Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Najm Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
53:1Tako mi zvijezde kad zalazi,
53:2vaš drug nije s Pravoga puta skrenuo i nije zalutao!
53:3On ne govori po hiru svome –
53:4to je samo Objava koja mu se obznanjuje,
53:5uči ga jedan ogromne snage,
53:6razoriti, koji se pojavio u liku svome
53:7na obzorju najvišem,
53:8zatim se približio, pa nadnio –
53:9blizu koliko dva luka ili bliže –
53:10i objavio robu Njegovu ono što je objavio,
53:11srce nije poreklo ono što je vidio,
53:12pa zašto se prepirete s njim o onom što je vidio?
53:13On ga je i drugi put vidio,
53:14kod Sidretu-l-muntehaa,
53:15kod kojeg je džennetsko prebivalište,
53:16kad je Sidru pokrivalo ono što je pokrivalo –
53:17pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio,
53:18vidio je najveličanstvenija znamenja svoga Gospodara.
53:19Šta kažete o Latu i Uzzau
53:20i Menat, trećoj, najmanje cijenjenoj? –
53:21Zar su za vas sinovi, a za Njega kćeri?!
53:22To bi tada bila podjela nepravedna.
53:23To su samo imena koja ste im vi i preci vaši nadjenuli, Allah o njima nikakav dokaz nije poslao; oni se povode samo za pretpostavkama i onim za čim duše žude, a već im dolazi od Gospodara njihova prava uputa.
53:24Ne može čovjek ostvariti sve što poželi,
53:25Allahu pripada i onaj i ovaj svijet!
53:26A koliko na nebesima ima meleka čije posredovanje nikome neće biti od koristi, sve dok Allah to ne dozvoli onome kome On hoće i u korist onoga kojim je zadovoljan.
53:27Oni koji ne vjeruju u onaj svijet nazivaju meleke imenima ženskim,
53:28a o tome ništa ne znaju, slijede samo pretpostavke, a pretpostavka istini baš nimalo ne koristi.
53:29Zato se ti okani onoga koji Kur'an izbjegava i koji samo život na ovome svijetu želi –
53:30to je vrhunac njihova znanja – Gospodar tvoj dobro zna one koji su skrenuli s Njegova puta i On dobro zna one koji su na Pravome putu.
53:31Allahovo je sve što je na nebesima i što je na Zemlji – da bi, prema onome kako su radili, kaznio one koji rade zlo, a najljepšom nagradom nagradio one koji čine dobro,
53:32one koji se klone velikih grijehova i naročito razvrata, a grijehove bezazlene On će oprostiti jer Gospodar tvoj, zaista, mnogo prašta – On dobro zna sve o vama, otkad vas je stvorio od zemlje i otkad ste bili zameci u utrobama majki vaših; zato se ne hvališite bezgrješnošću svojom – On dobro zna onoga koji se grijeha kloni.
53:33Reci ti Meni o onome koji istinu izbjegava
53:34i malo udjeljuje, i posve prestane udjeljivati,
53:35zna li on ono što je skriveno, pa vidi?
53:36Zar on nije obaviješten o onome što se nalazi u listovima Musaovim
53:37i Ibrahimovim – koji je obaveze potpuno ispunjavao –
53:38da nijedan grješnik tuđe grijehe neće nositi,
53:39i da je čovjekovo samo ono što sâm uradi,
53:40i da će se trud njegov, sigurno, iskazati,
53:41i da će prema njemu u potpunosti nagrađen ili kažnjen biti,
53:42i da će se Gospodaru tvome ponovo vratiti,
53:43i da On na smijeh i na plač navodi,
53:44i da On usmrćuje i oživljava,
53:45i da On par, muško i žensko, stvara
53:46od kapi sjemena kad se izbaci;
53:47i da će ih On ponovo oživiti,
53:48i da On daje bogatstvo i moć da stječu,
53:49i da je On Sirijusa Gospodar,
53:50i da je On drevni narod Ad uništio,
53:51i Semud, i da nikog nije poštedio,
53:52i još prije Nuhov narod, koji je najokrutniji i najobjesniji bio;
53:53i prevrnuta naselja On je prevrnuo,
53:54i snašlo ih je ono što ih je snašlo
53:55pa, u koju blagodat Gospodara svoga ti još sumnjaš?
53:56Ovaj Kur'an je opomena kao i prijašnje opomene:
53:57Smak svijeta se približava,
53:58Allah će ga jedini otkriti!
53:59Pa zar se ovom govoru iščuđavate –
53:60i smijete se, a ne plačete –
53:61gordo dignutih glava?
53:62Bolje padajte licem na tle pred Allahom i klanjajte se!Share this Surah Translation on Facebook...