Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

at-Tur Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
52:1Ik zweer bij den berg Sina
52:2En bij het boek, geschreven
52:3Op eene afgewikkelde rol.
52:4En bij het bezochte huis,
52:5En bij het verheven dak des hemels.
52:6En bij den zwellenden oceaan.
52:7Waarlijk de straf van uwen Heer zal zekerlijk nederdalen.
52:8Niemand zal haar kunnen terughouden.
52:9Op dien dag zullen de hemelen schudden en waggelen.
52:10En de bergen zullen wandelen en weggaan.
52:11En wee op dien dag over hen, die Gods gezanten van bedrog beschuldigen.
52:12Die zich vermaken door zich in ijdele twisten te mengen.
52:13Op dien dag zullen zij naar het hellevuur gedreven en er in geworpen worden.
52:14En men zal tot hen zeggen: Dit is het vuur, dat gij als een verdichtsel hebt geloochend.
52:15Is dit eene beguichelende verbeelding? Of ziet gij niet?
52:16Treedt er binnen, om verschroeid te worden. Hetzij gij uwe marteling geduldig of ongeduldig verdraagt, het zal voor u gelijk wezen: gij zult zekerlijk de vergelding ontvangen, van hetgeen gij hebt verricht.
52:17Maar de vromen zullen te midden van tuinen en vermaken wonen.
52:18Zich verlustigende, in hetgeen hun Heer hun zal hebben gegeven; en hun Heer zal hen van de pijnen der hel bevrijden.
52:19En men zal tot hen zeggen: Verzadigt u met de zegeningen, welke u zijn aangeboden, wegens hetgeen gij hebt verricht.
52:20Leunende op in orde geschikte zetels. Wij zullen hen maagden met groote, zwarte oogen doen huwen.
52:21En bij hen, die gelooven, en wier nakomelingschap hen in het geloof volgt, zullen wij hunne nakomelingschap in het paradijs voegen. Wij zullen niets van de verdienste hunner werken verminderen. (Ieder mensch strekt tot gijzelaar, voor hetgeen hij zal hebben verricht).
52:22En wij zullen hun vruchten in overvloed geven, en vleesch van de soorten welke zij zullen begeeren.
52:23Daar zulllen zij elkander een beker aanbieden, waardoor geen ijdel gesprek, of zonde zal worden uitgelokt.
52:24En kinderen, aangewezen om hem te bedienen, zullen rondgaan, schoon als paarlen in hare schelpen verborgen.
52:25En zij zullen elkander naderen en wederkeerig vragen doen.
52:26En zij zullen zeggen: Waarlijk wij verkeerden vroeger, te midden van ons gezin, in groote vrees, nopens onzen staat na den dood.
52:27Maar God is ons genadig geweest, en heeft ons van de pijn van het brandende vuur verlost.
52:28Wij riepen hem vroeger aan, en hij is goed en barmhartig.
52:29Derhalve, o profeet! vermaan gij uw volk. Gij zijt door de genade van uwen Heer noch een waarzegger, noch een bezetene.
52:30Zeggen zij: Hij is een dichter; wij verwachten, dat hij door een of anderen tegenspoed zal worden getroffen.
52:31Zeg: Wacht gij mijn ongeluk? Waarlijk, ik wacht, met u, den tijd uwer verdelging.
52:32Doet hun onontwikkeld verstand hun dit zeggen, of zijn zij verdorven zondaren?
52:33Zeggen zij: Hij heeft den Koran verzonnen? Waarlijk, zij gelooven niet.
52:34Laat hen een gesprek toonen gelijk dit, indien zij de waarheid spreken.
52:35Werden zij door niets geschapen, of waren zij hunne eigene scheppers?
52:36Schiepen zij de hemelen en de aarde? Waarlijk, zij zijn niet vast overtuigd, dat God hen heeft geschapen.
52:37Zijn de schatten van hunnen Heer in hunne handen? Zijn zij de opperste uitdeelers van alle dingen?
52:38Hebben zij eene ladder, waardoor zij naar den hemel kunnen opstijgen, en de gesprekken der engelen hooren? Laat dus een, die deze heeft gehoord, een duidelijk bewijs daarvoor aanwijzen.
52:39Heeft God dochters en hebt gij zonen?
52:40Vraagt gij hun eene belooning voor uwe prediking? Maar zij zijn met schulden beladen.
52:41Zijn de geheimen der toekomst hun bekend, en schrijven zij die van de tafel van Gods besluiten over?
52:42Trachten zij u een valstrik te spannen? Maar de ongeloovigen zijn het, die verschalkt zullen worden.
52:43Hebben zij een god buiten God? God zij verre verheven boven de afgoden, welke zij met Hem vereenigen!
52:44Indien zij een deel van den hemel op zich zagen nedervallen. Zouden zij zeggen: het is slechts eene dikke wolk.
52:45Daarom verlaat hen, tot zij aan hunnen dag zullen zijn gekomen, waarop zij, uit vrees, in zwijm zullen vallen.
52:46Een dag, waarop hunne doortrapte verzinsels hun volstrekt niet zullen baten en zij niet ondersteund zullen worden.
52:47En zij, die onrechtvaardig handelen, zullen zekerlijk eene andere straf buiten deze ondergaan; maar het meerendeel hunner begrijpt niet.
52:48Wacht geduldig het oordeel van uwen Heer nopens hen af; want gij zijt onder onze oogen. Verkondig den lof van uwen Heer als gij opstaat.
52:49En prijs hem des nachts en als de sterren beginnen te verdwijnen.Share this Surah Translation on Facebook...