Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ar-Rahman Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
55:1De Barmhartige
55:2Heeft zijn dienaar in den Koran onderwezen.
55:3Hij schiep den mensch.
55:4Hij heeft hem eene duidelijke spraak geleerd.
55:5De zon en de maan leggen haren loop af, overeenkomstig eene zekere wet.
55:6En de planten, die over den grond kruipen, en de boomen zijn aan zijne beschikking onderworpen.
55:7Hij verhief den hemel, en stelde de weegschaal vast.
55:8Opdat gij niet zoudt zondigen tegen het gewicht.
55:9Weeg dus juist, en verminder het gewicht niet.
55:10En hij heeft de aarde voor levende schepselen ingericht.
55:11Daarop zijn verschillende vruchten en palmboomen, die bloemtrossen dragen.
55:12En graan dat kaf en bladeren heeft.
55:13Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:14Hij schiep den mensch van gedroogde klei, als een aarden vaatwerk.
55:15Maar hij schiep de geniussen van vuur, dat rein van rook was.
55:16Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:17Hij is de Heer van het Oosten; En de Heer van het Westen.
55:18Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:19Hij heeft de beide zee
55:20Opdat zij elkander zouden ontmoeten; tusschen haar is eene afscheiding geplaatst, welke zij niet kunnen overschrijden.
55:21Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:22Zij beide leveren paarlen en koraal op.
55:23Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:24Hem behooren ook de schepen, die, als bergen, de zee doorklieven.
55:25Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:26Ieder schepsel dat op de aarde leeft, is aan de vergankelijkheid onderworpen.
55:27Maar het glorierijke en heerlijke aangezicht van uwen Heer zal eeuwig blijven.
55:28Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:29Aan hem richten alle schepselen, die in den hemel en op aarde zijn, verzoeken; iederen dag is hij met een nieuw werk bezig.
55:30Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:31Wij zullen u zekerlijk op den jongsten dag wachten, om u te richten, o geniussen en menschen!
55:32Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:33O gij, vereeniging van geniussen en menschen! indien gij in staat zijt, de grenzen van den hemel en de aarde te overschrijden, doe het; maar gij zult het niet, dan door eene volstrekte macht doen.
55:34Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:35Een vuurvlam zonder rook, en een rook zonder vlam zullen op u worden nedergezonden, en gij zult niet in staat zijn, u daartegen te beschutten.
55:36Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:37En als de hemel gespleten wordt, en zich rood als eene roos of als eene roodgeverfde huid zal vertoonen.
55:38Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:39Op dien dag zal mensch noch genius nopens zijne zonde worden ondervraagd.
55:40Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:41De zondaren zullen door hunne werken worden herkend, en zij zullen van voren bij hunne lokken en bij hunne voeten gegrepen, en in de hel geworpen worden.
55:42Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:43Dit is de hel, welke de zondaren als eene valschheid loochenen.
55:44Zij zullen daar, tusschen vlammen en kokend water, op- en nedergaan.
55:45Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:46Maar voor hem, die de rechtbank zijns Heeren vreest, zijn twee tuinen gemaakt.
55:47Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:48Met schaduwrijke boomen beplant.
55:49Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:50In elken daarvan zullen twee fonteinen stroomen.
55:51Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:52In elken van hen zullen twee soorten van elke vrucht zijn.
55:53Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:54Zij zullen op zetels rusten, waarvan de leuningen zullen gevormd zijn van zijde met goud doorweven, en de vrucht zal dicht bij de hand zijn, om verzameld te worden.
55:55Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:56Daar zullen zij door schoone maagden worden ontvangen, die hare oogen van ieder, behalve van hare echtgenooten, zullen afwenden; die nimmer v
55:57Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:58Hebbende huiden als robijnen en paarlen.
55:59Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:60Waardoor zou het goede anders dan door het goede beloond worden?
55:61Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:62En naast deze, zullen twee anderen tuinen zijn.
55:63Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:64Van donker groen.
55:65Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:66In elken daarvan zullen twee fonteinen een overvloed van water doen uitstroomen.
55:67Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:68In elken van dezen zullen vruchten, palmboomen en granaatappelen zijn.
55:69Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:70Daarin zullen liefelijke en schoone maagden zijn.
55:71Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:72Hebbende schoone, zwarte oogen, en door pavilloenen voor het oog verborgen.
55:73Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:74Welke v
55:75Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:76Daar zullen zij zich vermaken, liggende op groene kussens en prachtige tapijten.
55:77Welke der voordeelen van uwen Heer zult gij dus ondankbaar loochenen?
55:78Geloofd zij de naam van uwen Heer, die met glans en eer is omgeven.Share this Surah Translation on Facebook...