Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Najm Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
53:1Ik zweer bij de ster als zij ondergaat.
53:2Uw makker Mahomet dwaalt niet, en hij is niet afgeleid.
53:3Evenmin als hij door zijn eigen wil spreekt.
53:4Het is niets anders dan eene openbaring die hem gedaan werd.
53:5Een die machtig is in macht. Leerde het hem
53:6Een met verstand begaafd.
53:7En hij verscheen in het hoogste gedeelte van den gezichteinder.
53:8Daarna naderde hij den profeet en kwam immer nader tot hem.
53:9Tot hij op twee ellebogen afstands van hem, of nog nader was.
53:10En hij openbaarde zijn dienaar, wat deze openbaarde.
53:11Het hart van Mahomet stelde datgene wat hij gezien had, niet valschelijk voor.
53:12Wilt gij dus met hem twisten, nopens hetgeen hij zag?
53:13Hij zag hem ook op een anderen tijd.
53:14Bij den lotus-boom, naast welken geen doorgang is.
53:15Het is nabij den tuin van eeuwig verblijf.
53:16Toen de lotus-boom bedekte, datgene wat bedekt is.
53:17Wendde zijn oog zich niet af, en dwaalde evenmin.
53:18En hij aanschouwde werkelijk sommige der grootste teekenen van zijn Heer.
53:19Wat denkt gij van El-Lat, en al Ozza.
53:20En Menat, die andere, derde godin?.
53:21Hebt gij mannelijke kinderen, en God vrouwelijke?.
53:22Dit is dan eene onrechtvaardige verdeeling.
53:23Het zijn slechts ijdele namen, welke gij en uwe vaderen godheden hebt genoemd. God heeft nopens hen niets geopenbaard, wat hunne vereering wettigt. Zij volgen slechts eene ijdele meening en wat hunne zielen begeeren; en toch is de ware richting van hunnen Heer tot hen gekomen.
53:24Zal de mensch alles hebben, waarnaar hij wenscht?
53:25Dit en het volgende leven zijn Gods eigendom.
53:26En hoeveel engelen er ook in den hemel mogen zijn, hunne tusschenkomst zal niets baten. Tot God verlof zal hebben verleend, aan wien hem zal behagen, en zich zijner zal aannemen.
53:27Waarlijk, zij die niet in het volgende leven gelooven, beweren dat de engelen vrouwen zijn.
53:28Doch zij hebben geene kennis daarvan; zij volgen slechts eene bloote meening; en eene bloote meening vervangt geen ding van waarheid.
53:29Wend u dus van hem af, die zich van onze vermaningen afwendt, en alleen naar het tegenwoordige leven haakt.
53:30Dit is hunne hoogste trap van kennis. Waarlijk, uw Heer kent hem wel, die van zijnen weg afdwaalt, en hij kent dengeen wel, die op den rechten weg is geleid.
53:31Aan God behoort alles, wat zich in den hemel en op de aarde bevindt; hij zal hen vergelden die kwaad verrichten, overeenkomstig datgene wat zij zullen hebben bedreven, en hij zal hen beloonen die goed doen, met de uitmuntendste belooning.
53:32Wat hen betreft, die groote misdaden en hatelijke zonden vermijden en alleen lichtere feilen begaan, waarlijk, hun Heer zal hun ruime genade verleenen. Hij kende u wel, toen hij u uit de aarde voortbracht, en toen gij vruchten in uw moeders schoot waart. Rechtvaardigt u zelven dus niet; hij kent het best den mensch die hem vreest.
53:33Wat denkt gij van hem, die zich van den weg der waarheid afwendt.
53:34En weinig geeft en begeerlijk zijne hand ophoudt?
53:35Is de kennis der toekomst met hem, zoodra hij die ziet?
53:36Is hij niet onderricht van datgene, wat in de boeken van Mozes is bevat.
53:37En van Abraham, die zijn verbintenissen godvruchtig volbracht?
53:38Te weten: dat eene belaste ziel niet den last van eene andere zal dragen.
53:39En dat den mensch, die rechtvaardig is, niets zal worden opgelegd, behalve zijn eigen arbeid.
53:40Dat zijn arbeid hiernamaals zekerlijk naar waarde zal worden geschat.
53:41En dat hij daarvoor met de meest overvloedige belooning zal worden beschonken.
53:42Dat het einde van alle dingen bij den Heer zal wezen.
53:43Dat hij doet lachen en doet weenen.
53:44Dat hij dood en leven geeft.
53:45Dat hij de beide kunnen: de mannelijke en de vrouwelijke, schiep.
53:46Van zaad als het uitgeworpen is.
53:47Dat hem eene andere voortbrenging behoort, namelijk de wederopwekking hiernamaals, van den dood ten leven.
53:48En dat hij verrijkt, en bezittingen doet verkrijgen.
53:49Dat hij den Heer van het hondsgesternte is.
53:50Dat hij den ouden stam van Ad verwoestte.
53:51En Thamoed; en niet een van hen liet leven.
53:52Als ook het volk van Noach, v
53:53En de straf des hemels bedekte haar.
53:54En de omvergeworpen steden, heeft hij ten onderst boven gekeerd.
53:55Welke der voordeelen van uwen Heer, o mensch! zult gij in twijfel trekken?
53:56Deze gezant is een prediker, evenals de predikers, die hem voorafgingen.
53:57De dag des oordeels komt nader;
53:58Er is niemand, die daarvan den juisten tijd kan bepalen, behalve God.
53:59Verwondert gij u dus over deze nieuwe openbaring?
53:60En lacht gij, in plaats van te weenen?
53:61Terwijl gij uw tijd in ijdele uitspanningen doorbrengt.
53:62Vereert veeleer God en dient hem.Share this Surah Translation on Facebook...