Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Waqi`ah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
56:1هنگامی که واقعه [بسیار عظیم قیامت] واقع شود،
56:2که در واقع شدنش دروغی [در کار] نیست،
56:3پست کننده [کافران] و رفعت دهنده [مؤمنان] است.
56:4هنگامی که زمین به شدت لرزانده شود،
56:5و کوه ها درهم کوبیده وریز ریز شوند.
56:6در نتیجه غباری پراکنده گردد،
56:7وشما سه گروه شوید:
56:8سعادتمندان، چه بلند مرتبه اند سعادتمندان!
56:9و شقاوتمندان، چه دون پایه اند شقاوتمندان!
56:10و پیشی گیرندگان [به اعمال نیک] که پیشی گیرندگان [به رحمت و آمرزش] اند،
56:11اینان مقربان اند،
56:12در بهشت های پر نعمت اند.
56:13گروهی بسیار از پیشینیان،
56:14و اندکی از پسینیان،
56:15بر تخت هایی زربافت،
56:16در حالی که روبروی یکدیگر بر آنها تکیه دارند.
56:17نوجوانانی همیشه نو جوان همواره [برای خدمت] پیرامونشان می گردند،
56:18با قدح ها و کوزه ها و جام هایی از باده ناب و پاک،
56:19که از نوشیدنش نه سردرد گیرند، و نه مست و بی خرد شوند،
56:20و میوه ها از هر نوعی که اختیار کنند،
56:21و گوشت پرنده از هر گونه ای که بخواهند،
56:22و حوریانی چشم درشت،
56:23هم چون مروارید پنهان شده در صدف؛
56:24پاداشی است در برابر اعمالی که همواره انجام می دادند.
56:25در آنجا نه سخن بیهوده ای می شنوند، نه کلام گناه آلودی،
56:26مگر سخنی که سلام است و سلام،
56:27و سعادتمندان چه بلند مرتبه اند سعادتمندان!
56:28در سایه درخت سدر بی خارند،
56:29و درختان موزی که میوه هایش خوشه خوشه روی هم چیده شده است،
56:30و سایه ای گسترده و پایدار،
56:31و آبی ریزان،
56:32و میوه ای فراوان،
56:33که پایان نپذیرد و ممنوع نشود،
56:34و همسرانی بلند مرتبه،
56:35که ما آنان را با آفرینشی ویژه آفریدیم؛
56:36پس آنان را همواره دوشیزه قرار داده ایم
56:37عشقورز به شوهران، و هم سن و سال با همسران.
56:38[همه این نعمت ها] برای سعادتمندان [است.]
56:39گروهی بسیار از پیشینیان،
56:40و گروهی بسیار از پسینیان،
56:41و شقاوتمندان، چه دون پایه اند شقاوتمندان!
56:42در میان بادی سوزان و آبی جوشان [قرار دارند،]
56:43و سایه ای از دودهای بسیار غلیظ و سیاه،
56:44نه خنک است و نه آرام بخش،
56:45اینان پیش از این از نازپروردگان خود کامه و سرکش بودند،
56:46و همواره بر گناهان بزرگ پافشاری داشتند،
56:47و پیوسته می گفتند: آیا هنگامی که مردیم و خاک و استخوان شدیم، آیا به راستی برانگیخته می شویم؟!
56:48و آیا پدران گذشته ما نیز برانگیخته می شوند؟!
56:49بگو: بی تردید همه پیشینیان وهمه پسینیان،
56:50برای وعده گاه روزی معین گرد آورده خواهند شد.
56:51آن گاه شما ای گمراهان انکار کننده!
56:52قطعاً از درختی که از زقّوم است [و دارای مایعی جوشان و بسیار بدمزه و بدبوست] خواهید خورد؛
56:53و شکم ها را از آن پر خواهید کرد،
56:54و روی آن از آب جوشان خواهید نوشید،
56:55مانند نوشیدن شترانی که به شدت تشنه اند؛
56:56این است پذیرایی از آنان در روز جزا.
56:57ما شما را آفریدیم، پس چرا [آفرینش دوباره خود را پس از مرگ] باورنمی کنید؟
56:58آیا از [حالات و دگرگونی های] نطفه ای که در رحم می ریزید آگاه هستید؟
56:59آیا شما آن را [تا انسانی معتدل و آراسته شود] می آفرینید یا ما آفریننده ایم؟
56:60ماییم که مرگ را میان شما مقدّر کردیم، و هیچ چیز ما را [در جاری کردن مرگ بر شما] مغلوب نمی کند.
56:61[آری، مرگ را مقدّر کردیم] تا امثال شما را جایگزین شما کنیم و شما را به صورتی که نمی دانید آفرینشی تازه و جدید بخشیم،
56:62و به راستی پیدایش نخستین را [که جهان فعلی است] شناختید، پس چرا متذکّر [پدید شدن جهان دیگر] نمی شوید؟!
56:63مرا خبر دهید آنچه را می کارید،
56:64آیا شما آن را می رویانید، یا ما می رویانیم؟
56:65به یقین اگر بخواهیم، آن را ریز ریز کرده و خاشاک می کنیم که متأسف و شگفت زده می شوید،
56:66[و می گویید:] مسلماً ما خسارت زده ایم،
56:67بلکه ناکام و محرومیم
56:68به من خبر دهید آبی که می نوشید،
56:69آیا شما آن را از ابر باران زا فرود آورده اید یا ما فرود آورنده ایم؟
56:70اگر بخواهیم آن را تلخ می گردانیم، پس چرا سپاس گزاری نمی کنید؟
56:71به من خبر دهید آتشی که می افروزید،
56:72آیا شما درختش را به وجود آورده اید یا ما به وجود آوردنده ایم؟
56:73ما آن را وسیله تذکر و مایه استفاده برای صحرانشینان و بیابانگردان قرار داده ایم.
56:74پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی.
56:75پس به جایگاه ستارگان سوگند می خورم،
56:76و اگر بدانید بی تردید این سوگندی بس بزرگ است.
56:77که یقیناً این قرآن، قرآنی است ارجمند و باارزش؛
56:78[که] در کتابی مصون از هر گونه تحریف و دگرگونی [به نام لوح محفوظ جای دارد.]
56:79جز پاک شدگان [از هر نوع آلودگی] به [حقایق و اسرار و لطایف] آن دسترسی ندارند.
56:80نازل شده از سوی پروردگار جهانیان است.
56:81آیا شما نسبت به این گفتار سهل انگاری می کنید [و آن را قابل اعتنا نمی دانید؟!]
56:82و فقط نصیب خود را این قرار می دهید که آن را انکار کنید؟!
56:83پس چرا هنگامی که روح به گلوگاه می رسد،
56:84و شما در آن وقت نظاره گر هستید [و هیچ کاری از شما ساخته نیست!]
56:85و ما به او از شما نزدیک تریم، ولی نمی بینید.
56:86[آری] پس چرا اگر شما پاداش داده نمی شوید [و به گمان خود قیامتی در کار نیست و شما را قدرتی بزرگ و فراتر است؟]
56:87آن [روح به گلوگاه رسیده] را [به بدن محتضر] برنمی گردانید، اگر [در ادعای خود] راستگویید؟
56:88پس اگر [جان به گلو رسیده] از مقربان باشد،
56:89[در] راحت و آسایش و بهشت پرنعمت [خواهد بود.]
56:90و اگر از سعادتمندان باشد،
56:91[به او گفته می شود:] از سوی سعادتمندان بر تو سلام باد.
56:92و اما اگر از انکار کنندگان [حقایق و] گمراه باشد،
56:93پذیرایی از او با آب جوشان است،
56:94و وارد شدن به دوزخ است.
56:95[آنچه درباره این سه طایفه بیان شد،] بی تردید این است همان حقّ یقینی.
56:96پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی.Share this Surah Translation on Facebook...