Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

at-Tur Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
52:1Tako mi Gore,
52:2I Knjige napisane -
52:3Na pergamentu razvijenom -
52:4I Ku
52:5I svoda uzdignutog,
52:6I mora nabujalog,
52:7Uistinu, kazna Gospodara tvog
52:8Nema tog ko
52:9Na Dan kad se zaljulja nebo talasanjem,
52:10I pokrenu brda kretanjem!
52:11Pa te
52:12Onima koji se u upu
52:13Na Dan kad budu gurnuti ka vatri D
52:14\"Ovo je ta vatra koju ste poricali,
52:15Pa je li ovo sihr, ili vi ne vidite?
52:16Pr
52:17Uistinu, bogobojazni
52:18Radova
52:19\"Jedite i pijte prijatno, zbog onog
52:20Bi
52:21A oni koji su vjerovali - i slijedilo ihpotomstvo njihovo u vjerovanju - priklju
52:22I pru
52:23Dodavat
52:24I obilazi
52:25I neki od njih
52:26Re
52:27Pa nam je Allah bio dobar i sa
52:28Uistinu, mi smo od prije Njega prizivali,uistinu, On, On je Dobrostivi, Milosrdni.\
52:29Zato opominji - pa nisi ti milo
52:30Zar govore: \"Pjesnik! Sa
52:31Reci: \"I
52:32Zar im nare
52:33Zar govore: \"Izmislio ga je.\" Naprotiv! Nevjeruju!
52:34Pa neka donesu hadis sli
52:35Zar su stvoreni bez i
52:36Zar su stvorili nebesa i Zemlju? Naprotiv,nisu uvjereni!
52:37Zar su kod njih riznice Gospodara tvog, ilisu oni vladari?
52:38Zar imaju ljestve - prislu
52:39Zar su Njegove k
52:40Zar ih pita
52:41Zar je kod njih nevidljivo, pa oni pi
52:42Zar
52:43Zar imaju boga sem Allaha? Slavljen neka jeAllah od onog
52:44I ako bi vidjeli komad neba koji pada, reklibi: \"Oblaci nagomilani!\
52:45Zato ih pusti dok ne sretnu Dan svoj - onaj ukojem
52:46Dan kad im ne
52:47A uistinu, oni koji
52:48I strpi se radi presude Gospodara tvog: tadoista si ti pod o
52:49I noShare this Surah Translation on Facebook...