Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ar-Rahman Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
55:1خدای بخشنده،
55:2(به رسولش) قرآن آموخت.
55:3انسان را خلق کرد.
55:4به او تعلیم نطق و بیان فرمود.
55:5خورشید و ماه به حساب معیّن به گردشند.
55:6و گیاهان و درختان هم به سجده او سر به خاک اطاعت نهاده‌اند.
55:7و آسمان را او کاخی رفیع گردانید و میزان (عدل و نظم) را در عالم وضع فرمود.
55:8(و حکم کرد) که هرگز در میزان (عدل و احکام شرع من) تعدّی و نافرمانی مکنید.
55:9و هر چیز را به ترازوی عدل و انصاف بسنجید و هیچ در میزان کم فروشی و نادرستی مکنید.
55:10و زمین را (با هزاران نعمت) برای (زندگانی) خلق مقرّر فرمود.
55:11که در آن میوه‌های گوناگون و نخل خرمای با پوشش برگ و شکوفه و غلاف است.
55:12و هم حبوبات متنوع که دارای برگ و گل است و نیز ریاحین است.
55:13(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:14انسان را خدا از خشک گلی مانند گل کوزه گران (بدین حسن و زیبایی) آفرید.
55:15و جنّیان را از رخشنده شعله آتش خلق کرد.
55:16(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:17آن خدایی که آفریننده دو مشرق و دو مغرب است (یکی مشرق و مغرب تابستان مطلع سرطان، و یکی زمستان مطلع جدی).
55:18(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:19اوست که دو دریا (ی آب شور و گوارا) را به هم در آمیخت تا به هم برخورد کنند.
55:20و میان آن دو دریا برزخ و فاصله‌ای است که تجاوز به حدود یکدیگر نمی‌کنند.
55:21(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:22از آن دو دریا لؤلؤ و مرجان گرانبها بیرون آید.
55:23(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:24و او راست کشتیهای بزرگ بادبان برافراشته مانند کوه که به دریا در گردشند.
55:25(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:26هر که روی زمین است دستخوش مرگ و فناست.
55:27و زنده ابدی ذات خدای با جلال و عظمت توست.
55:28(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:29هر که در آسمانها و زمین است همه از او (حوائج خود را) می‌طلبند و او هر روز به شأن و کاری (در تکمیل و افاضه به خلق) پردازد.
55:30(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:31ای گروه انس و جنّ به زودی به حساب کار شما هم خواهیم پرداخت.
55:32(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:33ای گروه جنّ و انس، اگر می‌توانید از اطراف آسمانها و زمین (و از قبضه قدرت الهی) بیرون شوید، بیرون شوید (ولی این خیال محالی است زیرا) هرگز خارج از ملک و سلطنت خدا نتوانید شد.
55:34(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:35(اگر به کفر و طغیان گرایید) بر شما شراره‌های آتش و مس گداخته فروریخته شود و هیچ نصرت و نجاتی نیابید.
55:36(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:37پس آن‌گاه که آسمان شکافته شود تا چون گل سرخ گون و چون روغن مذاب و روان گردد (آن روز سخت هولناک از گنه پشیمان شوید).
55:38(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:39پس در آن روز هیچ از گناه انس و جنّ باز نپرسند (چون خدا و فرشتگان از گناهان خلق آگاهند).
55:40(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:41(آن روز) بدکاران به سیمایشان شناخته شوند، پس موی پیشانی آنها را با پاهایشان بگیرند (و در آتش دوزخ افکنند).
55:42(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:43این همان دوزخی است که بدکاران تکذیب می‌کردند.
55:44اینک میان آن جهنّم و در حمیم سوزان آن می‌گردند.
55:45(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:46و هر که از مقام (قهر و کبریایی) خدایش بترسد او را دو باغ بهشت خواهد بود.
55:47(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:48در آن دو بهشت انواع گوناگون میوه‌ها و نعمتهاست.
55:49(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:50در آن دو بهشت دو چشمه آب (تسنیم و سلسبیل) روان است.
55:51(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:52در آن دو بهشت از هر میوه‌ای دو نوع است.
55:53(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:54در حالتی که بهشتیان بر بسترهایی که آستر آنها از حریر و استبرق است (در کمال عزّت) تکیه زده‌اند و میوه درختانش در همان تکیه گاه در دسترس آنهاست.
55:55(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:56در آن بهشتها زنان زیبای با حیائی است (که به چشم پر ناز جز به شوهر خود ننگرند) و دست هیچ کس از جن و انس پیش از آنها بدان زنان نرسیده است.
55:57(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:58آن زنان حور العین (در صفا و لطافت) گویی یاقوت و مرجانند.
55:59(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:60آیا پاداش نکویی و احسان جز نکویی و احسان است؟
55:61(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:62و ورای آن دو بهشت دو بهشت دیگر است.
55:63(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:64که درختان آن دو بهشت در منتهای سبزی و خرّمی است.
55:65(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:66در آن دو بهشت دیگر هم دو چشمه آب گوارا می‌جوشد.
55:67(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:68در آن دو بهشت نیز هرگونه میوه خوش و خرما و انار بسیار است.
55:69(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:70در آن بهشتها نیکو زنان با حسن و جمال بسیارند.
55:71(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:72حورانی در سراپرده‌های خود (مستور از چشم بیگانگان).
55:73(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:74که پیش از شوهران دست هیچ کس از جن و انس بدان زنان نرسیده است.
55:75(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:76در حالتی که بهشتیان (با حور العین) بر رفرف سبز (وجد و عزّت) و بساط زیبا (ی فخر و دولت) تکیه زده‌اند.
55:77(الا ای جنّ و انس) کدامین نعمتهای خدایتان را انکار می‌کنید؟
55:78بزرگوار و مبارک نام پروردگار توست که خداوند جلال و عزّت و احسان و کرامت است.Share this Surah Translation on Facebook...