Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

ar-Rahman Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
55:1خداوند رحمان،
55:2قرآن را تعلیم فرمود،
55:3انسان را آفرید،
55:4و به او «بیان» را آموخت.
55:5خورشید و ماه با حساب منظّمی می‌گردند،
55:6و گیاه و درخت برای او سجده می‌کنند!
55:7و آسمان را برافراشت، و میزان و قانون (در آن) گذاشت،
55:8تا در میزان طغیان نکنید (و از مسیر عدالت منحرف نشوید)،
55:9و وزن را بر اساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید!
55:10زمین را برای خلایق آفرید،
55:11که در آن میوه‌ها و نخلهای پرشکوفه است،
55:12و دانه‌هایی که همراه با ساقه و برگی است که بصورت کاه درمی‌آید، و گیاهان خوشبو!
55:13پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را تکذیب می‌کنید (شما ای گروه جنّ و انس)؟!
55:14انسان را از گِل خشکیده‌ای همچون سفال آفرید،
55:15و جنّ را از شعله‌های مختلط و متحرّک آتش خلق کرد!
55:16پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:17او پروردگار دو مشرق و پروردگار دو مغرب است!
55:18پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:19دو دریای مختلف (شور و شیرین، گرم و سرد) را در کنار هم قرار داد، در حالی که با هم تماس دارند؛
55:20در میان آن دو برزخی است که یکی بر دیگری غلبه نمی‌کند (و به هم نمی‌آمیزند)!
55:21پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:22از آن دو، لؤلؤ و مرجان خارج می‌شود.
55:23پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:24و برای اوست کشتیهای ساخته شده که در دریا به حرکت درمی‌آیند و همچون کوهی هستند!
55:25پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:26همه کسانی که روی آن [= زمین‌] هستند فانی می‌شوند،
55:27و تنها ذات ذوالجلال و گرامی پروردگارت باقی می‌ماند!
55:28پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:29تمام کسانی که در آسمانها و زمین هستند از او تقاضا می‌کنند، و او هر روز در شأن و کاری است!
55:30پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:31بزودی به حساب شما می‌پردازیم ای دو گروه انس و جنّ!
55:32پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:33ای گروه جنّ و انس! اگر می‌توانید از مرزهای آسمانها و زمین بگذرید، پس بگذرید، ولی هرگز نمی‌توانید، مگر با نیرویی (فوق العاده)!
55:34پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:35شعله‌هایی از آتش بی‌دود، و دودهایی متراکم بر شما فرستاده می‌شود؛ و نمی‌توانید از کسی یاری بطلبید!
55:36پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:37در آن هنگام که آسمان شکافته شود و همچون روغن مذاب گلگون گردد (حوادث هولناکی رخ می‌دهد که تاب تحمل آن را نخواهید داشت)!
55:38پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:39در آن روز هیچ کس از انس و جنّ از گناهش سؤال نمی‌شود (و همه چیز روشن است)!
55:40پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:41مجرمان از چهره‌هایشان شناخته می‌شوند؛ و آنگاه آنها را از موهای پیش سر، و پاهایشان می‌گیرند (و به دوزخ می‌افکنند)!
55:42پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:43این همان دوزخی است که مجرمان آن را انکار می‌کردند!
55:44امروز در میان آن و آب سوزان در رفت و آمدند!
55:45پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:46و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد، دو باغ بهشتی است!
55:47پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:48(آن دو باغ بهشتی) دارای انواع نعمتها و درختان پرطراوت است!
55:49پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:50در آنها دو چشمه همیشه جاری است!
55:51پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:52در آن دو، از هر میوه‌ای دو نوع وجود دارد (هر یک از دیگری بهتر)!
55:53پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:54این در حالی است که آنها بر فرشهایی تکیه کرده‌اند با آسترهائی از دیبا و ابریشم، و میوه‌های رسیده آن دو باغ بهشتی در دسترس است!
55:55پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:56در آن باغهای بهشتی زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمی‌ورزند؛ و هیچ انس و جنّ پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است.
55:57پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:58آنها همچون یاقوت و مرجانند!
55:59پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:60آیا جزای نیکی جز نیکی است؟!
55:61پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:62و پایین تر از آنها، دو باغ بهشتی دیگر است.
55:63پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:64هر دو خرّم و سرسبزند!
55:65پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:66در آنها دو چشمه جوشنده است!
55:67پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:68در آنها میوه‌های فراوان و درخت خرما و انار است!
55:69پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:70و در آن باغهای بهشتی زنانی نیکو خلق و زیبایند!
55:71پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:72حوریانی که در خیمه‌های بهشتی مستورند!
55:73پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:74هیچ انس و جنّ پیش از ایشان با آنها تماس نگرفته (و دوشیزه‌اند)!
55:75پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:76این در حالی است که بهشتیان بر تختهایی تکیه زده‌اند که با بهترین و زیباترین پارچه‌های سبزرنگ پوشانده شده است.
55:77پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!
55:78پربرکت و زوال‌ناپذیر است نام پروردگار صاحب جلال و بزرگوار تو!Share this Surah Translation on Facebook...