Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ar-Rahman Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
55:1[خدای] رحمان
55:2قرآن را تعلیم داد.
55:3انسان را آفرید؛
55:4به او بیان آموخت؛
55:5خورشید و ماه با حسابی [منظم و دقیق] روانند؛
55:6و گیاه و درخت همواره [برای او] سجده می کنند؛
55:7و آسمان را برافراشت و [برای سنجش هر امر معنوی و مادی] ترازو نهاد؛
55:8تا در [سنجیدن با] ترازو طغیان روا مدارید [و از مرز عدالت و انصاف مگذرید.]
55:9و ترازو را به عدالت برپا دارید و از ترازو مکاهید؛
55:10و زمین را برای [زندگی] مردم نهاد؛
55:11در آن میوه ها و نخل ها با خوشه های غلاف دار است؛
55:12و دانه های با سبوس و کاه و گیاهان خوشبوست،
55:13پس [ای انس و جن!] کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:14انسان را از گلی خشکیده مانند سفال آفرید.
55:15و جن را از آمیزه ای [از شعله های مختلف] آتش به وجود آورد.
55:16پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:17پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است.
55:18پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:19دو دریای [شیرین و شور] را روان ساخت در حالی که همواره باهم تلاقی و برخورد دارند؛
55:20[ولی] میان آن دو حایلی است که به هم تجاوز نمی کنند [درنتیجه باهم مخلوط نمی شوند!]
55:21پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:22از آن دو دریا لؤلؤ و مرجان بیرون می آید.
55:23پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:24و او را در دریا کشتی های بادبان برافراشته چون کوه هاست.
55:25پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:26همه آنان که روی این زمین هستند، فانی می شوند.
55:27و تنها ذات باشکوه و ارجمند پروردگارت باقی می ماند.
55:28پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:29هر که در آسمان ها و زمین است از او درخواست [حاجت] می کند، او هر روز در کاری است.
55:30پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:31ای انس و جن! به زودی به [حساب] شما می پردازیم.
55:32پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:33ای گروه جن و انس! اگر می توانید از کرانه ها و نواحی آسمان ها و زمین بیرون روید، پس بیرون روید؛ نمی توانید بیرون روید مگر با نوعی توانایی و قدرت.
55:34پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:35بر شما شعله هایی از آتش بی دود و دود آتش آلود فرستاده خواهد شد، در نتیجه نمی توانید یکدیگر را [برای دفع عذاب] یاری دهید!
55:36پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:37و ناگهان آسمان بشکافد و چون چرمی سرخ رنگ و گلگون شود.
55:38پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:39پس در آن روز [به علت سرعت فوق العاده حسابرسی و روشن بودن همه امور] هیچ انس و جنّی را از گناهش نپرسند.
55:40پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:41گناهکاران به نشانه هایشان شناخته می شوند، پس آنان را به موهای پیش سرو به پاهایشان می گیرند [و به آتش می اندازند.]
55:42پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:43این همان دوزخی است که گنهکاران آن را دروغ می پنداشتند.
55:44آنان در میان آتش و آب جوشان رفت و آمد می کنند
55:45پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:46و برای کسی که از مقام پروردگارش [که احاطه و تسلّط او بر ظاهر و باطن هستی است] بترسد دو بهشت است.
55:47پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:48[دو بهشتی که] دارای درختان و شاخسارهای باطراوت و انبوه است.
55:49پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:50در آن دو بهشت دو چشمه ای است که همواره جاری است.
55:51پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:52در آن دو بهشت از هر میوه ای دو نوع فراهم است.
55:53پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:54[بهشتیان] بر بسترهایی که آستر آنها از حریر درشت بافت است، تکیه می زنند، و میوه های رسیده آن دو بهشت [به آسانی] در دسترس است.
55:55پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:56در آن بهشت ها زنانی هستند که فقط به همسرانشان عشق می ورزند، و پیش از آنان دست هیچ انس و جنی به آنان نرسیده است.
55:57پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:58گویی آن زنان بهشتی یاقوت و مرجان اند.
55:59پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:60آیا پاداش نیکی جز نیکی است؟
55:61پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:62و جز آن دو بهشت، دو بهشت دیگر [هم] هست.
55:63پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:64آن [دو بهشت دیگر] در نهایت سرسبزی اند.
55:65پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:66در آن دو بهشت دو چشمه همواره جوشان و در حال فوران است.
55:67پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:68در آنها میوه های فراوان و درخت خرما و انار است.
55:69پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:70در آنها زنانی نیکو سیرت و زیبا صورت اند.
55:71پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:72حوریانی که در سراپرده ها مستورند.
55:73پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:74پیش از همسران بهشتی شان دست هیچ انس و جنّی به آنان نرسیده است.
55:75پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:76بر بالش های سبز و فرش های زیبا تکیه می زنند.
55:77پس کدامیک از نعمت های پروردگارتان را انکار می کنید؟
55:78همیشه سودمند و با برکت است نام پروردگار با شکوه و ارجمندت.Share this Surah Translation on Facebook...