Quantcast
Ads by Muslim Ad Network

al-Ma`idah Farsi:: Ghodratollah Bakhtiari Nejad 

Ayat
5:1O vi koji vjerujete! Ispunjavajte ugovore.Dozvoljavaju vam se
5:2O vi koji vjerujete! Ne obe
5:3Zabranjuje vam se le
5:4Pitaju te
5:5Danas vam se dozvoljavaju dobre stvari, i hranaonih kojima je data Knjiga je dozvoljena vama - ihrana va
5:6O vi koji vjerujete! Kad ustanete na salat, tadoperite lica svoja i ruke svoje do lakata, i potariteglave svoje, i (operite) noge svoje do
5:7I sjetite se blagodati Allahove prema vama izavjeta Njegovog - onog kojim vas je obavezao, kadste rekli: \
5:8O vi koji vjerujete! Stojte
5:9Obe
5:10A oni koji ne vjeruju i pori
5:11O vi koji vjerujete! Sjetite se blagodatiAllahove prema vama, kad je narod namjerio da ispru
5:12A doista je uzeo Allah zavjet sinovaIsrailovih, i podigli smo izme
5:13Pa zbog njihovog kr
5:14I od onih koji govore: \"Uistinu, mi smokr
5:15O sljedbenici Knjige! Doista vam je do
5:16Allah upu
5:17Doista ne vjeruju oni koji govore: \"Uistinu!Allah - On je Mesih, sin Merjemin.\" Reci: \"Pa ko mo
5:18I govore jevreji i kr
5:19O sljedbenici Knjige! Doista vam je do
5:20I kad re
5:21O narode moj! U
5:22Reko
5:23Dvojica ljudi od onih koji su se bojali(Allaha) - obdario je Allah njih dvojicu, reko
5:24Reko
5:25(Musa) re
5:26(Allah) re
5:27I izrecituj im vijest dvojice sinova Ademovihs Istinom, kad su prinijeli kurban, pa je bioprimljen od jednog od njih, a nije primljen oddrugog. (Prvi) re
5:28Kad bi ispru
5:29Uistinu! Ja
5:30Pa mu dopusti du
5:31Tad posla Allah gavrana da kopa zemlju, da mupoka
5:32Zbog tog smo propisali sinovima Israilovim, daonaj ko ubije du
5:33Pla
5:34Izuzev onih koji se pokaju prije no
5:35O vi koji vjerujete! Bojte se Allaha i tra
5:36Uistinu, oni koji ne vjeruju, da je njihovo
5:37
5:38A kradljivcu i kradljivici - pa odsijeciteruke njihove. Pla
5:39Pa ko se pokaje nakon zulma svog i popravi -pa uistinu, Allah
5:40Zar ne zna
5:41O Poslani
5:42Slu
5:43A kako
5:44Uistinu! Mi smo objavili Tewrat u kojem jeuputa i svjetlost, sudili su njime vjerovjesnici kojisu se predali (Allahu), onima koji su jevreji; ipobo
5:45I propisali smo im u njoj da je du
5:46I poslali smo tragovima njihovim Isaa, sinaMerjemina, potvr
5:47I neka sljedbenici Ind
5:48A objavili smo tebi Knjigu s Istinom, potvrdomza ono prije nje od Knjige, i
5:49I da sudi
5:50Pa zar sud paganstva tra
5:51O vi koji vjerujete! Ne uzimajte prijateljimajevreje i kr
5:52Zato vidi
5:53I re
5:54O vi koji vjerujete! Ko od vas otpane od Dinasvog, pa dove
5:55Jedino je prijatelj va
5:56A ko uzme prijateljem Allaha i PoslanikaNjegovog i one koji vjeruju - pa uistinu, strankaAllahova, oni
5:57O vi koji vjerujete! Ne uzimajte one kojiuzimaju vjeru va
5:58A kad pozivate salatu, uzimaju ga ruglom izabavom. To je zato
5:59Reci: \"O sljedbenici Knjige! Da li nam sesvetite samo
5:60Reci: \"Ho
5:61A kad vam do
5:62I vidi
5:63Za
5:64I govore jevreji: \"Ruka Allahova je vezana.\"Sapete neka su ruke njihove i prokleti neka su zbogonog
5:65A da sljedbenici Knjige vjeruju i boje se(Allaha), sigurno bismo im pokrili lo
5:66A da oni stoje uz Tewrat i Ind
5:67O Poslani
5:68Reci: \"O sljedbenici Knjige! Niste ni na
5:69Uistinu, oni koji vjeruju, i oni koji sujevreji i Sabijci i kr
5:70Doista smo uzeli zavjet sinova Israilovih islali im poslanike. Kad god im je do
5:71A ra
5:72Doista ne vjeruju oni koji govore: \"Uistinu!Allah - On je Mesih, sin Merjemin.\" A rekao je Mesih:\"O sinovi Israilovi! Obo
5:73Doista ne vjeruju oni koji govore: \"Uistinu!Allah je tre
5:74Pa zar se ne
5:75Mesih, sin Merjemin, bio je samo poslanik. Ve
5:76Reci: \"Obo
5:77Reci: \"O sljedbenici Knjige! Ne pretjerujte uvjeri svojoj mimo Istine, i ne slijedite strastiljudi koji su ve
5:78Prokleti su oni koji ne vjeruju od sinovaIsrailovih, jezikom Dawuda i Isaa, sina Merjemina. Tozato
5:79Nisu zabranjivali ru
5:80Vidi
5:81A da vjeruju u Allaha i Vjerovjesnika i ono
5:82Sigurno
5:83I kad slu
5:84A
5:85Zato
5:86A oni koji ne vjeruju i pori
5:87O vi koji vjerujete! Ne zabranjujte dobrestvari koje vam je dozvolio Allah i ne pretjerujte.Uistinu! Allah ne voli one koji pretjeruju.
5:88I jedite od onog
5:89Ne
5:90O vi koji vjerujete! Zaista je alkohol i kockai kipovi i strelice (za gatanje), prljav
5:91
5:92I poslu
5:93Nije grijeh onima koji vjeruju i rade dobradjela u onom
5:94O vi koji vjerujete! Sigurno
5:95O vi koji vjerujete! Ne ubijajte divlja
5:96Dozvoljen vam je lov morem i hrana njegova -u
5:97Allah je u
5:98Znajte da je Allah
5:99Na Poslaniku je jedino dostava, a Allah zna
5:100Reci: \"Nije isto lo
5:101O vi koji vjerujete! Ne pitajte za stvari(koje)
5:102Ve
5:103Nije uspostavio Allah nikakvu bahiru, nisaibu, niti wasilu, a ni hamu. Me
5:104A kad im se ka
5:105O vi koji vjerujete! Na vama su du
5:106O vi koji vjerujete! Svjedo
5:107Pa ako se sazna da su njih dvojica zaslu
5:108To je najpodesnije da daju
5:109Na Dan kad Allah sakupi poslanike, pa rekne:\
5:110Kad Allah rekne: \"O Isa sine Merjemin! Sjetise blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kad samte oja
5:111I kad sam objavio havarijjunima: \"Vjerujte uMene i poslanika Mog\", rekli su: \"Vjerujemo iposvjedo
5:112Kad reko
5:113Reko
5:114Isa, sin Merjemin re
5:115Allah re
5:116I kad Allah rekne: \"O Isa, sine Merjemin!Jesi li ti govorio ljudima: 'Uzmite mene i majku moju(kao) dva boga mimo Allaha?\" Re
5:117Nisam im govorio, izuzev ono
5:118Ako ih kazni
5:119Allah
5:120Allahova je vlast nebesa i Zemlje iShare this Surah Translation on Facebook...