Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

an-Najm Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
53:1Demi bintang ketika terbenam.
53:2kawanmu (Muhammad) tidak sesat dan tidak pula keliru.
53:3dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya.
53:4Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).
53:5yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat.
53:6yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri dengan rupa yang asli.
53:7sedang dia berada di ufuk yang tinggi.
53:8Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi.
53:9maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi).
53:10Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan.
53:11Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya.
53:12Maka apakah kaum (musyrik Mekah) hendak membantahnya tentang apa yang telah dilihatnya?
53:13Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu (dalam rupanya yang asli) pada waktu yang lain,
53:14(yaitu) di Sidratil Muntaha.
53:15Di dekatnya ada surga tempat tinggal,
53:16(Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya.
53:17Penglihatannya (muhammad) tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak (pula) melampauinya.
53:18Sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda (kekuasaan) Tuhannya yang paling besar.
53:19Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al Lata dan al Uzza,
53:20dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)?
53:21Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan?
53:22Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil.
53:23Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengadakannya; Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah)nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka dan sesungguhnya telah datang petunjuk kepada mereka dari Tuhan mereka.
53:24Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya?
53:25(Tidak), maka hanya bagi Allah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia.
53:26Dan berapa banyaknya malaikat di langit, syafa'at mereka sedikitpun tidak berguna, kecuali sesudah Allah mengijinkan bagi orang yang dikehendaki dan diridhai (Nya).
53:27Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan.
53:28Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran.
53:29Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.
53:30Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia pulalah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
53:31Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga).
53:32(Yaitu) orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunan-Nya. Dan Dia lebih mengetahui (tentang keadaan)mu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu; maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa.
53:33Maka apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari Al-Quran)?
53:34serta memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi?
53:35Apakah dia mempunyai pengetahuan tentang yang ghaib, sehingga dia mengetahui (apa yang dikatakan)?
53:36Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa?
53:37dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?
53:38(yaitu) bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,
53:39dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya,
53:40dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).
53:41Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,
53:42dan bahwasanya kepada Tuhanmulah kesudahan (segala sesuatu),
53:43dan bahwasanya Dialah yang menjadikan orang tertawa dan menangis,
53:44dan bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan,
53:45dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.
53:46dari air mani, apabila dipancarkan.
53:47Dan bahwasanya Dialah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan sesudah mati),
53:48dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan,
53:49dan bahwasanya Dialah yang Tuhan (yang memiliki) bintang syi'ra,
53:50dan bahwasanya Dia telah membinasakan kaum 'Aad yang pertama,
53:51dan kaum Tsamud. Maka tidak seorangpun yang ditinggalkan-Nya (hidup).
53:52Dan kaum Nuh sebelum itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling zalim dan paling durhaka,
53:53dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah.
53:54lalu Allah menimpakan atas negeri itu azab besar yang menimpanya.
53:55Maka terhadap nikmat Tuhanmu yang manakah kamu ragu-ragu?
53:56Ini (Muhammad) adalah seorang pemberi peringatan di antara pemberi-pemberi peringatan yang terdahulu.
53:57Telah dekat terjadinya hari kiamat.
53:58Tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain Allah.
53:59Maka apakah kamu merasa heran terhadap pemberitaan ini?
53:60Dan kamu mentertawakan dan tidak menangis?
53:61Sedang kamu melengahkan(nya)?
53:62Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah (Dia).Share this Surah Translation on Facebook...