما و طبیعت است و شما را آفریننده‌ای نیست.
56:87روح را دوباره به بدن مرده باز نمی‌گردانید اگر راست می‌گویید؟
56:88پس (بدانید آن که بمیرد) اگر از مقربان درگاه خداست.
56:89آنجا در آسایش و نعمت و بهشت ابدی است.
56:90و اگر از اصحاب یمین است.
56:91پس (وی را بشارت دهید که) تو را (از هر رنج و درد و الم) ایمنی و سلامت است.
56:92و اما اگر از منکران و گمراهان است.
56:93نصیبش حمیم جهنم است.
56:94و جایگاهش آتش دوزخ است.
56:95این (وعد و وعید) البته یقین و حق و حقیقت است.
56:96پس به نام بزرگ خدای خود تسبیح گوی.Share this Surah Translation on Facebook...