Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

adh-Dhariyat Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
51:1قسم به نفس بادهای عالم که (به امر حق بذرافشانی کنند و تخم نباتات را به هر جا) نیکو بپرا کنند.
51:2قسم به ابرها که بار سنگین (باران را به امر حق) به دوش گیرند (تا به هر جا مأمورند فرو بارند).
51:3قسم به کشتی‌ها که آسان (به روی آب) روان شوند.
51:4قسم به فرشتگان که کار جهانیان را (به اذن خدا) قسمت کنند.
51:5قسم به اینان که آنچه شما را وعده دادند همه صدق و حقیقت است.
51:6و البته جزای اعمال، روزی واقع خواهد گردید.
51:7قسم به آسمان که در آن راههای بسیار است.
51:8که شما (مردم نادان) در اختلاف سخن باز ماندید (و حقیقت قرآن و رسول حق را نیافته شعر و سحر و ساحرش خواندید).
51:9از این قرآن هر که را شایسته فهم آن نبود هم آخر روگردان کنند.
51:10کشته باد و نابود آنان که دروغ بندند (و قرآن را سحر و فسانه برخوانند).
51:11آنان که در ضلالت و غفلت زیستند.
51:12باز می‌پرسند که پس این روز جزاکی خواهد بود؟
51:13آن روز خواهد بود که آنها را به آتش بسوزانند و معذّب کنند.
51:14(و خطاب قهر کنند که) اینک بچشید کیفر خود را، این همان عذابی است که خود به تعجیل می‌خواستید.
51:15(آن روز) متقیان همه در بهشت و بر لب چشمه‌های آب غنوده‌اند.
51:16همان نعمتها که خدایشان به آنها عطا کند فراگیرند چرا که پیش از آن مردمی نیکوکار بودند.
51:17از شب اندکی را خواب می‌کردند.
51:18و سحرگاهان از درگاه خدا طلب آمرزش و مغفرت می‌کردند.
51:19و در اموالشان بر فقیر سائل و محروم حقّی منظور می‌داشتند.
51:20و (بدانید که) در روی زمین برای اهل یقین ادله‌ای (از قدرت الهی) پدیدار است.
51:21و هم در نفوس خود شما مردم، آیا نمی‌نگرید؟
51:22و روزی شما با همه وعده‌ها که به شما می‌دهند در آسمان است.
51:23پس به خدای آسمان و زمین قسم که این (وعده و رزق مقدّر) به مانند تکلّمی که با یکدیگر می‌کنید حقّ و حقیقت است.
51:24آیا حکایت مهمانان گرامی ابراهیم (فرشتگان) به تو رسیده است؟
51:25هنگامی که بر او وارد شدند و سلام گفتند و او جواب سلام گفت و فرمود که شما مردمی ناشناس می‌باشید.
51:26آن‌گاه پنهانی نزد اهل بیت خود رفت و کباب گوساله فربهی نزد مهمانان باز آورد.
51:27غذا را نزد آنها گذارد (آنها توجهی به غذا نکردند) ابراهیم گفت: شما غذا تناول نمی‌کنید؟
51:28آن گاه (از اینکه بی‌اجازه بر او وارد شده و غذا هم نخوردند) سخت از آنها بیم و اندیشه کرد، آن فرشتگان گفتند: هیچ مترس، و او را به پسری دانا (یعنی اسحاق) بشارت دادند.
51:29در آن حال زن ابراهیم (ساره) با فریاد شادمانی روی به آنها آورد و (از شوق) سیلی به صورت زد و گفت: (ای عجب) من زنی پیر و نازا هستم (چگونه پسری توانم زایید).
51:30فرشتگان گفتند: خدای تو چنین فرموده که او به مصالح خلق آگاه و (به حال بندگان) داناست.
51:31ابراهیم گفت: ای رسولان حق، باز گویید که شما برای چه کار مأمورید؟
51:32گفتند: ما بر قوم بدکاری فرستاده شده‌ایم (یعنی قوم لوط).
51:33تا بر سر آنها از گل سنگباران کنیم.
51:34که آن سنگها نزد پروردگار تو معیّن و نشاندار برای ستمکاران است.
51:35پس، از اهل ایمان هر که بود از آن دیار خارج کردیم.
51:36و در همه آن دیار جز یک خانه (لوط) دیگر مسلم خداپرست نیافتیم.
51:37و در آن دیار (که ویران کردیم) برای آنان که از عذاب دردناک (قهر خدا) می‌ترسند آیت عبرتی واگذاردیم.
51:38و نیز در (رسالت) موسی (آیت عبرت است) که با معجزه روشن به سوی فرعونیانش فرستادیم.
51:39و فرعون به غرور ملک و قدرت (از طاعت حق) سرکشید و گفت که موسی ساحر یا دیوانه است.
51:40ما هم او را با همه سپاهش (به قهر) گرفتیم و به دریا انداختیم که در خور هر نکوهش و ملامت بود.
51:41و نیز در قوم عاد که بر هلاکشان تندباد خزان فرستادیم (عبرت خلق است).
51:42که آن باد هلاک به چیزی نمی‌گذشت جز آنکه آن را مانند استخوان پوسیده می‌گردانید.
51:43و هم در قوم ثمود (بر خلق عبرتی است) که به آنان گفته شد: اینک گرم تعیّش و تمتّع (حیوانی) باشید تا هنگام معیّن (که وعده انتقام حق فرا می‌رسد).
51:44آنها هم از فرمان خدای خود سرکشیدند پس آنها را صاعقه آتش درگرفت در حالی که (هلاک خویش را) به چشم مشاهده می‌کردند.
51:45در حالی که نه هیچ توانایی برخاستن (و گریختن) داشتند و نه هیچ یار و مددکاری یافتند.
51:46و پیش از این اقوام هم قوم نوح را هلاک کردیم که مردمی فاسق و نابکار بودند.
51:47و کاخ رفیع آسمان را ما به قدرت خود برافراشتیم و ماییم که مقتدریم.
51:48و زمین را بگستردیم و چه نیکو مهدی بگستردیم.
51:49و از هر چیزی دو نوع (نر و ماده) بیافریدیم تا مگر متذکر (حکمت خدا) شوید.
51:50باری، به درگاه خدا گریزید، که من از جانب او با بیانی روشن شما را می‌ترسانم.
51:51و هرگز با خدای یکتا خدایی دیگر نپرستید که من از جانب او با بیانی روشن شما را می‌ترسانم.
51:52همچنان (که تو را ای رسول تکذیب کردند) هیچ رسولی بر امم پیشین نیامد جز آنکه (او را تکذیب کرده و) گفتند: او ساحر یا دیوانه است.
51:53آیا بر این تکذیب، مردم اعصار به یکدیگر سفارش کرده‌اند؟ (یا نه؟) بلکه این مردم (همه بالذّات) گروهی سرکش و نافرمانند.
51:54پس (تو هم ای رسول ما) از این مردم کافر روی بگردان که (اتمام حجّت کردی و) دیگر هیچ در خور نکوهش و ملامت نیستی.
51:55و (امّت را) تذکّر و پند می‌ده که پند و تذکّر (اگر کافران را نفع ندهد) مؤمنان را سودمند افتد.
51:56و من جنّ و انس را نیافریدم مگر برای اینکه مرا (به یکتایی) پرستش کنند.
51:57من از (خلق) آنها رزق و طعام (و هیچ گونه سودی) بر خود نخواستم.
51:58همانا روزی بخشنده خلق تنها خداست که صاحب قوّت و قدرت ابدی است.
51:59پس این ستمکاران را هم گناهی و کیفری مانند اصحاب و امثالشان (از امم پیشین) خواهد بود، باری آن را به عجله از من نخواهند (و به مهلتی که دادیم مغرور نشوند البتّه روز انتقامشان می‌رسد).
51:60پس (آن گاه که زمان کیفر فرا رسید) وای بر آنان که کافر شدند از آن روز سختی که (رسولان) به آنها وعده می‌دهند (که در دنیا به قتل و اسارت و در عقبی به قهر و عقوبت محکومند).Share this Surah Translation on Facebook...