Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ar-Rahman Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
55:1 خداوند رحمان.(1)
55:2 قرآن را ياد داد.(2)
55:3 انسان را خلق كرد.(3)
55:4 و به او سخن‌گفتن را ياد داد.(4)
55:5 خورشيد و ماه روى حساب دقيق هستند.(5)
55:6 گياه و درخت سجده مى‌كنند.(6)
55:7 خداى رحمان آسمان را برافراشت و ميزان را قرار داد.(7)
55:8 تا در ميزان طغيان نكنيد.(8)
55:9 و بر پايه عدالت وزن كنيد و در وزن كم نگذاريد.(9)
55:10 و زمين را براى مردم قرار داد.(10)
55:11 در زمين ميوه و نخل غلاف‌دار و دانه كاه‌دار و گياه خوشبو وجود دارد.(11 و 12)
55:13 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(13)
55:14 انسان را از گِل خشك مثل سفال و جن را از شعله‌هاى آتش آفريد.(14 و 15)
55:16 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(16)
55:17 او خداوند دو مشرق و دو مغرب است.(17)
55:18 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(18)
55:19 دو دريا را به‌حركت درآورد كه به كنار هم برسند و بين آن‌ها فاصله‌ايست كه از آن تجاوز نمى‌كنند.(19 و 20)
55:21 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(21)
55:22 از اين دو دريا مرواريد و مرجان خارج مى‌شود.(22)
55:23 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(23)
55:24 كشتى‌هايى دارد كه مثل كوه در دريا روانند.(24)
55:25 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(25)
55:26 همه كسانى‌كه در زمين هستند از بين مى‌روند و فقط ذات خداوند پرجلال و گرامى تو باقى مى‌ماند.(26 و 27)
55:28 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(28)
55:29 آن‌هايى‌كه در آسمان‌ها و زمين هستند از او درخواست مى‌كنند. او هر روز در كاريست.(29)
55:30 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(30)
55:31 اى انس و جن به حساب شما خواهيم رسيد.(31)
55:32 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(32)
55:33 اى گروه انس و جن اگر مى‌توانيد از مرزهاى آسمان‌ها و زمين بگريزيد، اين‌كار را بكنيد. نمى‌توانيد اين‌كار را بكنيد، مگر با تسلطى.(33)
55:34 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(34)
55:35 شعله‌هايى از آتش و مس گداخته بر شما مى‌فرستد و شما نمى‌توانيد كمكى به‌هم بكنيد.(35)
55:36 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(36)
55:37 وقتى‌كه آسمان شكافته و مثل چرم (یا روغن) سرخ شود.(37)
55:38 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(38)
55:39 در آن‌روز درباره گناه هيچ انسان و جنى سوالى نمى‌شود.(39)
55:40 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(40)
55:41 گناه‌كاران از چهره‌هايشان شناخته مى‌شوند و پيشانى و پاهايشان را مى‌گيرند.(41)
55:42 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(42)
55:43 اين همان جهنمى است كه گناه‌كاران تكذيب مى‌كنند.(43)
55:44 در ميان آن جهنم و آب سوزان مى‌گردند.(44)
55:45 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(45)
55:46 و كسى‌كه از مقام خداوندش بترسد (كار خلاف نكند) دو باغ دارد.(46)
55:47 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(47)
55:48 در آن دو باغ انواع درختان است.(48)
55:49 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(49)
55:50 در آن دو چشمه روان است.(50)
55:51 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(51)
55:52 در آن از هر ميوه‌اى دو نوع است.(52)
55:53 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(53)
55:54 بر بسترهايى با آستر حرير تكيه مى‌زنند و ميوه‌هاى درختانش در دسترس آن‌هاست.(54)
55:55 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(55)
55:56 در آن‌ها دخترهاى باحيايى هستند كه هيچ انس و جنى لمسشان نكرده.(56)
55:57 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(57)
55:58 آن‌ها چون ياقوت و مرجانند.(58)
55:59 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(59)
55:60 آيا پاداش احسان غير از احسان است؟(60)
55:61 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(61)
55:62 غير از آن دو باغ، دو باغ ديگر هم هست.(62)
55:63 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(63)
55:64 هر دو سبز و خرم و پردرختند.(64)
55:65 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(65)
55:66 در آن‌ها دو چشمه جوشان است.(66)
55:67 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(67)
55:68 در آن‌ها ميوه و خرما و انار وجود دارد.(68)
55:69 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(69)
55:70 در آن‌ها زنان خوب و نيكو وجود دارند.(70)
55:71 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(71)
55:72 زنان سياه‌چشمى كه در خيمه‌ها از نظرها پوشيده هستند.(72)
55:73 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(73)
55:74 قبلا هيچ انسان و جنى به‌آن‌ها دسترسى نداشته.(74)
55:75 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(75)
55:76 بر بالش‌هاى سبز و بسترهاى زيبا تكيه زده‌اند.(76)
55:77 پس منكر كداميك از نعمت‌هاى خداوندتان مى‌شويد؟(77)
55:78 اسم خداوند پرجلال و بزرگوار تو مبارك است.(78)Share this Surah Translation on Facebook...