Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Waqi`ah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
56:1هنگامی که واقعه عظیم (قیامت) واقع شود،
56:2هیچ کس نمی‌تواند آن را انکار کند!
56:3(این واقعه) گروهی را پایین می‌آورد و گروهی را بالا می‌برد!
56:4در آن هنگام که زمین بشدّت به لرزه درمی‌آید،
56:5و کوه‌ها در هم کوبیده می‌شود،
56:6و بصورت غبار پراکنده درمی‌آید،
56:7و شما سه گروه خواهید بود!
56:8(نخست) سعادتمندان و خجستگان (هستند)؛ چه سعادتمندان و خجستگانی!
56:9گروه دیگر شقاوتمندان و شومانند، چه شقاوتمندان و شومانی!
56:10و (سومین گروه) پیشگامان پیشگامند،
56:11آنها مقرّبانند!
56:12در باغهای پرنعمت بهشت (جای دارند)!
56:13گروه زیادی (از آنها) از امّتهای نخستینند،
56:14و اندکی از امّت آخرین!
56:15آنها [= مقرّبان‌] بر تختهایی که صف‌کشیده و به هم پیوسته است قراردارند،
56:16در حالی که بر آن تکیه زده و رو به روی یکدیگرند!
56:17نوجوانانی جاودان (در شکوه و طراوت) پیوسته گرداگرد آنان می‌گردند،
56:18با قدحها و کوزه‌ها و جامهایی از نهرهای جاری بهشتی (و شراب طهور)!
56:19امّا شرابی که از آن درد سر نمی‌گیرند و نه مست می‌شوند!
56:20و میوه‌هایی از هر نوع که انتخاب کنند،
56:21و گوشت پرنده از هر نوع که مایل باشند!
56:22و همسرانی از حور العین دارند،
56:23همچون مروارید در صدف پنهان!
56:24اینها پاداشی است در برابر اعمالی که انجام می‌دادند!
56:25در آن (باغهای بهشتی) نه لغو و بیهوده‌ای می‌شنوند نه سخنان گناه آلود؛
56:26تنها چیزی که می‌شنوند «سلام» است «سلام»!
56:27و اصحاب یمین و خجستگان، چه اصحاب یمین و خجستگانی!
56:28آنها در سایه درختان «سِدر» بی‌خار قرار دارند،
56:29و در سایه درخت «طلح» پربرگ [= درختی خوشرنگ و خوشبو]،
56:30و سایه کشیده و گسترده،
56:31و در کنار آبشارها،
56:32و میوه‌های فراوان،
56:33که هرگز قطع و ممنوع نمی‌شود،
56:34و همسرانی بلندمرتبه!
56:35ما آنها را آفرینش نوینی بخشیدیم،
56:36و همه را دوشیزه قرار دادیم،
56:37زنانی که تنها به همسرشان عشق می‌ورزند و خوش زبان و فصیح و هم سن و سالند!
56:38اینها همه برای اصحاب یمین است،
56:39که گروهی از امّتهای نخستینند،
56:40و گروهی از امّتهای آخرین!
56:41و اصحاب شمال، چه اصحاب شمالی (که نامه اعمالشان به نشانه جرمشان به دست چپ آنها داده می‌شود)!
56:42آنها در میان بادهای کشنده و آب سوزان قرار دارند،
56:43و در سایه دودهای متراکم و آتشزا!
56:44سایه‌ای که نه خنک است و نه آرامبخش!
56:45آنها پیش از این (در عالم دنیا) مست و مغرور نعمت بودند،
56:46و بر گناهان بزرگ اصرار می‌ورزیدند،
56:47و می‌گفتند: «هنگامی که ما مُردیم و خاک و استخوان شدیم، آیا برانگیخته خواهیم شد؟!
56:48یا نیاکان نخستین ما (برانگیخته می‌شوند)؟!»
56:49بگو: «اوّلین و آخرین،
56:50همگی در موعد روز معیّنی گردآوری می‌شوند،
56:51سپس شما ای گمراهان تکذیب‌کننده!
56:52قطعاً از درخت زقّوم می‌خورید،
56:53و شکمها را از آن پر می‌کنید،
56:54و روی آن از آب سوزان می‌نوشید،
56:55و همچون شتران مبتلا به بیماری عطش، از آن می‌آشامید!
56:56این است وسیله پذیرایی از آنها در قیامت!
56:57» ما شما را آفریدیم؛ پس چرا (آفرینش مجدّد را) تصدیق نمی‌کنید؟!
56:58آیا از نطفه‌ای که در رحم می‌ریزید آگاهید؟!
56:59آیا شما آن را (در دوران جنینی) آفرینش (پی در پی) می‌دهید یا ما آفریدگاریم؟!
56:60ما در میان شما مرگ را مقدّر ساختیم؛ و هرگز کسی بر ما پیشی نمی‌گیرد!
56:61تا گروهی را به جای گروه دیگری بیاوریم و شما را در جهانی که نمی‌دانید آفرینش تازه‌ای بخشیم!
56:62شما عالم نخستین را دانستید؛ چگونه متذکّر نمی‌شوید (که جهانی بعد از آن است)؟!
56:63آیا هیچ درباره آنچه کشت می‌کنید اندیشیده‌اید؟!
56:64آیا شما آن را می‌رویانید یا ما می‌رویانیم؟!
56:65هرگاه بخواهیم آن را مبدّل به کاه در هم کوبیده می‌کنیم که تعجّب کنید!
56:66(بگونه‌ای که بگویید:) براستی ما زیان کرده‌ایم،
56:67بلکه ما بکلّی محرومیم!
56:68آیا به آبی که می‌نوشید اندیشیده‌اید؟!
56:69آیا شما آن را از ابر نازل کرده‌اید یا ما نازل می‌کنیم؟!
56:70هرگاه بخواهیم، این آب گوارا را تلخ و شور قرار می‌دهیم؛ پس چرا شکر نمی‌کنید؟!
56:71آیا درباره آتشی که می‌افروزید فکر کرده‌اید؟!
56:72آیا شما درخت آن را آفریده‌اید یا ما آفریده‌ایم؟!
56:73ما آن را وسیله یادآوری (برای همگان) و وسیله زندگی برای مسافران قرار داده‌ایم!
56:74حال که چنین است به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن (و او را پاک و منزّه بشمار)!
56:75سوگند به جایگاه ستارگان (و محل طلوع و غروب آنها)!
56:76و این سوگندی است بسیار بزرگ، اگر بدانید!
56:77که آن، قرآن کریمی است،
56:78که در کتاب محفوظی جای دارد،
56:79و جز پاکان نمی‌توانند به آن دست زنند [= دست یابند].
56:80آن از سوی پروردگار عالمیان نازل شده؛
56:81آیا این سخن را [= این قرآن را با اوصافی که گفته شد] سست و کوچک می‌شمرید،
56:82و به جای شکر روزیهایی که به شما داده شده آن را تکذیب می‌کنید؟!
56:83پس چرا هنگامی که جان به گلوگاه می‌رسد (توانایی بازگرداندن آن را ندارید)؟!
56:84و شما در این حال نظاره می‌کنید (و کاری از دستتان ساخته نیست)؛
56:85و ما از شما به او نزدیکتریم ولی نمی‌بینید!
56:86اگر هرگز در برابر اعمالتان جزا داده نمی‌شوید،
56:87پس آن (روح) را بازگردانید اگر راست می‌گویید!
56:88پس اگر او از مقرّبان باشد،
56:89در رَوح و ریحان و بهشت پرنعمت است!
56:90امّا اگر از اصحاب یمین باشد،
56:91(به او گفته می‌شود:) سلام بر تو از سوی دوستانت که از اصحاب یمینند!
56:92امّا اگر او از تکذیب‌کنندگان گمراه باشد،
56:93با آب جوشان دوزخ از او پذیرایی می‌شوید!
56:94و سرنوشت او ورود در آتش جهنّم است،
56:95این مطلب حقّ و یقین است!
56:96پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح کن (و او را منزّه بشمار)!Share this Surah Translation on Facebook...